Ktl-icon-tai-lieu

Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa học

Được đăng lên bởi luyennguyen25081996
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu học tập chia sẻ

Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa học

110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC
Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN

I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN
Câu 1. Hiñro có 3 ñồng vị là 11 H; 21 H; 31 H; Oxi có 3 ñồng vị là
tử nước có khối lượng phân tử nhỏ nhất là
A. 18u.
B. 19u
C. 17u
1
2
3
1 H; 1 H; 1 H;

Câu 2. Hiñro có 3 ñồng vị là
Oxi có 3 ñồng vị là
tử nước có khối lượng phân tử lớn nhất là
A. 20 u.
B. 24 u.
C. 22 u.

16
17
18
8 O; 8 O; 8 O

. Trong tự nhiên, loại phân

D. 20u
16
17
18
8 O; 8 O; 1 O; .

Trong tự nhiên, loại phân
D. 26 u.

1
2
3
1 H; 1 H; 1 H;

16
17
18
8 O; 8 O; 1 O; .

Oxi có 3 ñồng vị là
Có thể có bao nhiêu
Câu 3. Hiñro có 3 ñồng vị là
phân tử nước khác nhau tạo nên từ các ñồng vị trên ?
A. 6.
B. 18.
C. 9.
D. 24.
12
13
Câu 4. Cacbon có 2 ñồng vị 6C và 6C , cũn oxi có 3 ñồng vị 168O , 178O và 188O. Có thể có bao nhiêu
phân tử khí cacbonic khác nhau tạo nên từ các ñồng vị trên ?
A. 3.
B. 6.
C. 9.
D. 12.
12
13
Câu 5. Các bon có 2 ñồng vị là 6 C chiếm 98,89% và 6 C chiếm 1,11%. Nguyên tử khối trung bình của
nguyên tố cacbon là
A. 12,5.
B. 12,011.
C. 12,021.
D. 12,045.
Câu 6. Một nguyên tố R có 2 ñồng vị có tỉ lệ số nguyên tử là 27/23. Hạt nhân của R có 35 hạt proton.
ðồng vị 1 có 44 hạt nơtron, ñồng vị 2 có số khối nhiều hơn ñồng vị 1 là 2. Nguyên tử khối trung
bình của nguyên tố R là bao nhiêu?
A. 81.
B. 80,08.
C. 79,92.
D. 80,5.
Câu 7. ðồng có 2 ñồng vị bền là

65
29 Cu
65
29 Cu

và

63
29 Cu .

Nguyên tử khối trung bình của ñồng là 63,54. Thành

phần phần trăm của ñồng vị
là
A. 30%.
B. 27%.
C. 28%.
D. 27,5%.
Câu 8. Nguyên tố Mg có 3 loại ñồng vị có số khối lần lượt là 24, 25, 26. Trong số 5000 nguyên tử Mg thì
có 3930 ñồng vị 24 và 505 ñồng vị 25, còn lại là ñồng vị 26. Nguyên tử khối trung bình của Mg là
A. 24.
B. 24,32.
C. 24,22.
D. 23,9.
Câu 9. Tổng số proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 13. Số khối của nguyên tố X là
A. 4.
B. 5.
C. 8.
D. 9.
Câu 10. Tổng số proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 10. Số hạt electron của nguyên tố X là
A. 3.
B. 4.
C. 6.
D. 7.
Câu 11. Tổng số proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 16. Số hạt nơtron của nguyên tố X là
A. 5
B. 6
C. 10
D. 11
79
81
Câu 12. Brom có 2 ñồng vị là Br và Br. Trong tự nhiên, NTK trung bình của brom là 79,92 u. Thành phần
% theo số nguyên tử của 2 ñồng vị trên lần lượt là
A. 54% và 46%.
B. 46% và 54%.
C.49,95% và 50,05%.
D. 50,05% và 49,95%.
Câu 13. Khối lượng nguyên tử B là 10,81....
T
ài li
u h
c t
p chia s
Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa họ
c
Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt
Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12
- Trang | 1
-
I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - BẢNG TUẦN HOÀN
Câu 1. Hiñro có 3 ñồng vị
1 2 3
1 1 1
Oxi 3 ñồng vị
16 17 18
8 8 8
O; O; O
. Trong tự nhiên, loại phân
tử nước có khối lượng phân tử nhỏ nhất là
A. 18u. B. 19u C. 17u D. 20u
Câu 2. Hiñro có 3 ñồng vị là
1 2 3
1 1 1
Oxi có 3 ñồng vị là
16 17 18
8 8 1
O; O; O;
. Trong tự nhiên, loại phân
tử nước có khối lượng phân tử lớn nhất là
A. 20 u. B. 24 u. C. 22 u. D. 26 u.
Câu 3. Hiñro 3 ñồng vị
1 2 3
1 1 1
Oxi có 3 ñồng vị
16 17 18
8 8 1
O; O; O;
. thể bao nhiêu
phân tử nước khác nhau tạo nên từ các ñồng vị trên ?
A. 6. B. 18. C. 9. D. 24.
Câu 4. Cacbon 2 ñồng v
12
6
C
13
6
C ,
cũn oxi 3 ñồng v
16
8
O
,
17
8
O
18
8
O.
thể bao nhiêu
phân tử khí cacbonic khác nhau tạo nên từ các ñồng vị trên ?
A. 3. B. 6. C. 9. D. 12.
Câu 5. c bon 2 ñồng vị
12
6
C
chiếm 98,89%
13
6
C
chiếm 1,11%. Nguyên tkhối trung bình của
nguyên tố cacbon là
A. 12,5. B. 12,011. C. 12,021. D. 12,045.
Câu 6. Một nguyên tố R 2 ñồng vtỉ lệ số nguyên tử 27/23. Hạt nhân của R có 35 hạt proton.
ðồng vị 1 44 hạt nơtron, ñồng vị 2 skhối nhiều hơn ñồng v1 2. Nguyên tử khối trung
bình của nguyên tố R là bao nhiêu?
A. 81. B. 80,08. C. 79,92. D. 80,5.
Câu 7. ðồng 2 ñồng vị bền là
65
29
Cu
63
29
Cu
. Nguyên tử khối trung nh của ñồng 63,54. Thành
phần phần trăm của ñồng vị
65
29
Cu
A. 30%. B. 27%. C. 28%. D. 27,5%.
Câu 8. Nguyên tố Mg có 3 loại ñồng vị có số khối lần lượt là 24, 25, 26. Trong số 5000 nguyên tử Mg thì
có 3930 ñồng vị 24 và 505 ñồng vị 25, còn lại là ñồng vị 26. Nguyên tử khối trung bình của Mg là
A. 24. B. 24,32. C. 24,22. D. 23,9.
Câu 9. Tổng số proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 13. Số khối của nguyên tố X là
A. 4. B. 5. C. 8. D. 9.
Câu 10. Tổng số proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 10. Số hạt electron của nguyên tố X là
A. 3. B. 4. C. 6. D. 7.
Câu 11. Tổng số proton, nơtron, electron của một nguyên tố X là 16. Số hạt nơtron của nguyên tố X là
A. 5 B. 6 C. 10 D. 11
u 12. Brom có 2 ñồng vị
79
Br và
81
Br. Trong tự nhn, NTK trungnh của brom là 79,92 u. Thành phần
% theo số nguyên tử của 2 ñồng vị trên lần lượt là
A. 54% và 46%. B. 46% và 54%.
C.49,95% và 50,05%. D. 50,05% và 49,95%.
Câu 13. Khối lượng nguyên tử B 10,81. B gồm 2 ñồng vị :
10
5
B
11
5
B
. Thành phần % ñồngvị
11
5
B
trong phân tử H
3
BO
3
A. 15%. B. 14%. C. 14,51%. D. 14,16%.
Câu 14. Số proton, nơtron, electron của
52 3
24
Cr
+
lần lượt là
A. 24, 28, 24. B. 24, 28, 21. C. 24, 30, 21. D. 24, 28, 27.
110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT PHẦN CẤU TẠO NGUYÊN TỬ -
BẢNG TUẦN HOÀN VÀ LIÊN KẾT HÓA HỌC
Giáo viên: PHẠM NGỌC SƠN
Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa học - Người đăng: luyennguyen25081996
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Cấu tạo NT- Bảng TH và Liên kết hóa học 9 10 726