Ktl-icon-tai-lieu

cấu trúc của DNA

Được đăng lên bởi Tócxoăn Chânngắn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 648 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 4: Caáu truùc acid nucleic
•
•
•
•
•
•

1. Caáu truùc caáp 1
2. Xoaén keùp DNA
3. Khaùc bieät giöõa RNA vaø DNA
4. Khaùc bieät giöõa caùc DNA
5. Söï neùn chaët DNA chaân haïch
6. So saùnh caáu truùc DNA vaø protein

• 1. Caáu truùc caáp moät
• DNA vaø RNA ñöôïc taïo bôûi caùc ñôn vò nucleotide = pentose
+ phosphate + base
•

 Nucleoside =
base + vôùi
pentose
 Nucleotide =
nucleoside
monophosphate

  Caùc base
laø daãn xuaát
cuûa purine
(G, A) hay
pyrimidine
(C, U, T).
  Caùc base
coù tính
chuyeân bieät
[pentose &
phosphate
chæ coù vai
troø caáu truùc]

Caùc base pyrimidine vaø purine thöôøng ôû traïng thaùi caân
baèng giöõa 2 daïng ceto (thöôøng gaëp ôû pH sinh lyù) vaø enol.

Tên gọi của các Deoxyribonucleotide trong
phân tử DNA
• dAMP: deoxy Adenosine 5’-MonoPhosphate
• dTMP: deoxy Thymidine 5’-MonoPhosphate
• dGMP: deoxy Guanosine 5’-MonoPhosphate
• dCMP: deoxy Cythidine 5’- MonoPhosphate

5’ dính phosphate
1’ dính base (ôû 9 cuûa purine, 1 cuûa pyrimidine)
3’ dính hydroxyl

 Caàu noái ester giöõa 2
nucleotide = caàu noái
phosphodiester [phosphate
noái 2 pentose nhôø 2 caàu
noái ester].
 Chuoãi nhieàu ngaøn
nucleotide luoân luoân coù 1
nhoùm 5’P töï do vaø 1 nhoùm
3’OH töï do.
 Qui öôùc: ñoïc chuoãi acid
nucleic theo höôùng 5’P tôùi
3’OH (5’ 3’).

 Acid phosphoric coù 3
chöùc acid
-1 chöùc taïo noái ester ñeå
taïo nucleotide
-1 chöùc taïo noái ester giöõa
2 nucleotide ñeå taïo chuoãi
- 1 chöùc töï do taïo tính acid
cho phaân töû.

2. Xoaén keùp DNA
Nhiều tác giả nghiên cứu caáu truùc cuûa DNA
•
như Levene (1920) phaân tích sai [4 kieåu
nucleotide DNA coù löôïng gaàn baèng nhau]  suy
luaän sai: DNA do 4 nucleotide laëp laïi theo
kieåu ...GCAT...GCAT...GCAT…

• Dựa vào các công trình nghiên cứu của các
tác giả trước: Chargaff - sau Theá Chieán II,
Wilkins & Franklin (1953)
• Watson vaø Crick (1953) ñeà nghò caáu truùc baäc hai
cuûa DNA.

 Keát quaû cuûa Chargaff (sau Theá Chieán II)
 Quy taéc Chargaff:
•[A]=[T], [G]=[C]  Purine [A]+[G] = Pyrymidine [T]+[C]

 Franklin (1953) phaân tích aûnh nhieãu xaï tia-X: phaân töû
DNA daïng xoaén oác, ñöôøng kính 2nm, voøng xoaén 3,4nm.

  Watson vaø Crick (1953) ñeà nghò caáu truùc baäc
hai cuûa DNA döïa vaøo:
• - Quy taéc Chargaff
• - AÛnh nhieãu xaï tia X (cuûa Franklin & Wilkins)
• - 2 chuoãi polydeoxyribonucleotide noái nhau nhôø
caùc caàu noái hydrogen

• 3 ñaëc tính quan troïng cuûa xoaén keùp DNA
  Ñoái song (höôùng 5’3’ treân moãi sôïi ngöôïc nhau )
  Boå sung: A ñoá...
Bài 4: Caáu truùc acid nucleic
1. Caáu truùc caáp 1
2. Xoaén keùp DNA
3. Khaùc bieät giöõa RNA vaø DNA
4. Khaùc bieät giöõa caùc DNA
5. Söï neùn chaët DNA chaân haïch
6. So saùnh caáu truùc DNA vaø protein
cấu trúc của DNA - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cấu trúc của DNA - Người đăng: Tócxoăn Chânngắn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
cấu trúc của DNA 9 10 938