Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc của nhân cách

Được đăng lên bởi vuthanhhien
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 1161 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CẤU TRÚC NHÂN CÁCH
Vấn đề nhân cách, nói như L.X.Vygotxky, nhà tâm lý học kiệt xuất người
Nga, là vấn đề tập trung cao nhất của toàn bộ tâm lý học. Bởi lẽ, ở đây tổng hợp và
hợp nhất những luận điểm có tính nguyên tắc của tất cả các lĩnh vực khác của tâm
lý học. Chính trong việc nghiên cứu nhân cách các nhà nghiên cứu kết hợp các lĩnh
vực của tâm lý học lại trong nỗ lực hiểu con người với tư cách một thể trọn vẹn
mang tính tổng hợp.
Trong nghiên cứu nhân cách, vấn đề cấu trúc nhân cách luôn là vấn đề trung
tâm do lẽ nó chỉ ra những yếu tố tương đối ổn định trong tâm lý con người, và chỉ
ra cách mà các yếu tố này liên kết với nhau, tác động qua lại với nhau và chi phối
hành vi của con người. Cấu trúc nhân cách, do đó, tạo ra công cụ thao tác trong tư
duy và hành động thực tiễn. Nhà nghiên cứu, dựa trên mô hình cấu trúc nhân cách
thu thập, mô tả, lý giải các hiện tượng tâm lý đa dạng của con người và cũng trên
mô hình cấu trúc nhân cách đưa ra các định hướng, chiến lược và biện pháp can
thiệp, tạo thay đổi trong tâm lý và hành vi cá nhân.
Hầu hết các nhà nhân cách học đều đề cập đến vấn đề cấu trúc nhân cách.
Trong các lý thuyết tâm lý học tồn tại nhiều mô hình cấu trúc nhân cách do chỗ các
nhà nghiên cứu khi đề xuất mô hình đều xuất phát từ mục đích riêng của mình.
Mỗi mô hình, do đó, đều gắn với mục đích và nhiệm vụ cụ thể mà nhà nghiên cứu
giải quyết. Trong điều kiện của công tác tham vấn tâm lý và giáo dục nhân cách
ngày nay, việc nghiên cứu và đề xuất các mô hình mới về cấu trúc nhân cách có ý
nghĩa quan trọng góp phần tạo thêm những công cụ mới cho tâm lý học trên con
đường khám phá và can thiệp vào đời sống tâm lý đầy bí ẩn của con người.

NỘI DUNG

1. Khái niệm nhân cách
Khi bàn về nhân cách, có nhiều định nghĩa và quan niệm khác nhau về nhân
cách. Ngay từ năm 1949, G. Allport đã dẫn ra trên 50 định nghĩa khác nhau của các
nhà tâm lý học về nhân cách.
Sau đây là định nghĩa được nhiều người thừa nhận và đánh giá cao: Nhân
cách là tổ hợp những đặc điểm, những thuộc tính tâm lý của cá nhân, biểu hiện
bản sắc và giá trị xã hội của con người.
Phân tích khái niệm:
- Nhân cách không phải là tất cả các đặc điểm cá thể của con người mà chỉ
bao hàm các đặc điểm quy định con người như một thành viên của xã hội, nói lên
bộ mặt tâm lý, xã hội, giá trị và cột cách làm người của mỗi cá nhân.
- Nhân cách không phải một nét, một phẩm chất tâm lý riêng lẻ mà là một
cấu tạo tâm lý mới. Nói cách khác, nhân cách là tổng hợp thể các đặc điểm tâm lý
đặc trưng với một cơ c...
CẤU TRÚC NHÂN CÁCH
Vấn đề nhân cách, nói như L.X.Vygotxky, nhà tâm học kiệt xuất người
Nga, là vấn đề tập trung cao nhất của toàn bộ tâm lý học. Bởi lẽ, ở đây tổng hợp
hợp nhất những luận điểm tính nguyên tắc của tất cả các lĩnh vực khác của tâm
lý học. Chính trong việc nghiên cứu nhân cách các nhà nghiên cứu kết hợp các lĩnh
vực của tâm học lại trong nỗ lực hiểu con người với cách một thể trọn vẹn
mang tính tổng hợp.
Trong nghiên cứu nhân cách, vấn đề cấu trúc nhân cách luôn vấn đề trung
tâm do lẽ chỉ ra những yếu tố tương đối ổn định trong tâm con người, chỉ
ra cách các yếu tố này liên kết với nhau, tác động qua lại với nhau chi phối
hành vi của con người. Cấu trúc nhân cách, do đó, tạo ra công cụ thao tác trong
duy hành động thực tiễn. Nhà nghiên cứu, dựa trên mô hình cấu trúc nhân cách
thu thập, tả, giải các hiện tượng tâm đa dạng của con người cũng trên
nh cấu trúc nhân cách đưa ra các định ớng, chiến lược biện pháp can
thiệp, tạo thay đổi trong tâm lý và hành vi cá nhân.
Hầu hết các nhà nhân ch học đều đề cập đến vấn đề cấu trúc nhân cách.
Trong các lý thuyết tâm lý học tồn tại nhiều mô hình cấu trúc nhân cách do chỗ các
nhà nghiên cứu khi đề xuất hình đều xuất phát từ mục đích riêng của mình.
Mỗi hình, do đó, đều gắn với mục đích nhiệm vụ cụ thể nhà nghiên cứu
giải quyết. Trong điều kiện của công tác tham vấn tâm giáo dục nhân cách
ngày nay, việc nghiên cứu đề xuất các hình mới về cấu trúc nhân ch ý
nghĩa quan trọng góp phần tạo thêm những công cụ mới cho tâm lý học trên con
đường khám phá và can thiệp vào đời sống tâm lý đầy bí ẩn của con người.
NỘI DUNG
Cấu trúc của nhân cách - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc của nhân cách - Người đăng: vuthanhhien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
Cấu trúc của nhân cách 9 10 953