Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Được đăng lên bởi Bình Nguyễn Trọng Quang
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1453 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 4
QUẢN LÝ FILES VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI
• Quản lý thiết bị ngoại vi: Cần đảm bảo hệ
thống thích nghi với:
– Số lượng nhiều,
– Chất lượng đa dạng,
– Thuận tiện cho người dùng.

• Quản lý files: Cho phép người dùng:
– Tạo files ở các loại bộ nhớ ngoài,
– Tìm kiếm, truy nhập files,
– Đảm bảo độc lập giữa CT và thiết bị
1

$1 – Nguyên tắc phân cấp trong quản lý
thiết bị ngoại vi
1.1 UCB và Driver
1.2 Kênh vào ra
• Máy tính thế hệ I và II: Processor làm việc trực tiếp
với thiết bị ngoại vi,
• Hạn chế: Tốc độ - Số lượng - Chủng loại,
• Từ thế hệ III trở lên:
+ Phân kênh vào ra
+ Bộ điều khiển kênh (Controllers)
2

Procesor

Controller 1

TB Vào/Ra

Controller 2

Controller n

TB Vào/Ra

TB Vào/Ra

Kênh
(Channel)

3

Procesor

Controller 1

TB Vào/Ra

Thực hiện công
việc của mình

Controller 2

TB Vào/Ra

TB Vào/Ra

Kênh
(Channel)

4

Nguyên tắc phân cấp trong quản lý thiết bị ngoại vi

• Phép trao đổi vào ra: thực hiện theo nguyên lý
Macroprocessor,
• Với máy vi tính: Thiết bị điều khiển vào ra  I/O
Card,
• Máy Card on Board,
• Lập trình trên Card vào/ra: Viết TOOLS khởi tạo
chương trình kênh,
• Khái niệm kênh bó (Multiplex), Card Multimedia.
5

Kênh Multiplex
CONTROLLER 1
CTRL 11
I/O D

Kênh con
CTRL 11
I/O D
I/O D

Kênh Multiplex

6

1.3 Phân cấp quản lý

Processor  TB điều khiển TB ngoại vi

$2 - KỸ THUẬT PHÒNG ĐỆM
2.1 Khái niệm phòng đệm (Buffer) của OS.
BUFFER

SYSTEM

AM

DISK

W

rit
e

(f2
,

AM

a)
;

a

RAM

8

2.2 Kỹ thuật phòng đệm
• Cơ chế phục vụ phòng đệm,
• Vấn đề đóng file output, FLUSH(F),
• Vai trò phòng đệm:
– Song song giữa trao đổi vào ra và xử lý,
– Đảm bảo độc lập:
• Thông tin và phương tiện mang,
• Bản ghi lô gíc và vật lý,
• Lưu trữ và xử lý,

– Giảm số lần truy nhập vật lý:Giả thiết mỗi lẩn truy
nhập vật lý: 0.01”, truy nhập kiểu BYTE.

9

KỸ THUẬT PHÒNG ĐỆM
Không có
Buffer

Buffer
512B

1B

0.01”

0.01”

512B

~5”

0.01”

5KB

~50”

0.1”

50KB

~8’

1”

10

2.3 Các loại phòng đệm
• Phòng đệm chung hoặc gắn với file,
• Các Hệ QTCSDL còn hệ thống phòng đệm riêng để
nâng độ linh hoạt và tốc độ xử lý,
• Các loại bộ nhớ Cache và phòng đệm.
• Ba kiểu tổ chức chính:
– Phòng đệm truy nhập theo giá trị,
– Phòng đệm truy nhập theo địa chỉ,
– Phòng đệm vòng tròn.

11

• A) Phòng đệm truy nhập theo giá trị:

AM
rị
át
Gi n
biế

read(f,a);

a
12

Các loại phòng đệm
• B) Phòng đệm truy nhập theo địa chỉ:

AM

read(f,a);

a

13

• C) Phòng đệm vòng tròn: thường áp dụng cho
các hệ QT CSDL.

ĐỌC

GHI

XỬ LÝ

14

2.3 - SPOOL
• SPOOL...
1
Chương 4
QUẢN LÝ FILES VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI
Quản lý thiết bị ngoại vi: Cần đảm bảo hệ
thống thích nghi với:
Số lượng nhiều,
Chất lượng đa dạng,
Thuận tiện cho người dùng.
Quản lý files: Cho phép người dùng:
Tạo files ở các loại bộ nhớ ngoài,
Tìm kiếm, truy nhập files,
Đảm bảo độc lập giữa CT và thiết bị
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Người đăng: Bình Nguyễn Trọng Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9 10 63