Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Được đăng lên bởi Bình Nguyễn Trọng Quang
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 1340 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3 – QUẢN LÝ BỘ NHỚ
Bộ nhớ tác động nhiều lên độ phức tạp của giải thuật,
Phải giải quyết 2 v/đ trái ngược nhau:
Tiết kiệm bộ nhớ,
Tận dụng tối đa bộ nhớ cho phép.
Phần lớn các chương trình: viết trên ngôn ngữ lập trình:
Assembler, VB, JAVA, VC++, . . .
• Với người lập trình: CT và thực hiên CT là ánh xạ từ tên
sang giá trị.
•
•
•
•
•

1

QUẢN LÝ BỘ NHỚ
• Với hệ thống:

2

$1 – CÁC BƯỚC XỬ LÝ CT

• I+J
• A+B
• A+I

3

CÁC BƯỚC XỬ LÝ CT

• Vai trò của Biên tập (Input/Output),
• Khái niệm bộ nhớ lô gíc.
4

CÁC BƯỚC XỬ LÝ CT
Tổ chức bộ
nhớ lô gíc?

Lô gíc

M

đị
a
Hà
m

Hà
m

od
u
hi l th
ện ự
c

M
ch
ỉ

tê
n

K
N

us Tên
er
’s

gian

LI

ng
Khô

od
ul

đí
ch

Bộ n hớ

tê
n

H
C
T
FE

Tên trong

Tổ chức bộ
nhớ vật lý?

Xác lập quan hệ:
Như thế nào?
Khi nào?

A

Chương trình thực hiện

Bộ nhớ vật lý

5

$2 – CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
• Bộ nhớ lô gíc:
–
–
–
–

Không gắn với máy tính cụ thể,
Không giới hạn về kích thước,
Chỉ chứa 1 mô đun hoặc 1 CT,
Chỉ phục vụ lưu trữ, không thực hiện.

• Quản lý bộ nhớ lô gíc ~ tổ chức chương trình,
• Mỗi cách tổ chức CT  cấu trúc CT,
• Mọi cấu trúc: đều được sử dụng trong thực tế.

6

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
• Đặc trưng mô đun đích (Object Modul): chứa thông tin
về các moduls khác liên quan (các móc nối)  kích
thước lớn.
• Nhiệm vụ biên tập (Linked): Giải quyết các móc nối.
• Các loại cấu trúc chính:
–
–
–
–
–

Cấu trúc tuyến tính,
Cấu trúc động (Dynamic Structure),
Cấu trúc Overlay,
Cấu trúc mô đun,
Cấu trúc phân trang.

• Một chương trình thực hiện có thể chứa nhiều cấu trúc
khác nhau.
7

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH
• A) Cấu trúc tuyến tính: CT biên tập tìm và lắp ráp
các mô đun thành một mô đun duy nhất, chứa
đầy đủ thông tin để thực hiện CT,

8

Cấu trúc tuyến tính
• Đặc điểm:
– Đơn giản,
– Thời gian thực hiện: min,
– Lưu động (mobilable) cao,
– Tốn bộ nhớ: với mỗi bộ dữ liệu chỉ có 13% - 17%
câu lệnh đóng vai trò tích cực.
– Không dùng chung mô đun CT.

9

B) CẤU TRÚC ĐỘNG
• Trong CT nguồn: phải dùng các lệnh macro hệ
thống để nạp, móc nối, xoá (Load, Attach,
Delete) . . . các mô đun khi cần thiết,
m0
m0

m2

m0

m2

m0

m2

m0

m1

10

CẤU TRÚC ĐỘNG
• Đặc điểm:
– Đòi hỏi user phải biết cơ chế và công cụ quản lý bộ
nhớ,
– Thời gian thực hiện lớn: song song thực hiện với
tìm kiếm, nạp và định vị,
– Tiết kiệm bộ nhớ,
– Kém lưu động  khó nạp, cập nhật, xoá.

• Được sử dụng rộng rãi những năm 60-70 và từ
90 đến nay.
• Thích hợp cho các CT hệ thống.
11

CẤU TRÚC ĐỘNG
• Các mô đun nạp trong quá trình thực hiện  vào cá...
1
Chương 3 – QUẢN LÝ BỘ NHỚ
Bộ nhớ tác động nhiều lên độ phức tạp của giải thuật,
Phải giải quyết 2 v/đ trái ngược nhau:
Tiết kiệm bộ nhớ,
Tận dụng tối đa bộ nhớ cho phép.
Phần lớn các chương trình: viết trên ngôn ngữ lập trình:
Assembler, VB, JAVA, VC++, . . .
Với người lập trình: CT và thực hiên CT ánh xạ từ tên
sang giá trị.
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Người đăng: Bình Nguyễn Trọng Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 9 10 162