Ktl-icon-tai-lieu

CẤU TRÚC LƯỢNG THUỐC TRONG LỖ KHOAN LỚN VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG ĐỂ NỒ MÌN TRÊN MỎ LỘ THIÊN

Được đăng lên bởi hongochieu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2402 lần   |   Lượt tải: 25 lần
CẤU TRÚC LƯỢNG THUỐC TRONG LỖ KHOAN LỚN VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG ĐỂ NỒ
MÌN TRÊN MỎ LỘ THIÊN
TS. Lê Ngọc Ninh – Cục Thẩm định và ĐTM, Bộ Tài nguyên và Môi trường
TS. Nguyễn Phụ Vụ - Trường Đại học Mỏ - Địa chất
I. Mở đầu
Như chúng ta đã biết, một trong những phương pháp để điều chỉnh mức độ đập vỡ đất đá và hiệu
quả kinh tế khi tiến hành nổ mìn trên mỏ lộ thiên là thay đổi cấu trúc lượng thuốc và chủng loại chất nổ
nạp trong lỗ khoan.
Trong thực tế, tùy thuộc vào loại đất đá cần phá nổ, điều kiện địa chất khu vực cần phá nổ mà
chúng ta có thể xem xét để thay đổi cấu trúc lượng thuốc, loại chất nổ trong lỗ khoan và xác định các
thông số của lỗ mìn cho hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả nổ mìn và giảm thiểu các tác động có hại đến môi
trường khai thác mỏ.
Trong bài báo này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, thu thập và giới thiệu một cách tương đối
đầy đủ các loại cấu trúc lượng thuốc trong lỗ khoan và tình hình ứng dụng tại các mỏ lộ thiên trên thế giới
và ở Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của các kỹ sư thiết kế mỏ cũng cũng như những người làm công
tác nổ mìn đặt ra hiện nay.
II. Cấu trúc lượng thuốc nổ và bua mìn trong lỗ khoan
Theo nhóm tác giả, cấu trúc lượng thuốc trong lỗ khoan trên tầng mỏ là trật tự sắp xếp hay cách bố
trí lượng thuốc trong lỗ khoan nhằm đảm bảo sự kích nổ hoàn toàn, nâng cao chất lượng và đảm bảo mức
độ đập vỡ đất đá theo yêu cầu.
Đối với lượng thuốc dài nạp liên tục đã lựa chọn từ trước, khi thay đổi cấu trúc của nó (kết cấu,
chiều cao, đường kính, hình dạng...) sẽ làm thay đổi một phần cơ chế phá huỷ đất đá của lượng thuốc nổ
trong lỗ mìn, đồng thời kéo theo sự thay đổi về bua mìn nạp trong lỗ khoan. Do đó, bua mìn cũng là một
thông số liên quan đến cấu trúc của lượng thuốc nổ.
Tuỳ thuộc vào tình hình địa chất của tầng mỏ mà ta có thể tiến hành thay đổi cấu trúc của lượng
thuốc cũng như bua mìn. Tuy nhiên, chiều dài cột bua về phía miệng lỗ mìn cần phải tính theo một
nguyên tắc nhất định. Do vậy, để tận dụng được năng lượng hữu ích của thuốc nổ một cách tối đa và bua
không bị phụt sớm, cần phải thay đổi vật liệu làm bua.
III. Phân loại cấu trúc lượng thuốc nổ trong lỗ khoan.
Dựa vào các kết quả nghiên cứu và tình hình sử dụng lượng thuốc nổ ở thực tế mà ta phân ra
nhiều kiểu cấu trúc của lượng thuốc trong lỗ khoan. Có thể phân loại một số kiểu cấu trúc lượng thuốc
trong lỗ khoan theo 3 nhóm sau đây:
3.1. Nhóm 1: Lượng thuốc nổ dài liên tục nạp trong lỗ khoan: là lượng thuốc khi nạp xuống lỗ khoan, nó
không bị phân chia thành từng đoạn khác...
1
CẤU TRÚC LƯỢNG THUỐC TRONG LỖ KHOAN LỚN VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG ĐỂ NỒ
MÌN TRÊN MỎ LỘ THIÊN
TS. Lê Ngọc Ninh – Cục Thẩm định và ĐTM, Bộ Tài nguyên và Môi trường
TS. Nguyn PhVụ - Trường Đại học M- Địa chất
I. Mở đầu
Như chúng ta đã biết, một trong những phương pháp để điều chỉnh mức đ đập vỡ đất đá và hiệu
qukinh tế khi tiến hành n mìn trên mlộ thiên thay đổi cấu trúc lượng thuốc và chủng loại chất nổ
nạp trong lỗ khoan.
Trong thực tế, tùy thuộc vào loại đất đá cần phá nổ, điều kiện địa chất khu vực cần phá nổ mà
chúng ta thxem xét đthay đổi cấu trúc lượng thuốc, loại chất nổ trong l khoan xác định các
thông s của lỗ mìn cho hợp lý nhm nâng cao hiệu quả nổ mìn và giảm thiểu các tác động có hại đến môi
trường khai thác mỏ.
Trong bài o này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu, thu thập và giới thiu một cách tương đối
đầy đủ các loại cấu trúc lượng thuc trong lỗ khoan và tình hình ng dụng tại các mỏ lộ thiên trên thế giới
Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu của các kỹ thiết kế mỏ cũng cũng như những người làm công
tác n mìn đặt ra hiện nay.
II. Cấu trúc lượng thuốc nổ và bua mìn trong lỗ khoan
Theo nhóm tác giả, cấu trúc lượng thuốc trong lỗ khoan trên tầng mỏ là trt tự sắp xếp hay cách b
trí lượng thuốc trong lỗ khoan nhm đảm bảo sự kích nổ hoàn toàn, nâng cao chất lượng và đảm bảo mức
độ đập vỡ đất đá theo yêu cầu.
Đối với lượng thuốc dài nạp liên tục đã lựa chọn ttrước, khi thay đổi cấu trúc của (kết cấu,
chiu cao, đường kính, hình dạng...) sẽ m thay đổi một phần cơ chế phá huỷ đất đá của lượng thuốc n
trong lmìn, đồng thời kéo theo sthay đổi về bua mìn nạp trong lỗ khoan. Do đó, bua mìn cũng là một
thông s liên quan đến cấu trúc của lượng thuốc nổ.
Tuthuộc vào tình hình địa chất của tầng mỏ mà ta thtiến nh thay đổi cấu trúc của lượng
thuốc cũng như bua mìn. Tuy nhiên, chiều dài cột bua về phía miệng lỗ mìn cần phải nh theo một
nguyên tắc nhất định. Do vậy, đ tận dụng được năng lượng hữu ích của thuốc nổ một cách tối đa và bua
không b phụt sớm, cần phải thay đổi vật liệu làm bua.
III. Phân loại cấu trúc lượng thuốc nổ trong lỗ khoan.
Dựa vào các kết quả nghiên cứu và tình hình sdụng lượng thuốc nổ thực tế mà ta phân ra
nhiu kiểu cấu trúc của lượng thuốc trong lỗ khoan. thể phân loại một s kiểu cấu trúc lượng thuốc
trong lỗ khoan theo 3 nhóm sau đây:
3.1. Nhóm 1: Lượng thuốc nổ dài liên tục nạp trong lỗ khoan: là lượng thuốc khi nạp xuống lỗ khoan, nó
không bphân chia thành tng đoạn khác nhau (Hình 3.1). Theo nhóm này được chia thành nhiu kiểu
nạp như sau:
1- Lượng thuốc nổ dài liên tục một loại chất nổ trong lỗ khoan: Đây là cấu trúc lượng thuốc theo phương
pháp n truyền thống. Trong lỗ khoan chỉ nạp 1 loại chất nổ và bua mìn lấp về phí miệng lỗ khoan.
2- Lượng thuốc nổ dài liên tục nạp nhiều loại chất nổ trong lỗ khoan: Theo kiểu này , trong lkhoan
được nạp từ 2 loại chất nổ trở lên chúng không bpha trộn lẫn nhau. Kiểu nạp thuốc nổ theo cấu trúc
này xuất hiện trên thế giới cách đây ng chục năm và bt đầu thực hiện trên các m lộ thiên Vit Nam từ
những năm 2000. đây, chất nổ phía dưới được gọi lượng thuốc nổ đáy, thường là chất nổ mạnh hoặc
chu nước (như Ntương, watergel...) chất nổ phía trên thường là chất nổ yếu, sạch hoặc kém chịu
nước (như ANFO, SOFANIT...). Kiểu nạp này đã gim được chi phí thuốc nổ trong l mìn mà vẫn giữ
được mức độ đập vỡ đất đá so với kiểu nạp một loại chất nổ.
3- Lượng thuốc nổ dài liên tục nạp 2 loại chất nổ xen kẽ nhau trong lỗ khoan. Đây là phương pháp do TS.
Văn Quyển đưa ra năm 2006. Đây lượng thuốc nổ dài nạp phối hợp hai loi thuốc nổ mà giữa là
nạp loại chất nổ đóng bao gói và xung quanh nạp loại thuốc nổ rời. Kiểu nạp này có th ng cao được
hiu quả nổ mìn nhưng biện pháp thi công phức tạp và tốn nhiều thời gian nạp.
4- Lượng thuốc nổ dài liên tục đường kính khác nhau trong lỗ khoan. Đây phương pháp do TS.
Ngc Ninh đưa ra năm 2004 và đang được nhiu mỏ đá áp dụng do tiết kiệm được thuốc nổ và gim được
chn động khi nổ mìn. Theo phương án này, chất nổ nạp trong lỗ khoan có thể nạp mt loại hoặc nạp phối
hp 2 loại chất nổ tuỳ thuộc vào điều kiện địa chất của tầng mỏ, có 3 dạng nạp như sau:
- Dạng 1: Lượng thuốc nổ nạp đáy có đường kính bằng đường kính lỗ khoan, lượng thuốc nổ trên
đường kính nhỏ hơn đường kính lỗ khoan.
- Dạng 2: Lượng thuốc nổ nạp đáy có đường kính nhỏ hơn đường kính lỗ khoan, lượng thuốc nổ
trên có đường kính bằng đường kính lỗ khoan.
CẤU TRÚC LƯỢNG THUỐC TRONG LỖ KHOAN LỚN VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG ĐỂ NỒ MÌN TRÊN MỎ LỘ THIÊN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CẤU TRÚC LƯỢNG THUỐC TRONG LỖ KHOAN LỚN VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG ĐỂ NỒ MÌN TRÊN MỎ LỘ THIÊN - Người đăng: hongochieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
CẤU TRÚC LƯỢNG THUỐC TRONG LỖ KHOAN LỚN VÀ TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG ĐỂ NỒ MÌN TRÊN MỎ LỘ THIÊN 9 10 467