Ktl-icon-tai-lieu

cấu trúc phân tử hợp chát hữu cơ

Được đăng lên bởi Thắm Hồng
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 569 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ

I.
Kiến thức cơ bản
1. Công thức cấu tạo
Công thức cấu tạo biểu diễn trật tự và kiểu liên kết giữa các nguyên tố trong phân tử
trên một mặt phẳng.
2. Thuyết cáu tạo hóa học A.M.Butlerov
Nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hóa học gồm:
 Trong phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo một trật tự
nhất định phù hợp với hóa trị của chúng. Trật tự liên kết đó gọi là cấu tạo hóa
học. Nếu thay đổi trật tự liên kết sẽ tạo ra chất mới.
 Trong phân tử chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị 4. Những nguyên tử C có thể
liên kết với những nguyên tử của các nguyên tố khác, nhưng cũng có thể liên
kết với nhau tạo thành mạch cacbon (thẳng, phân nhành hay vòng).
 Tính chất của chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần nguyên tử và cấu tạo hóa
học của nó.
3. Đồng phân
a. Khái niệm
Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử được gọi là các chất
đồng phân của nhau
VD: CH3-O-CH3 và CH3-CH2-OH
CH3-CH2-CH2-CH3 và CH3-CH(CH3)-CH3
b. Phân loại
b.1. Đồng phân cấu tạo
Do trật tự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử biểu diễn trên mặt phẳng. Bao gồm:
 Đồng phân mạch cacbon
- Do mạch cacbon khác nhau
- Vd:
CH3-CH2-CH2-CH3 (mạch thẳng)
CH3-CH(CH3)-CH3 (mạch nhánh)
 Đồng phân nhóm chức
- Chứa nhóm định chức khác nhau
- Vd:
CH3-O-CH3
CH3-CH2-OH
 Đồng phân vị trí
- Vị trí nhóm chức, nhóm thế khác nhau
- Vd:
CH3-CH2-OH
CH3-CH(OH)-CH3
Chú ý: nhóm chức là nhóm nguyên tử gây ra tính chất hóa học đặc trưng cho phân tử
hợp chất hữu cơ.
b.2. Đồng phân lập thể
- Những chất có cùng công thức cấu tạo nhưng khác nhau về vị trí không gian của
các nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử.
- Vd: đồng phân hình học, do sự khác nhau về vị trí các nhóm nguyên tử với mặt
phẳng chứa liên kết π. Với CH3-CH=CH-CH3 có 2 đồng phân hình học sau:

H3 C

CH3

H

CH3

C=C
C=C
H
H
H3C
H
Cis-but-2en
Trans-but-2-en
Điều kiện để có đồng phân hình học
R1
R2
R1 # R3
C=C
R 2 # R4
R3
R4
c. Cách viết đồng phân
- viết dạng mạch cacbon mạch thẳng trước
- giảm C mạch thẳng lần lượt 1C, 2C.. làm nhánh, đổi vị trí nhánh
- nếu có liên kết đôi, liên kết 3, đổi vị trí của liên kết trên mỗi dạng mạch cacbon
- thêm H để mỗi C có đủ hóa trị 4
d. ví dụ
4. Đồng đẳng
Những hợp chất có thành phần phân tử hơn kém nhau một hay nhiều nhóm CH2
nhưng có tính chất hóa học tương tự nhau là những chất đồng đẳng, chúng hợp
thành dãy đồng đẳng.
- Những chất đồng đẳng có cùng một công thức chung
Vd : CH4, C2H6, C3H8,... có công thức phân tử chung là CnH2n+2
- Những chất đồng đẳng hợp thà...
CẤU TRÚC PHÂN TỬ HỢP CHẤT HỮU CƠ
I. Kiến thức cơ bản
1. Công thức cấu tạo
Công thức cấu tạo biểu diễn trật tự và kiểu liên kết giữa các nguyên tố trong phân tử
trên một mặt phẳng.
2. Thuyết cáu tạo hóa học A.M.Butlerov
Nội dung cơ bản của thuyết cấu tạo hóa học gồm:
Trong phân tử chất hữu cơ, các nguyên tử liên kết với nhau theo một trật tự
nhất định phù hợp với hóa trị của chúng. Trật tự liên kết đó gọi là cấu tạo hóa
học. Nếu thay đổi trật tự liên kết sẽ tạo ra chất mới.
Trong phân tử chất hữu cơ, cacbon luôn có hóa trị 4. Những nguyên tử C có thể
liên kết với những nguyên tử của các nguyên tố khác, nhưng cũng có thể liên
kết với nhau tạo thành mạch cacbon (thẳng, phân nhành hay vòng).
Tính chất của chất hữu cơ phụ thuộc vào thành phần nguyên tử và cấu tạo hóa
học của nó.
3. Đồng phân
a. Khái niệm
Những hợp chất khác nhau nhưng có cùng công thức phân tử được gọi là các chất
đồng phân của nhau
VD: CH
3
-O-CH
3
và CH
3
-CH
2
-OH
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
3
và CH
3
-CH(CH
3
)-CH
3
b. Phân loại
b.1. Đồng phân cấu tạo
Do trật tự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử biểu diễn trên mặt phẳng. Bao gồm:
Đồng phân mạch cacbon
- Do mạch cacbon khác nhau
- Vd:
CH
3
-CH
2
-CH
2
-CH
3
(mạch thẳng)
CH
3
-CH(CH
3
)-CH
3
(mạch nhánh)
Đồng phân nhóm chức
- Chứa nhóm định chức khác nhau
- Vd:
CH
3
-O-CH
3
CH
3
-CH
2
-OH
Đồng phân vị trí
- Vị trí nhóm chức, nhóm thế khác nhau
- Vd:
CH
3
-CH
2
-OH
CH
3
-CH(OH)-CH
3
Chú ý: nhóm chức là nhóm nguyên tử gây ra tính chất hóa học đặc trưng cho phân tử
hợp chất hữu cơ.
b.2. Đồng phân lập thể
- Những chất có cùng công thức cấu tạo nhưng khác nhau về vị trí không gian của
các nguyên tử hay nhóm nguyên tử trong phân tử.
- Vd: đồng phân hình học, do sự khác nhau về vị trí các nhóm nguyên tử với mặt
phẳng chứa liên kết π. Với CH
3
-CH=CH-CH
3
có 2 đồng phân hình học sau:
cấu trúc phân tử hợp chát hữu cơ - Trang 2
cấu trúc phân tử hợp chát hữu cơ - Người đăng: Thắm Hồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
cấu trúc phân tử hợp chát hữu cơ 9 10 245