Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc tinh thể

Được đăng lên bởi Hang Ba Huu
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 802 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cấu trúc tinh thể - Thư viện Học liệu mở Việt Nam

Cấu trúc tinh thể
Bởi:
Wiki Pedia

Cấu trúc tinh thể
Trong khoáng vật học và tinh thể học, một cấu trúc tinh thể là một sự sắp xếp đặc biệt
của các nguyên tử trong tinh thể. Một cấu trúc tinh thể gồm có một ô đơn vị và rất nhiều
các nguyên tử sắp xếp theo một cách đặc biệt; vị trí của chúng được lặp lại một cách
tuần hoàn trong không gian ba chiều theo một mạng Bravais. Kích thước của ô đơn vị
theo các chiều khác nhau được gọi là các thông số mạng hay hằng số mạng. Tùy thuộc
vào tính chất đối xứng của ô đơn vị mà tinh thể đó thuộc vào một trong các nhóm không
gian khác nhau.
Cấu trúc và đối xứng của tinh thể có vai trò rất quan trọng với các tính chất liên kết, tính
chất điện, tính chất quang,... của của tinh thể.
Ô đơn vị
Ô đơn vị là một cách sắp xếp của các nguyên tử trong không gian ba chiều, nếu ta lặp lại
nó thì nó sẽ chiếm đầy không gian và sẽ tạo nên tinh thể. Vị trí của các nguyên tử trong
ô đơn vị được mô tả bằng một hệ đơn vị hay còn gọi là một hệ cơ sở bao gồm ba thông
số tương ứng với ba chiều của không gian (xi,yi,zi).
Đối với mỗi cấu trúc tinh thể, tồn tại một ô đơn vị quy ước, thường được chọn để mạng
tinh thể có tính đối xứng cao nhất. Tuy vậy, ô đơn vị quy ước không phải luôn luôn là lựa
chọn nhỏ nhất. Ô nguyên tố mới là một lựa chọn nhỏ nhất mà từ đó ta có thể tạo nên
tinh thể bằng cách lặp lại ô nguyên tố. Ô Wigner-Seitz là một loại ô nguyên tố mà có
tính đối xứng giống như của mạng tinh thể.
Hệ tinh thể
Hệ tinh thể là một nhóm điểm của các mạng tinh thể (tập hợp các phép đối xứng quay và
đối xứng phản xạ mà một điểm của mạng tinh thể không biến đối). Hệ tinh thể không có
các nguyên tử trong các ô đơn vị. Nó chỉ là những biểu diễn hình học mà thôi. Có tất cả
bảy hệ tinh thể. Hệ tinh thể đơn giản nhất và đối xứng cao nhất là hệ lập phương, các hệ
tinh thể khác có tính đối xứng thấp hơn là: hệ sáu phương, hệ bốn phương, hệ ba phương
(còn gọi là hình mặt thoi), hệ thoi, hệ một nghiêng, hệ ba nghiêng. Một số nhà tinh thể
học coi hệ tinh thể ba phương là một phần của hệ tinh thể sáu phương.
Phân loại các loại mạng tinh thể
Mạng Bravais là một tập hợp các điểm tạo thành từ một điểm duy nhất theo các bước


1/4

Cấu trúc tinh thể - Thư viện Học liệu mở Việt Nam

rời rác xác định bởi các véc tơ cơ sở. Trong không gian ba chiều có tồn tại 14 mạng
Bravais (phân biệt với nhau bởi các nhóm không gian). Tất các các vật liệu có cấu trúc
tinh thể ...
Cấu trúc tinh th
Bởi:
Wiki Pedia
Cu trúc tinh th
Trong khoáng vt hc và tinh thể hc, một cu trúc tinh th là một sự sp xếp đc bit
ca các nguyên t trong tinh th. Một cu trúc tinh th gm có một ô đơn vị và rt nhiu
các nguyên tử sp xếp theo một cách đc bit; vt ca chúng được lặp li một cách
tuần hoàn trong không gian ba chiu theo một mạng Bravais. Kích thước ca ô đơn v
theo các chiều kc nhau được gi các thông smạng hay hằng s mạng. Tùy thuc
vào tính chất đi xứng ca ô đơn vị mà tinh thể đó thuc vào một trong các nhóm không
gian khác nhau.
Cấu trúc và đối xứng của tinh th có vai t rt quan trng vi cácnh chất ln kết, tính
cht điện, tính cht quang,... của của tinh th.
Ô đơn v
Ô đơn v một cách sắp xếp của các nguyên tử trong không gian ba chiều, nếu ta lp li
nó thì schiếm đầy không gian và sẽ tạo nên tinh th. Vị t của các nguyên tử trong
ô đơn v được t bng một h đơn vhay còn gi là một h cơ sở bao gm ba thông
s tương ứng vi ba chiều của không gian (xi,yi,zi).
Đối vi mỗi cấu trúc tinh th, tồn tại một ô đơn v quy ước, thường được chn để mạng
tinh th có tính đi xứng cao nhất. Tuy vy, ô đơn vị quy ước kng phải luôn luôn la
chn nhỏ nht. Ô nguyên tố mới là một lựa chn nh nht t đó ta có thể tạo n
tinh th bằng cách lp li ô nguyên t. Ô Wigner-Seitz là một loi ô nguyên t có
nh đi xứng ging n ca mạng tinh th.
Hệ tinh thể
Hệ tinh thể là mt nhóm điểm ca các mạng tinh thể (tập hợp các phép đi xứng quay và
đi xứng phản x một điểm của mạng tinh th không biến đối). Hệ tinh thể không có
các nguyên tử trong các ô đơn v. Nó chỉ là những biểu diễn hình hc thôi. Có tt c
bảy hệ tinh th. Hệ tinh th đơn gin nhất và đi xứng cao nht là hệ lập phương, các hệ
tinh thể khác có tính đi xứng thp hơn là: h sáu phương, h bn phương, h ba pơng
(n gi là hình mặt thoi), h thoi, h một nghiêng, h ba nghiêng. Một s n tinh th
hc coi h tinh thể ba phương là một phần của h tinh thể sáu phương.
Pn loại các loi mạng tinh th
Mạng Bravais là một tp hợp các điểm to thành tmột đim duy nhất theo các bước
Cấu trúc tinh thể - Tviện Học liệu mViệt Nam
http://voer.edu.vn/m/59ad82cb94d1d9a62a00d05161b4d75e/1 1 / 4
Cấu trúc tinh thể - Trang 2
Cấu trúc tinh thể - Người đăng: Hang Ba Huu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Cấu trúc tinh thể 9 10 195