Ktl-icon-tai-lieu

Cấu trúc và hoạt động của gen

Được đăng lên bởi Nguyen Hoa
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 8567 lần   |   Lượt tải: 45 lần
Gen
1. Gen là đơn vị chức năng nhỏ nhất
• Ví dụ: sự đột biến mất khả năng tổng hợp adenine ở
Neurospora crassa liên quan đến 9 loại gen
•  Gen không chỉ kiểm tra di truyền cả chu trình tổng
hợp adenine, mà còn là đơn vị chức năng nhỏ nhất,
kiểm tra giai đoạn nào đó của chu trình.

2. Gen cấu trúc có 3 vùng:
• Vùng điều hòa đầu gen: mang tín hiệu khởi động
• Vùng mã hóa: mang thông tin mã hóa amino acid
• Vùng kết thúc: nằm ở cuối gen mang tín hiệu kết thúc
phiên mã
Mạch mã gốc 3’
Vùng điều hòa
Mạch bổ sung 5’

Vùng mã hóa

Vùng kết
thúc

5’
3’

Gen
2. Gen cấu trúc có 3 vùng:
• Vùng điều hòa:
o Vị trí: nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen.
o Gồm có trình tự điều hoà, promoter, operator
o Chức năng: là nơi để RNA polymerase nhận biết và liên kết
để khởi động quá trình phiên mã.
o Ở vi khuẩn, có một loại promoter vì chỉ có một loại RNA
polymerase
o Eukaryote có 3 loại RNA polymerase nên có 3 loại promoter
Mạch mã gốc 3’
R

P

O

Vùng mã hóa

Mạch bổ sung 5’

Vùng điều hoà
R= Trình tự điều hoà

P: Promoter

O: Operator

Vùng kết
thúc

5’
3’

Gen
Sinh vật nhân sơ (prokaryote)
Mạch mã gốc 3’
Vùng điều hòa

Vùng kết
thúc

Vùng mã hóa

Mạch bổ sung 5’

5’
3’

Gen không phân mảnh

Sinh vật nhân thực (eukaryote)
Mạch mã gốc 3’
Vùng điều hòa

Vùng kết
thúc

Vùng mã hóa

Mạch bổ sung 5’
Exon

Intron

Exon

Gen phân mảnh

Intron

Exon

5’
3’

Gen
2. Gen cấu trúc có 3 vùng:
• Vùng mã hóa:
o Gen không phân mảnh: các gen ở thực vật nhân sơ có
vùng mã hóa liên tục gọi là cistron.
Các cistron xếp thành từng nhóm
chung vùng điều hoà tạo thành 1 operon.
Kiểu tổ chức di truyền này giúp vi
khuẩn thích nghi với sự thay đổi của điều kiện ngoại cảnh
o Gen phân mảnh: các gen ở thực vật nhân thực có vùng mã
hóa không liên tục chứa đoạn không mã hoá (intron) xen kẽ
với đoạn mã hoá (exon)
một số ít gen không có intron như gen mã
hoá cho protein histone.
Ở nhiều gen, tổng độ dài intron lớn hơn exon
như gen mã hoá cho albumin, conalbumin.
Các đoạn intron sẽ bị cắt bỏ trong quá trình
phiên mã
Điểm giao tiếp giữa intron và exon có dấu
hiệu đặc biệt là cặp bazo GU và AG

Điều hòa biểu hiện gen
• Quá trình kiểm soát gen Prokaryote đòi hỏi đáp ứng

nhanh với những thay đổi của môi trường.
• Đối với eukaryote, sự điều hòa của gen hướng đến việc
duy trì cân bằng nội môi
• Kiểm soát gen có thể là dương – có nghĩa là hoạt hóa
hoạt động của gen, hoặc âm – kìm hãm sự hoạt động

của gen

hai kiÓu ®iÒu hoµ ho¹t ®éng gen
ë prokaryote

hai kiÓu ®iÒu hoµ ho¹t ®éng gen
ë prokaryote

Nguyên lý c...