Ktl-icon-tai-lieu

Chăn nuôi bò

Được đăng lên bởi Thi Xuan Hoa Nguyen
Số trang: 50 trang   |   Lượt xem: 2196 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 3
DINH DƯỠNG VÀ THỨC ĂN
Chương này hệ thống hoá những kiến thức cơ bản liên quan ñến ñặc ñiểm tiêu hoá
thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng của gia súc nhai lại nói chung và trâu bò nói riêng. Tiếp theo,
các loại thức ăn cơ bản của trâu bò sẽ ñược thảo luận trên các khía cạch dinh dưỡng, sinh
thái cũng như các chiến lược tạo nguồn trong sản xuất. Phần cuối của chương sẽ ñề cập ñến
những vấn ñề liên quan ñến khẩu phần ăn của trâu bò, trong ñó nhấn mạnh ñến những
nguyên tắc bổ sung dinh dưỡng trong việc phối hợp khẩu phần lấy thức ăn thô nhiều xơ làm
khẩu phần cơ sở.
I. ðẶC THÙ LIÊU HOÁ CỦA GIA SÚC NHAI LẠI
1.1. Bộ máy tiêu hoá
ðường tiêu hoá của bò cũng tương tự như các gia súc nhai lại khác có cấu tạo chung
như ở hình 3-1. Chức năng cơ bản của từng bộ phận trong ñường tiêu hoá ở bò cũng tương tự
như ở gia súc dạ ñơn, nhưng ñồng thời có những nét ñặc thù riêng của gia súc nhai lại. Tính
ñặc thù của ñường tiêu hoá ở gia súc nhai lại là kết quả của quá trình tiến hoá theo hướng tiêu
hoá cỏ và thức ăn thô nhờ sự cộng sinh của vi sinh vật.
HËu m«n

Thùc qu¶n
D¹ cá

D¹ l¸ s¸ch

Manh trµng
Ruét giµ
Ruét non

D¹ tæ ong
D¹ mói khÕ

Hình 3-1: Cấu tạo ñường tiêu hoá của gia súc nhai lại
1.1.1. Miệng
Miệng có vai trò lấy thức ăn, tiết nước bọt, nhai và nhai lại. Tham gia vào quá trình lấy
và nhai nghiền thức ăn có môi, hàm răng và lưỡi. Bò không có răng cửa hàm trên, có 8 răng
cửa hàm dưới và 24 răng hàm. Răng có vai trò nghiền nát thức ăn giúp cho dạ dày và ruột tiêu
hóa dễ dàng. Lưỡi có có 3 loại gai thịt là gai hình ñài hoa, gai hình nấm (có vai trò vị giác) và
gai thịt hình sợi (có vai trò xúc giác). Khi ăn một loại thức ăn nào thì bò không những biết
Trường ðại học Nông nghiệp 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------

57

ñược vị của thức ăn mà còn biết ñược thức ăn rắn hay mềm nhờ các gai lưỡi này. Các gai thịt
này cũng giúp dê nghiền nát thức ăn. Lưỡi còn giúp cho việc lấy thức ăn và nhào trộn thức ăn
trong miệng.
Bò có ba ñôi tuyến nước bọt (dưới tai, dưới lưỡi và dưới hàm) rất phát triển, hàng ngày
tiết ra một lượng nước bọt rất lớn (130-180 lít). Nước bọt ở bò ñược phân tiết và nuốt xuống
dạ cỏ tương ñối liên tục. Muối cácbônát và phốtphát trong nuớc bọt có tác dụng trung hoà các
sản phẩm axit sinh ra trong dạ cỏ ñể duy trì pH ở mức thuận lợi cho vi sinh vật phân giải xơ
hoạt ñộng.. Nước bọt còn có tác dụng quan trọng trong việc thấm ướt thức ăn, giúp cho quá
trình nuốt và nhai lại ñược dễ dàng. Nước bọt còn cung cấp ch...
Trường ðại hc Nông nghip 1 - Giáo trình Chăn nuôi Trâu Bò ---------------------------------------------
57
Chương 3
DINH DƯỠNG VÀ THC ĂN
Chương này h thng hoá nhng kiến thc cơ bn liên quan ñến ñặc ñim tiêu hoá
thc ăn và nhu cu dinh dưỡng ca gia súc nhai li nói chung và trâu bò nói riêng. Tiếp theo,
các loi thc ăn cơ bn ca trâu s ñược tho lun trên các khía cch dinh dưỡng, sinh
thái cũng như các chiến lược to ngun trong sn xut. Phn cui ca chương s ñề cp ñến
nhng vn ñề liên quan ñến khu phn ăn ca trâu bò, trong ñó nhn mnh ñến nhng
nguyên tc b sung dinh dưỡng trong vic phi hp khu phn ly thc ăn thô nhiu xơ làm
khu phn cơ s.
I. ðẶC THÙ LIÊU HOÁ CA GIA SÚC NHAI LI
1.1. B máy tiêu hoá
ðường tiêu hoá ca cũng tương t như các gia súc nhai li khác có cu to chung
như hình 3-1. Chc năng cơ bn ca tng b phn trong ñường tiêu hoá cũng tương t
như gia súc d ñơn, nhưng ñồng thi có nhng nét ñặc thù riêng ca gia súc nhai li. Tính
ñặc thù ca ñường tiêu hoá gia súc nhai li là kết qu ca quá trình tiến hoá theo hướng tiêu
hoá c và thc ăn thô nh s cng sinh ca vi sinh vt.
Hình 3-1: Cu to ñường tiêu hoá ca gia súc nhai li
1.1.1. Ming
Ming vai tly thc ăn, tiết nước bt, nhai nhai li. Tham gia vào quá trình ly
nhai nghin thc ăn môi, hàm răng lưỡi. Bò không có răng ca hàm trên, 8 răng
ca hàm dưới và 24 răng hàm. Răng có vai trò nghin nát thc ăn giúp cho d dày và rut tiêu
hóa d dàng. Lưỡi có có 3 loi gai tht là gai hình ñài hoa, gai hình nm (có vai trò v giác)
gai tht hình si (có vai trò xúc giác). Khi ăn mt loi thc ăn nào thì không nhng biết
Thùc qu¶n
D¹ cá
D¹ l¸ s¸ch
D¹ tæ ong
D¹ mói khÕ
Manh trµng
Ruét giµ
Ruét non
Chăn nuôi bò - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chăn nuôi bò - Người đăng: Thi Xuan Hoa Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
50 Vietnamese
Chăn nuôi bò 9 10 148