Ktl-icon-tai-lieu

Chế biến khí

Được đăng lên bởi cong92-pt
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 440 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Công nghệ chế biến dầu và khí-phần KHÍ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Hãy nêu các đặc tính cơ bản của LPG.
Thành phần và phương pháp xác định khối lượng phân tử trung bình và tỷ trọng của LPG.
Đặc tính và thông số kỹ thuật các các loại bồn chứa LPG.
So sánh sự khác nhau giữa bồn chứa LPG và bồn chứa xăng dầu. Tại sao lại có sự khác nhau
đó?
Các đặc tính và thông số kỹ thuật của các binh chứa LPG. Phương pháp kiểm định và quy trình
kiểm định bình chứa LPG.
Các loại van sử dụng trong công nghệ LPG. Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm việc.
Bảo quản và tồn chứa LPG. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và tổn hao trong quá trình
bảo quản và xuất nhập, các biện pháp hạn chế.
Các phương pháp sản xuất LPG, phân tích đặc điểm và các ưu nhược điểm của các phương
pháp này.
Tổng quan về nhà máy chế biến khí Dinh Cố.
Các chỉ tiêu kỹ thuật của LPG và phương pháp xác định các chỉ tiêu này.
Sản xuất LPG từ nhà máy lọc dầu như thế nào? Phân tích đặc điểm của LPG thu được từ nhà
máy lọc dầu.
Các đặc tính cơ bản của LNG và bồn chứa LNG.
Các phương pháp sản xuất LNG, phân tích đặc điểm và các ưu nhược điểm của các phương
pháp.
Phạm vi ứng dụng của LNG.
Các đặc tính cơ bản của CNG và bồn chứa CNG.
Các phương pháp sản xuất CNG, phân tích đặc điểm và các ưu nhược điểm của các phương
pháp này.
Phân tích các phương pháp vận chuyển khí tự nhiên và phạm vi ứng dụng.
Phạm vi ứng dụng của CNG. Các ưu nhược điểm khi sử dụng CNG.
Câu hỏi phần mô phỏng

1. So sánh case mô phỏng GPP Dinh Cố đã xây dựng với công nghệ GPP chuyển đổi. Nêu ưu

nhược điểm của chúng.
2. Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất vận hành đến khả năng tách C 3, C4, LPG.
3. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng CO 2 và H2S đến công đoạn làm ngọt khí trong sơ đồ mô

phỏng sản xuất LNG.
4. Trong sơ đồ mô phỏng sản xuất LNG, tại sao phải dùng tác nhân lạnh là metan và hydro? Có

thể thay thế bằng các tác nhân lạnh khác được không, tại sao?
5. Xác định nhiệt trị của hỗn hợp khí trong sơ đồ mô phỏng sản xuất LNG bằng cách nào?
6. Tính cân bằng vật liệu và năng lượng của toàn quá trình trong sơ đồ mô phỏng sản xuất LNG

bằng cách nào?
7. Đánh giá khả năng mở rộng sản xuất mà hệ thống đường ống cũ vẫn vận hành an toàn trong sơ
đồ mô phỏng sản xuất CNG.
8. Với hệ thống công nghệ sản xuất CNG đã mô phỏng dùng công cụ spreadsheet để tính toán
công suất phân phối như nhau cho cả 5khi công xuất đến năm 2015 là 250 triệu m 3/năm như thế
nào?
9. Nhận xét đánh giá và so sánh công nghệ CNG với công nghệ LPG ...
Công nghệ chế biến dầu và khí-phần KHÍ
1. Hãy nêu các đặc tính cơ bản của LPG.
2. Thành phần và phương pháp xác định khối lượng phân tử trung bình và tỷ trọng của LPG.
3. Đặc tính và thông số kỹ thuật các các loại bồn chứa LPG.
4. So sánh sự khác nhau giữa bồn chứa LPG bồn chứa xăng dầu. Tại sao lại sự khác nhau
đó?
5. Các đặc tínhthông số kỹ thuật của các binh chứa LPG. Phương pháp kiểm định và quy trình
kiểm định bình chứa LPG.
6. Các loại van sử dụng trong công nghệ LPG. Giải thích cấu tạo và nguyên lý làm việc.
7. Bảo quản tồn chứa LPG. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tổn hao trong quá trình
bảo quản và xuất nhập, các biện pháp hạn chế.
8. Các phương pháp sản xuất LPG, phân tích đặc điểm các ưu nhược điểm của các phương
pháp này.
9. Tổng quan về nhà máy chế biến khí Dinh Cố.
10. Các chỉ tiêu kỹ thuật của LPG và phương pháp xác định các chỉ tiêu này.
11. Sản xuất LPG từ nhà máy lọc dầu như thế nào? Phân tích đặc điểm của LPG thu được từ nhà
máy lọc dầu.
12. Các đặc tính cơ bản của LNG và bồn chứa LNG.
13. Các phương pháp sản xuất LNG, phân tích đặc điểm các ưu nhược điểm của các phương
pháp.
14. Phạm vi ứng dụng của LNG.
15. Các đặc tính cơ bản của CNG và bồn chứa CNG.
16. Các phương pháp sản xuất CNG, phân tích đặc điểm các ưu nhược điểm của c phương
pháp này.
17. Phân tích các phương pháp vận chuyển khí tự nhiên và phạm vi ứng dụng.
18. Phạm vi ứng dụng của CNG. Các ưu nhược điểm khi sử dụng CNG.
Câu hỏi phần mô phỏng
1. So sánh case phỏng GPP Dinh Cố đã xây dựng với công nghệ GPP chuyển đổi. Nêu ưu
nhược điểm của chúng.
2. Nghiên cứu ảnh hưởng của áp suất vận hành đến khả năng tách C
3
, C
4
, LPG.
3. Nghiên cứu ảnh hưởng của hàm lượng CO
2
H
2
S đến công đoạn làm ngọt khí trongđồ mô
phỏng sản xuất LNG.
4. Trong đồ phỏng sản xuất LNG, tại sao phải dùng tác nhân lạnh metan hydro?
thể thay thế bằng các tác nhân lạnh khác được không, tại sao?
5. Xác định nhiệt trị của hỗn hợp khí trong sơ đồ mô phỏng sản xuất LNG bằng cách nào?
6. Tính cân bằng vật liệu năng lượng của toàn quá trình trong đồ phng sản xuất LNG
bằng cách nào?
7. Đánh giá khả năng mở rộng sản xuất hệ thống đường ống vẫn vận hành an toàn trong
đồ mô phỏng sản xuất CNG.
8. Với hệ thống công nghệ sản xuất CNG đã mô phỏng dùng công cụ spreadsheet để tính toán
công suất phân phối như nhau cho cả 5khi công xuất đến năm 2015 250 triệu m
3
/năm như thế
nào?
9. Nhận xét đánh giá và so sánh công nghệ CNG với công nghệ LPG đã mô phỏng.
Chế biến khí - Người đăng: cong92-pt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chế biến khí 9 10 999