Ktl-icon-tai-lieu

Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của Perovskite có hằng số điện môi lớn và khả năng ứng dụng

Được đăng lên bởi Phan Hanh
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 1371 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của
Perovskite có hằng số điện môi lớn và khả
năng ứng dụng
Nguyễn Ngọc Đỉnh
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Khoa Vật lý
Luận án Tiến sĩ ngành: Vật lý chất rắn; Mã số: 62 44 07 01
Người hướng dẫn: GS.TS. Bạch Thành Công
Năm bảo vệ: 2011
Abstract. Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu tổ hợp (BaTiO3)x(La0.7Sr0.3MnO3)1-x
và vật liệu Ba1-xSrx Zr0.5Ti0.5O3 pha tạp La có khả năng cho hằng số điện môi
lớn. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thành phần hợp thức khác nhau tới phần thực
và phần ảo của hằng số điện môi, các tính chất điện, tính chất từ của vật liệu để
hướng tới việc tạo được vật liệu có hằng số điện môi lớn trong vùng nhiệt độ phòng.
Keywords. Vật lý chất rắn; Vật liệu perovskite; Điện môi; Vật liệu tổ hợp; Hằng số
điện môi
Content
Mở đầu
Thế giới hiện nay đang đứng trước thách thức của các vấn đề ngày càng trầm trọng mang tính
toàn cầu như môi trường, năng lượng, sự ấm dần lên của khí hậu trái đất… Vấn đề năng
lượng mới cũng như vấn đề sử dụng nhiên liệu truyền thống sao cho có hiệu suất cao ngày
càng được quan tâm và cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa. Nguồn nhiên liệu hóa thạch
đang dần cạn kiệt và theo dự tính dựa trên cơ sở mức sử dụng năng lượng hiện tại thì điều đó
sẽ xảy ra vào giữa thế kỷ này.Trên thực tế với số lượng các nước phát triển và đang phát triển
ngày càng nhiều, sự bùng nổ tăng trưởng kinh tế tại nhiều nước dẫn tới nhu cầu sử dụng năng
lượng của nhân loại sẽ tăng lên nhanh chóng. Nguy cơ đại khủng hoảng thiếu năng lượng
ngày càng hiện ra rõ nét và không thể tránh khỏi nếu chúng ta không phát triển nguồn năng
lượng mới và phát triển các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Với tốc độ phát triển của các
nước đông dân đang rất cao như Trung Quốc, Ấn Độ… đồng thời là mức độ tiêu thụ năng
lượng tại các nước này còn tăng cao hơn thì sự tăng vọt về nhu cầu năng lượng là một sự thật

hiển nhiên và chắc chắn sẽ ngày càng trầm trọng. Theo ước tính của tổ chức năng lượng quốc
tế (International Energy Agency) nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tăng 60% vào năm 2030 và
như vậy giá nhiên liệu truyền thống sẽ vào gấp vài lần giá hiện tại.
Trong các hoạt động của con người thì nhu cầu đi lại cũng như giao thông vận tải chiếm một
phần lớn trong việc tiêu thụ năng lượng. Gần đây để tiết kiệm xăng dầu, người ta đã bắt đầu
nghĩ tới việc thay thế các loại động cơ truyền thống bằng động cơ điện hoặc lai giữa động cơ
đốt trong và động cơ điện. Vấn đề tích trữ điện năng là một bài toán khó vì mật độ tích trữ
năng lượng của các loại...
Chế tạo, nghiên cu mt s tính chất ca
Perovskite có hằng s điện môi lớn và khả
năng ứng dng
Nguyn Ngọc Đỉnh
Trường Đại hc Khoa hc T nhiên
Khoa Vật lý
Luận án Tiến sĩ ngành: Vt lý chất rn; Mã số: 62 44 07 01
Người hướng dn: GS.TS. Bạch Thành Công
Năm bảo v: 2011
Abstract. Nghiên cứu chế to h vt liu t hp (BaTiO3)x(La0.7Sr0.3MnO3)1-x
vật liu Ba1-xSrx Zr0.5Ti0.5O3 pha tạp La khả năng cho hằng s điện môi
lớn. Nghiên cứu s ảnh hưởng của các thành phn hp thức khác nhau ti phn thc
phần o ca hng s điện môi, các tính chất điện, nh chất t ca vt liệu để
hướng ti vic tạo được vt liu có hằng s điện môi lớn trong vùng nhiệt độ phòng.
Keywords. Vật chất rn; Vt liu perovskite; Điện môi; Vt liu t hp; Hng s
điện môi
Content
M đầu
Thế gii hiện nay đang đứng trước thách thức của các vấn đề ngày càng trm trọng mang tính
toàn cầu như môi trường, năng ng, s m dần lên của khí hậu trái đất… Vấn đề năng
ng mới cũng như vấn đề s dụng nhiên liệu truyn thống sao cho hiệu suất cao ngày
càng được quan tâm cần phải được quan tâm nhiều hơn nữa. Nguồn nhiên liệu hóa thạch
đang dần cn kiệt và theo dự tính dựa trên sở mc s dụng năng lượng hin tại thì điều đó
s xy ra vào giữa thế k này.Trên thực tế vi s ợng các nước phát triển và đang phát triển
ngày càng nhiều, s bùng nổ tăng trưởng kinh tế ti nhiều nước dn ti nhu cu s dụng năng
ng của nhân loại s tăng lên nhanh chóng. Nguy đại khng hong thiếu năng lượng
ngày càng hiện ra nét không thể tránh khỏi nếu chúng ta không phát trin nguồn năng
ng mới phát triển các giải pháp tiết kiệm năng lượng. Vi tốc độ phát triển của các
nước đông n đang rất cao như Trung Quốc, Ấn Độ… đng thời mức độ tiêu th ng
ng tại các nước này còn tăng cao hơn thì s tăng vọt v nhu cầu năng lượng là một s tht
Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của Perovskite có hằng số điện môi lớn và khả năng ứng dụng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của Perovskite có hằng số điện môi lớn và khả năng ứng dụng - Người đăng: Phan Hanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chế tạo, nghiên cứu một số tính chất của Perovskite có hằng số điện môi lớn và khả năng ứng dụng 9 10 2