Ktl-icon-tai-lieu

Chế tạo phôi

Được đăng lên bởi trongcuong287
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 3898 lần   |   Lượt tải: 7 lần
n

er
s

I. Sơ đồ quá trình sản xuất cơ khí.

DWE

io

CHẾ TẠO PHÔI – ME4022
BÀI MỞ ĐẦU

tV

II. Định nghĩa phôi trong quá trình sản xuất cơ khí

de
n

III. Vị trí và vai trò của phôi trong quá trình sản xuất cơ khí

tu

IV. Phân loại, đặc điểm và ứng dụng của các loại phôi
Đặc trưng cơ bản của các dạng phôi

V. Ý nghĩa kinh tế, kĩ thuật khi chọn phôi trong sản xuất cơ khí

© Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn

1/28

io

I. Sơ đồ quá trình sản xuất cơ khí.

DWE

n

CHẾ TẠO PHÔI – ME4022
BÀI MỞ ĐẦU

tu

de
n

tV

er
s

 QTSX là quá trình con
người thông qua các
công cụ sản xuất tác
động lên tài nguyên thiên
nhiên hoặc bán thành
phẩm để biến đổi chúng
thành những vật phẩm
có ích cho xã hội.

Sơ đồ quá trình sản xuất cơ khí

© Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn

2/28

n

er
s

I. Sơ đồ quá trình sản xuất cơ khí.

DWE

io

CHẾ TẠO PHÔI – ME4022
BÀI MỞ ĐẦU

tV

II. Định nghĩa phôi trong quá trình sản xuất cơ khí

de
n

III. Vị trí và vai trò của phôi trong quá trình sản xuất cơ khí

tu

IV. Phân loại, đặc điểm và ứng dụng của các loại phôi
Đặc trưng cơ bản của các dạng phôi

V. Ý nghĩa kinh tế, kĩ thuật khi chọn phôi trong sản xuất cơ khí

© Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn

3/28

DWE

n

CHẾ TẠO PHÔI – ME4022
BÀI MỞ ĐẦU

er
s

io

II. Định nghĩa phôi trong quá trình sản xuất cơ khí
Đn: Phôi trong sản xuất cơ khí còn gọi là bán thành phẩm, đó là danh từ kỹ thuật có
tính quy ước; nó biểu thị một vật phẩm được chế tạo từ một quá trình sản xuất cơ khí nào
đó khi được chuyển tiếp sang một quá trình sản xuất khác.
Chế tạo phôi
1.Quá trình chế tạo phôi
(gia công không phoi)

Phôi đúc

Phôi hàn

Phôi rèn dập, hàn

tV

Phôi đúc, hàn

Phôi rèn, dập

2.Quá
trình
gia công cắt
gọt (gia công
có phoi)

de
n

Gia công cắt gọt

Nhóm g/c
khoan, doa

Nhóm g/c
tiện

Nhóm g/c
bào, xọc

Nhóm g/c
phay

Nhóm g/c
tinh (mài)

Xử lý kết cấu

tu

Nhiệt luyện

Xử lý kết cấu
(trước) sau gia
công cắt gọt

Làm bền bề mặt
bằng cơ học

Hóa nhiệt
luyện

Phủ bề mặt

Chi tiết máy
© Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn

4/28

n

er
s

I. Sơ đồ quá trình sản xuất cơ khí.

DWE

io

CHẾ TẠO PHÔI – ME4022
BÀIMỞ
MỞ ĐẦU
BÀI
ĐẦU

tV

II. Định nghĩa phôi trong quá trình sản xuất cơ khí

de
n

III. Vị trí và vai trò của phôi trong quá trình sản xuất cơ khí

tu

IV. Phân loại...
© Bộ môn Hàn & Công nghệ Kim loại - ĐHBKHN, Email: bmhan-fme@mail.hut.edu.vn
1/28
DWE
CH TO PHÔI ME4022
BI M ĐU
I. Sơ đồ quá trình sản xuất cơ khí.
II. Định nghĩa phôi trong quá trình sản xuất cơ khí
III. Vị trí và vai trò của phôi trong quá trình sản xuất cơ khí
IV. Phân loại, đặc điểm và ứng dụng của các loại phôi
Đặc trưng cơ bản của các dạng phôi
V. Ý nghĩa kinh t, kĩ thut khi chn phôi trong sản xuất cơ khí
Student Version
Chế tạo phôi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chế tạo phôi - Người đăng: trongcuong287
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Chế tạo phôi 9 10 181