Ktl-icon-tai-lieu

Chỉ thị sinh học và quan trắc chất lượng nước bằng biện pháp sinh học

Được đăng lên bởi Cuong Nguyen
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1290 lần   |   Lượt tải: 3 lần
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

CHỈ THỊ SINH HỌC VÀ
QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC
BẰNG BIỆN PHÁP SINH HỌC
Báo cáo viên
PGS. Ts. Trương Quốc Phú
Báo cáo tại Hội thảo
“Quan trắc và quản lí chất lượng nước trong phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững”
Tháng 01 năm 2015

Tầm quan trọng của việc
quan trắc chất lượng nước
• Cung cấp thông tin về tình trạng chất
lượng nước
• Xây dựng chương trình bảo vệ môi trường
nước
• Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nước
hợp lý

Phương pháp quan trắc
chất lượng nước

Quan trắc lý, hóa học

Quan trắc sinh học

Quan trắc lý hóa học
• Chỉ đánh giá chất lượng nước tại thời điểm đo
• Tần suất quan trắc phải lớn, chu kỳ đo ngắn
• Giới hạn phát hiện các yếu tố hóa học cao hơn
mức ảnh hưởng
• Không thể đánh giá tất cả yếu tố gây ô nhiễm
• Kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao
• Chi phí quan trắc cao

Quan trắc sinh học
• Sinh vật bị tác động bởi chất gây ô nhiễm ở
nồng độ thấp hơn giới hạn phát hiện
• Sinh vật chịu tác động tổng hợp của các chất
gây ô nhiễm
• Tác động của chất gây ô nhiễm của sinh vật kéo
dài
 Không có phương tiện, thiết bị nào có thể đánh
giá được tất cả các chất gây ô nhiễm, chỉ có
dựa vào sinh vật mới có thể làm được điều này

Tình hình nghiên cứu trong nước

Quan trắc sinh học đã được ứng dụng ở một số
tỉnh của khu vực miền Bắc, miền Trung và
miền Nam, chủ yếu sử dụng ĐVKXSCL hoặc
Động vật đáy thông qua các chỉ số BMWPVIET,
ASPT và các chỉ số đa dạng

Tình hình nghiên cứu trên thế giới
Quốc gia

Các chỉ số ứng dụng

Nhật

Chỉ số sinh học Beck-Tsuda, phân tích đa biến

Hàn Quốc

Chỉ số ô nhiễm Hàn Quốc, chỉ số sinh học Hàn
Quốc, chỉ số loài ưu thế

Indonesia

BBI, ASPT, IBGa, BBIa, chỉ số đa dạng

Trung Quốc

FBI, EPT, BMWP, chỉ số đa dạng, phân tích đa biến

Ấn Độ

RBP III, BMWP, ASPT, BBI, chỉ số đa dạng, phân
tích đa biến

Thái Lan

BMWP, ASPT, BMWP-Thai, ASPT-Thai, FBI

Malaysia

BMWP, ASPT, chỉ số đa dạng

Việt Nam

BMWP-Viet, ASPT-Viet

Châu Âu

BMWP, ASPT, BBI…

Lịch sử phát triển
phương pháp quan trắc sinh học
• Phương pháp quan trắc sinh học đã được phát
triển hơn 150 năm (Kolenati, 1948; Cohn, 1953)
• Có hơn 50 phương pháp đã được phát triển
(Schwoerbel, 1970; Sladecek, 1973).
• Có 02 nhóm phương pháp quan trắc sinh học:
- Sinh vật chỉ thị kích thước nhỏ sống trong môi
trường nhiều xác hữu cơ (Saprobic system
concept)
- Sinh vật chỉ thị là động vật không xương sống
cỡ lớn (Macroinvertebrate)

Sinh vật chỉ thị kích thước nhỏ
Phytoplankton (TV phù du)
Zooplankton (ĐV phù du)

Diatoms (tảo khuê sống đáy)
Periph...
CHỈ THỊ SINH HỌC VÀ
QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG NƯỚC
BẰNG BIỆN PHÁP SINH HỌC
Báo cáo viên
PGS. Ts. Trương Quốc Phú
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
Báo cáo tại Hội thảo
Quan trắc quản chất lượng nước trong phát triển nuôi trồng thủy sản bền vững”
Tháng 01 năm 2015
Chỉ thị sinh học và quan trắc chất lượng nước bằng biện pháp sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chỉ thị sinh học và quan trắc chất lượng nước bằng biện pháp sinh học - Người đăng: Cuong Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
Chỉ thị sinh học và quan trắc chất lượng nước bằng biện pháp sinh học 9 10 988