Ktl-icon-tai-lieu

Chìa khóa vàng luyện thi đại học

Được đăng lên bởi Tran Hoang Phi
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 3506 lần   |   Lượt tải: 16 lần
HI VỌNG NÓ SẼ GIÚP PHẦN NÀO YÊN TÂM HƠN TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO KỲ THI CĐĐH NĂM 2011.

( gồm CKV1,2,3,4,5,9,11,12,13, 20).
ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP ĐỒ THỊ TRONG GIẢI TOÁN HOÁ HỌC
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Chúng ta thường gặp các dạng bài toán khi cho oxit axit CO2, SO2 tác dụng với dung dịch NaOH,
KOH, Ca(OH)2 hay Ba(OH)2 thu được muối, kết tủa, …đó cũng là những dạng bài toán khó và có nhiều
trường hợp xãy ra trong bài toán.
1. Dạng bài toán “cho oxit axit CO2, SO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2, Ba(OH)2 thu được kết
tủa”.
a. Điều kiện bài toán:
Tính
Tính

n CO2 biết n Ca (OH)2 và n CaCO3

hoặc ngược lại, cho biết số mol

n CO2 , n Ca (OH)2

n CaCO3 ta có các phản ứng xãy ra như sau:

CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O
(1)
CaCO3 + CO2 + H2O  Ca(HCO3)2
(2)
2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2
(3)
b. Phương pháp vẽ đồ thị:
Từ trục hoành(Ox) chọn hai điểm a và 2a, từ trục tung (Oy) chọn một điểm a. Tại điểm a của trục
x và y kẻ vuông góc và chúng giao nhau tại điểm A. Từ A nối với toạ độ O và 2a ta được tam giác vuông
cân. Với số mol kết tủa từ trục y cắt tam giác ở một hoặc hai điểm. Tại đó kẻ vuông góc với trục x ta
được số mol CO2 tham gia phản ứng có thể xãy ra 2 trường hợp:
+ Trường hợp 1: n CO = n1 mol.= y mol
2

+ Trường hợp 2:

n CO2 = n2 mol= 2a-y mol
CaCO3

a
CO2
n1

a

n2

2a

 n Ca (OH)2  a mol

 n CaCO3  y mol

 n CO2 = n1  ymol
 n = n  2a  ymol
2
 CO2
Nếu chúng ta gặp một bài toán khi cho oxit axit CO2 tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 hay Ba(OH)2 thu
được x mol kết tủa và sau đó đun nóng thu được y mol kết tủa nữa thì áp dụng công thức tính nhanh sau,

n CO2  x  2y
3. bài toán áp dụng

1
See on Aotrangtb.com



Bài toán 1: ( Trích câu 5 trang 119. bài 26: kim loại kiềm thổ và hợp chất của kim loại kiềm thổ. SGK
ban cơ bản).
Cho 2,8 gam CaO tác dụng với một lượng nước dư thu được đung dịch A. Sục 1,68 lít khí CO2
(đktc) vào dung dịch A:
a. Tính khối lượng kết tủa thu được.
b. Khi đun nóng dung dịch A thì khối lượng kết tủa thu được là bao nhiêu?
BÀI GIẢI
2,8
n CaO 
 0, 05mol, CaO  H 2 O  Ca(OH) 2
56
1,68
 n Ca 2  0, 05mol, n CO2 
 0,075mol
22, 4
Khi sục khí CO2 vào dung dịch nước vôi trong Ca(OH)2 ta có các phương trình phản ứng
xãy ra:
CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O
(1)
2CO2 + Ca(OH)2  Ca(HCO3)2
(2)
Khi đun nóng dung dịch ta có phương trình phản ứng xãy ra:
Ca(HCO3)2 CaCO3  + CO2 + H2O
(3)
Áp dụng phương phấp đồ thị ta có:

n CaCO3

0,05
0,025

n CO2
0.025

0,05

0,075

0,1

a. Khối lượng kết tủa thu được là:
D...
http://aotrangtb.com
See on Aotrangtb.com
1
HI VNG NÓ S GIÚP PHN NÀO YÊN TÂM HƠN TRƯC KHI BƯC VÀO K THI CĐ-
ĐH NĂM 2011.
( gm CKV1,2,3,4,5,9,11,12,13, 20).
NG DNG PHƯƠNG PHÁP Đ TH TRONG GII TOÁN HOÁ HC
I. SỞ THUYẾT
Chúng ta thưng gp các dng bài toán khi cho oxit axit CO
2
, SO
2
tác dng vi dung dch NaOH,
KOH, Ca(OH)
2
hay Ba(OH)
2
thu được muối, kết tủa, đó cũng là n h ng dng bà i t o á n k h ó v à c ó n h iu
trường hợp xãy ra trong bài toán.
1. Dng bài toán cho oxit axit CO
2
, SO
2
tác dụng với dung dịch Ca(OH)
2
, Ba ( O H )
2
thu đưc kết
ta.
a. Điều kiện bài toán:
Tính
2
CO
n
biế t
2
Ca(OH)
n
và
3
C a C O
n
hoặc ngược li, cho biết smol
2
n
,
2
Ca ( OH )
n
Tính
3
C a C O
n
ta có các ph n n g x ãy ra như sau:
CO
2
+ Ca(OH)
2
CaCO
3
+ H
2
O (1)
CaCO
3
+ CO
2
+ H
2
O Ca(HCO
3
)
2
(2)
2CO
2
+ Ca(OH)
2
Ca(HCO
3
)
2
(3)
b. P h ư ơ n g p h á p v đ t h :
T trụ c ho ành(Ox) chn hai đim a và 2a, t trc tung (Oy) chn mt đim a. Ti đim a ca trc
x và y k v u ô n g g ó c v à c h ú n g g ia o n h a u t ại đim A. Từ A ni vi to đ O và 2a ta đưc tam giác vuông
cân. Vi s mol kết ta t trc y ct tam giác mt hoc hai đim. Ti đó k vuông góc vi trc x ta
đưc s mol CO
2
tham gia phnng có th xãy ra 2 trưng hp:
+ Trưng hp 1:
2
CO
n
= n
1
mol.= y mol
+ Trưng hp 2:
2
CO
n
= n
2
mol= 2a-y mol
2
3
2
Ca(OH)
CaCO
CO
n a mol
n y mol
n y m o l
2a ymol
2
1
CO 2
= n
n = n
Nếu chúng ta gp mt bài toán khi cho oxit axit CO
2
tác dng vi dung dch Ca(OH)
2
hay Ba(OH)
2
thu
đưc x mol kết ta và sau đó đun nóng thu đưc y mol kết ta na thì áp dng công thc tính nhanh s a u ,
2
CO
n
x 2y
3. bài toán áp dng
CaCO
3
CO
2
a
n
1
a
n
2
2a
Chìa khóa vàng luyện thi đại học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chìa khóa vàng luyện thi đại học - Người đăng: Tran Hoang Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Chìa khóa vàng luyện thi đại học 9 10 745