Ktl-icon-tai-lieu

Chỉnh trị sông ngòi

Được đăng lên bởi Phạm Xuân Đức
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 696 lần   |   Lượt tải: 5 lần
11.54. Tên học phần: Chỉnh trị sông
11.54.1. Số đơn vị học trình: 4 ĐVHT
11.54.2. Phân bố thời gian:
Lý thuyết: 54t
Bài tập + kiểm tra: 6t
Thí nghiệm:
Bài tập lớn:
Thiết kế môn học: TKMH
Thảo luận:
11.54.3. Điều kiện tiên quyết:
Sinh viên phải học tốt các môn cơ sở kỹ thuật và môn cơ sở chuyên môn sau:
Thuỷ lực, Thuỷ hải văn, Động lực học sông biển; phải có kiến thức thực tế (phải có
thời gian tham quan thực tế sản xuất). Sau khi học xong môn học, sinh viên biết thiết
kế hoặc chỉ đạo thi công các công trình chỉnh trị.
11.54.4. Mục đích của học phần:
Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về các biện pháp cải tạo lòng
sông(biện pháp công trình, biện pháp nạo vét) để khi ra trường sinh viên vận dụng vào
việc thiết kế, chỉ đạo thi công, các biện pháp cải tạo lòng sông.
11.54.5. Nội dung chủ yếu:
- Khái niệm chung; quy hoạch tuyến chỉnh trị; các phương pháp xác định chiều
rộng, bán kính cong tuyến chỉnh trị và các nguyên tắc vạch tuyến;
- Tính toán kè mỏ hàn, đập khoá, kè hướng dòng;
- Kè điều chỉnh lưu lượng, kè hở, kè gia cố bờ; kết cấu các công trình chỉnh trị
và ổn định công trình chỉnh trị;
- Cắt sông, tính toán tuyến nạo vét và bố trí các công trình chỉnh trị.
11.54.6. Người biên soạn: TS. Đào Văn Tuấn – Trưởng Bộ môn Xây dựng đường
thủy.
11.54.7. Nội dung chi tiết của học phần
Tên chương mục
HỌC PHẦN I
Chương 1: Khái niệm chung
1.1. Vai trò của giao thông thuỷ trong nền Kinh tế quốc dân
1.2. Luồng tàu.
1.3. Phân loại và phân cấp đường thuỷ nội địa.
Chương 2: Quy hoạch tuyến chỉnh trị.
2.1. Nhiệm vụ của chỉnh trị
2.2. Các nguyên tắc về chỉnh trị trên sông.
2.3. Nội dung quy hoạch chỉnh trị sông.
2.4. Mực nước tính toán (mực nước chỉnh trị).
Chương 3: Tuyến chỉnh trị.
3.1. Bề rộng tuyến chỉnh trị.

Phân phối thời gian (t)
TS LT BT TH KT
15

14

5

5

5

5

5

4

0.5

0.5

0.5

0.5

Tên chương mục

Phân phối thời gian (t)
TS LT BT TH KT

3.2. Bán kính cong của tuyến chỉnh trị.
3.3. Vạch tuyến.
HỌC PHẦN II

15

13

1.5

Chương 4: Tính toán kè mỏ hàn.
4.1. Xác định chiều dài kè.
4.2. Xác định cao trình đỉnh kè.
4.3. Góc tối ưu của kè với dòng chảy.
4.4. Độ dốc dọc thân kè.
4.5. Khoảng cách giữa các kè.
4.6. Vận tốc các vị trí xung yếu của kè.
4.7. Tính toán thuỷ lực kè
Chương 5: Tính toán đập khoá.
5.1. Xác định lưu lượng đi qua các nhánh.
5.2. Xác định độ chênh mực nước thượng lưu và hạ lưu của
đập khoá.
5.3. Xác định cao trình đập khoá.
5.4. Xác định vận tốc max tràn qua đỉnh đập.
5.5. Xác định độ dâng mực nước bên nhánh chạy tàu.
5.6. Xác định vận tốc tr...
11.54. Tên hc phn: Chnh tr sông
11.54.1. S đơn v hc trình: 4 ĐVHT
11.54.2. Phân b thi gian:
thuyết: 54t Bài tp + kim tra: 6t
Thí nghim: Bài tp ln:
Thiết kế môn hc: TKMH Tho lun:
11.54.3. Điu kin tiên quyết:
Sinh viên phi hc tt các môn cơ s k thut và môn cơ s chuyên môn sau:
Thu lc, Thu hi văn, Động lc hc sông bin; phi có kiến thc thc tế (phi có
thi gian tham quan thc tế sn xut). Sau khi hc xong môn hc, sinh viên biết thiết
kế hoc ch đạo thi công các công trình chnh tr.
11.54.4. Mc đích ca hc phn:
Cung cp cho sinh viên nhng kiến thc v các bin pháp ci to lòng
sông(bin pháp công trình, bin pháp no vét) để khi ra trường sinh viên vn dng vào
vic thiết kế, ch đạo thi công, các bin pháp ci to lòng sông.
11.54.5. Ni dung ch yếu:
- Khái nim chung; quy hoch tuyến chnh tr; các phương pháp xác định chiu
rng, bán kính cong tuyến chnh tr và các nguyên tc vch tuyến;
- Tính toán kè m hàn, đập khoá, kè hướng dòng;
- điu chnh lưu lượng, kè h, kè gia c b; kết cu các công trình chnh tr
n định công trình chnh tr;
- Ct sông, tính toán tuyến no vét và b trí các công trình chnh tr.
11.54.6. Người biên son: TS. Đào Văn Tun – Trưởng B môn Xây dng đường
thy.
11.54.7. Ni dung chi tiết ca hc phn
Phân phi thi gian (t)
Tên chương mc
TS LT BT TH KT
HC PHN I 15 14 0.5 0.5
Chương 1: Khái nim chung 5 5
1.1. Vai trò ca giao thông thu trong nn Kinh tế quc dân
1.2. Lung tàu.
1.3. Phân loi và phân cp đường thu ni địa.
Chương 2: Quy hoch tuyến chnh tr. 5 5
2.1. Nhim v ca chnh tr
2.2. Các nguyên tc v chnh tr trên sông.
2.3. Ni dung quy hoch chnh tr sông.
2.4. Mc nước tính toán (mc nước chnh tr).
Chương 3: Tuyến chnh tr. 5 4 0.5 0.5
3.1. B rng tuyến chnh tr.
Chỉnh trị sông ngòi - Trang 2
Chỉnh trị sông ngòi - Người đăng: Phạm Xuân Đức
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Chỉnh trị sông ngòi 9 10 229