Ktl-icon-tai-lieu

Chủ Đề : Nội dung môi trường đầu tư, Phân biệt môi trường đầu tư quốc gia và môi trường đầu tư địa phương

Được đăng lên bởi Đức Hoàng Đăng
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 367 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chủ Đề : Nội dung môi trường đầu tư,
Phân biệt môi trường đầu tư quốc gia và môi trường đầu tư
địa phương

Phần I : NỘI DUNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
1. Khái niệm môi trường đầu tư
Môi trường đầu tư là tổng hòa các yếu tố của quốc gia, địa phương có ảnh
hưởng tới hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế.
2. Đặc điểm của môi trường đầu tư







MTĐT có tính tổng hợp: MTĐT là tổng hòa của các yếu tố, các yếu tố tác
động tới tất cả các nhà đầu tư tại một địa phương nhất định, tác động tới các
đối tượng khác và tới toàn bộ nền kinh tế.
Tính hai chiều của MTĐT: Giữa chính phủ, MTĐT và nhà đầu tư, có mối
quan hệ tương tác với nhau.
MTĐT có tính động: MTĐT có tính động do các yếu tố cấu thành MTĐT
luôn vận động biến đổi theo thời gian.
MTĐT có tính mở: MTĐT có tính mở thể hiện sự thay đổi các yếu tố của
MTĐT còn chịu ảnh hưởng của MTĐT ở cấp độ cao hơn.
MTĐT có tính hệ thống: MTĐT có tính hệ thống vì MTĐT là tổng hòa của
các yếu tố có tác động qua lại với nhau và chịu tác động của MTĐT quốc tế.
3. Phân loại môi trường đầu tư

 Theo chức

năng quản lý Nhà nước:Nhóm chính phủ có ảnh hưởng mạnh và
Nhóm chính phủ ít có ảnh hưởng.
 Theo kênh tác động của các nhân tố đến hoạt động đầu tư: Các nhân tố tác
động tới chi phí,Các nhân tố tác động tới rủi ro, Các nhân tố tác động tới
cạnh tranh.
 Căn cứ vào yếu tố cấu thành:Môi trường tự nhiên, Môi trường chính trị, Môi
trường pháp luật, Môi trường kinh tế, Môi trường văn hoá, xã hội.
 Theo phạm vi: MTĐT cấp quốc gia, MTĐT cấp vùng, MTĐT cấp tỉnh.
 Căn cứ vào giai đoạn hình thành và hoạt động đầu tư: MTĐT nước ngoài

gồm các yếu tố của giai đoạn thành lập, hoạt động và giải thể hay phá sản
doanh nghiệp vốn đầu tư nứơc ngoài.
 Theo nguyên nhân tạo ra dòng chảy vốn đầu tư: Yếu tố đẩy và Yếu tố kéo.

Theo hình thái vật chất: MTĐT cứng và MTĐT mềm.
 Căn cứ vào nhân tố tác động đến hoạt động đầu tư: Khung chính sách đối với
hoạt động FDI,Nhóm nhân tố kinh tế, Nhóm nhân tố hỗ trợ kinh doanh.
4. Tác động của các yếu tố môi trường đầu tư đến ý định, hành vi đầu tư:
MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN.
Gồm các yếu tố tự nhiên như vị trí địa lý,địa hình, khí hậu, tài nguyên thiên nhiên,
… của một vùng nhất định.
MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ.
VD: Ngày 5/3/1953 chỉ số TOPIX của Nhật bản giảm đến 8.75% và nguyên
nhân là do Stalin ốm nặng. Khi Bill Clinton thú nhận trong việc bê bối với người
tình Lewisky, thì chỉ số Dow Jones đã giảm 200 điểm. Điều đó có nghĩa là TTCK
rất nhạy cảm đối với các sự kiện chính trị. Để xem xét môi trường xã hội ta nên
xem xét ...
Chủ Đề : Nội dung môi trường đầu tư,
Phân biệt môi trường đầu tư quốc gia và môi trường đầu tư
địa phương
Phần I : NỘI DUNG MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ
1. Khái niệm môi trường đầu tư
Môi trường đầu tư là tổng hòa các yếu tố của quốc gia, địa phương có ảnh
hưởng tới hoạt động đầu tư và phát triển kinh tế.
2. Đặc điểm của môi trường đầu tư
MTĐT có tính tổng hợp: MTĐT là tổng hòa của các yếu tố, các yếu tố tác
động tới tất cả các nhà đầu tư tại một địa phương nhất định, tác động tới các
đối tượng khác và tới toàn bộ nền kinh tế.
Tính hai chiều của MTĐT: Giữa chính phủ, MTĐT và nhà đầu tư, có mối
quan hơng tác với nhau.
MTĐT có tính động: MTĐT có tính động do các yếu tố cấu thành MTĐT
luôn vận động biến đổi theo thời gian.
MTĐT có tính mở: MTĐT có tính mở thể hiện sự thay đổi các yếu tố của
MTĐT còn chịu ảnh ởng của MTĐT cấp đcao hơn.
MTĐT có tính hệ thống: MTĐT có tính hệ thống vì MTĐT là tổng hòa của
các yếu tố có tác động qua lại với nhau và chịu tác động của MTĐT quốc tế.
3. Phân loại môi trường đầu tư
Theo chức năng quản lý Nớc:Nm cnh phủ có ảnh hưởng mạnh
Nhóm cnh phủ ít có ảnh hưởng.
Theo kênh tác động của các nhân tố đến hoạt động đầu tư: Các nhân tố tác
động tới chi phí,Các nhân tố tác động tới rủi ro, Các nhân tố tác động tới
cạnh tranh.
Căn cứ vào yếu tố cấu thành:Môi trường tự nhiên, Môi trường chính trị, Môi
trường pp luật, Môi trường kinh tế, Môi trường n h, xã hội.
Theo phạm vi: MTĐT cấp quốc gia, MTĐT cấpng, MTĐT cấp tỉnh.
Căn cứ vào giai đoạn hình thành và hoạt động đầu tư: MTĐT nước ngoài
Chủ Đề : Nội dung môi trường đầu tư, Phân biệt môi trường đầu tư quốc gia và môi trường đầu tư địa phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ Đề : Nội dung môi trường đầu tư, Phân biệt môi trường đầu tư quốc gia và môi trường đầu tư địa phương - Người đăng: Đức Hoàng Đăng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chủ Đề : Nội dung môi trường đầu tư, Phân biệt môi trường đầu tư quốc gia và môi trường đầu tư địa phương 9 10 160