Ktl-icon-tai-lieu

Chu trình acid citric (Chu trình Kreb)

Được đăng lên bởi nanaleu
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 16289 lần   |   Lượt tải: 47 lần
Chu trình acid citric
(Chu trình Kreb)
Bs. Chi Mai

Chu trình acid citric


Ở các sinh vật ái khí, pyruvat (tạo thành từ đường phân) bị oxy hóa
thành CO2 and acetyl-CoA với sự tham gia của coenzyme A



Sự oxy hóa acetyl –CoA tiếp theo bằng một loạt các phản ứng thuộc chu
trình acid citric



Đặc điểm và ý nghĩa:


Xảy ra trong ty thể, trong điều kiện ái khí



Dị hóa ái khí của carbohydrat, lipid, and acid amin đều kết thúc ở chu trình
acid citric.


Oxy hóa acetyl-CoA tạo thành từ chuyển hóa của cả 3 nhóm chất trên



Cung cấp nhiều năng lượng



Sản phẩm trung gian của chu trình acid citric là điểm bắt đầu cho nhiều con
đường sinh tổng hợp

Chu trình acid citric

Chu trình acid citric


Oxy hóa được kiểm soát





Tương tự việc đốt cháy các chất hữu cơ, sinh ra CO2 và H2O và
nhiệt





Các chất được oxy hóa ở các bước khác nhau
Điện tử được vận chuyển tới O2

Năng lượng giải phóng ra chủ yếu được giữ lại khi NAD + và
ubiquinone (Q) được khử thành NADH và ubiquinol (QH 2)
Sự oxy hóa các coenzym dạng khủ nói trên sinh ra nhiều ATP qua sự
vận chuyển electron và sự phosphoryl oxy hóa.

Còn gọi là:



Chu trình acid tricarboxylic (TCA) (do các chất trung gian là
tricarboxylat)
Chu trình Krebs (Tên nhà hóa sinh Hans Krebs)

Các phản ứng


Chu trình





Tái tạo oxaloacetat, chất mở đầu chu trình, ở bước cuối của chu trình
Chu trình là các phản ứng enzym, có thể xúc tác sự chuyển hóa của vô tận nhóm acetyl

Carbon đi vào:


2 carbon đi vào chu trình không phải là 2
carbon mất đi dưới dạng CO2



Gồm 8 phản ứng xúc tác bởi enzym



Vận chuyển 4 đôi điện tử



Sinh ra các phân tử giàu năng lượng:


Phần lớn năng lượng giải phóng ra được giữ dưới dạng coenzym dạng khử NADH và
FADH2 (hoặc QH2)



Oxy hóa các coenzym dạng khử trong chuồi hô hấp sinh ra ATP từ ADP và P i qua sự
phosphoryl hóa






9 ATP có thể tạo thành từ 4 đôi e chuyển đến O 2

Phản ứng 5 là phosphoryl hóa ở mức cơ chất sinh ATP hay GTP tùy thuộc loại tế bào

Phản ứng tổng quát:
Acetyl-CoA + 3 NAD+ + FAD + GDP + Pi + 2 H2O →

Tạo acetyl-CoA
NH2
N
OH
HS

CH2

CH2

H
N

C

CH2

CH2

H
N

C

CH3

C
H

C

O
CH2

O

P

O

P

O

CH2

N

O

O

H
CH3

O

O

OH

H

O

N

H

O

O

N

O

P

H

O

O



Không thuộc chu trình nhưng cần đưa ra trước tiên



Bước 1: pyruvat đi vào trong ty thể


Ở tế bào ái khí, tất cả các enzym của chu trình acid citric nằm ở trong ty
thể



Ty thể được bao bọc bởi một màng kép



Pyruvat qua lớp màng ngoài nhờ các kênh ưa nước-các prote...
Chu trình acid citric
(Chu trình Kreb)
Bs. Chi Mai
Chu trình acid citric (Chu trình Kreb) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chu trình acid citric (Chu trình Kreb) - Người đăng: nanaleu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Chu trình acid citric (Chu trình Kreb) 9 10 937