Ktl-icon-tai-lieu

Chu trình lưu huỳnh

Được đăng lên bởi b0mby12
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chu trình lưu huỳnh (S)
Lưu huỳnh, một nguyên tố giàu thứ 14 trong
vỏ Trái Đất, là thành phần rất quan trọng
trong cấu trúc sinh học như các axit amin,
cystein, metionin và chu trình của nó đóng vai
trò thiết yếu trong việc điều hòa các muối dinh
dưỡng khác như oxy, phốt pho... Trung tâm
của chu trình lưu huỳnh có liên quan với sự
thu hồi sunphat (SO2-) của sinh vật sản xuất
qua rễ của chúng và sự giải phóng và
biến đổi của lưu huỳnh ở nhiều công đoạn
khác nhau, cũng như những biến đổi dạng của
nó, bao gồm sunphua hydryl (-SH), sunphua
hydro (H2S), thiosunphat (SO2-) và lưu
huỳnh nguyên tố. Tương tự như chu trình
nitơ, chu trình lưu huỳnh rất phức tạp, song
lại khác với chu trình ni tơ ở chỗ nó
không lắng đọng vào những bước "đóng
gói" riêng biệt như sự cố định đạm, amon
hóa...

+ Sự đồng hóa và giải phóng lưu huỳnh bởi
thực vật
Lưu huỳnh đi vào xích dinh dưỡng của thực
vật trên cạn qua sự hấp thụ của rễ dưới
dạng sunphat (CaSO4, Na2SO4) hoặc sự
đồng hóa trực tiếp các axit amin được giải
phóng do sự phân hủy của xác chết hay các
chất bài tiết. Sự khoáng hóa của vi khuẩn
và nấm (Aspergillus và Neurospora) đối với
các chất sunphuahydryl hữu cơ trong thành
phần các axit amin. Kèm theo sự oxy hóa dẫn
đến sự hình thành sunphat làm giàu nguồn
khoáng cho sự tăng trưởng của thực vật.
Trong điều kiện yếm khí, axit sunphuric
(H2SO4) có thể trực tiếp bị khử cho sunphit,

bao
gồm
hydrosunphit
do
các
vi
2+
+
khuẩn Escherichia và Proteus (SO4 + 2H =
H2S + 2O2).
Sunphat cũng bị khử trong điều kiện kỵ
khí để cho lưu huỳnh nguyên tố hay
sunphit, bao gồm hydrosunphit, do các vi
khuẩn
dị
dưỡng
như
Desulfovibrio,
Escherichia và Aerobacter.
Những vi
khuẩn khử sunphat yếm khí là những loài dị
dưỡng, sử dụng sunphat như chất nhận hydro
trong oxy hóa trao đổi chất, tương tự như vi
khuẩn phản nitrat sử dụng nitrit hay nitrat.
Cho đến nay, người ta thừa nhận rằng sự khử
sunphat xảy ra trong điều kiện kỵ khí, song
cũng phát hiện thấy phản ứng này xuất hiện
cả ở nơi có “vết” oxy, nitrat hay các chất nhận
điện tử khác, thậm chí người ta còn thấy sự
khử sunphat xảy ra cả ở tầng trên, nơi tạo
thành oxy của tầng quang hợp của nhóm vi
sinh vật ưa mặn tại Baja California, Mexico
(D.E. Canfield và D.J. Des Marais, 1991). Như
vậy, sự khử sunphat là một quá trình kỵ khí
không nghiêm ngặt, tuy nhiên mức độ đóng
góp của sự khử hiếu khí sunphat trên bình
diện rộng còn tiếp tục được nghiên cứu và xác
định.
Sự có mặt số lượng lớn của hydro sunphit ở
tầng sâu kỵ khí trong phần lớn các hệ sinh thá...
Chu trình lưu huỳnh (S)
u huỳnh, một nguyên t giàu thứ 14 trong
vỏ Trái Đất, là thành phần rất quan trọng
trong cấu trúc sinh học như các axit amin,
cystein, metionin chu trình của đóng vai
trò thiết yếu trong việc điều hòa các muối dinh
dưỡng khác n oxy, phốt pho... Trung m
của chu trình lưu hunh liên quan với sự
thu hồi sunphat (SO2-) ca sinh vật sản xuất
qua r của chúng và sự giải phóng và
biến đổi của lưu huỳnh nhiều công đon
khác nhau, cũng như những biến đổi dạng của
nó, bao gồm sunphua hydryl (-SH), sunphua
hydro (H2S), thiosunphat (SO2-) và lưu
huỳnh nguyên tố. ơng tự như chu trình
nitơ, chu trình lưu huỳnh rất phức tạp, song
lại khác với chu trình ni ở chỗ
không lắng đọng vào những ớc "đóng
gói" riêng biệt như s cố định đạm, amon
hóa...
Chu trình lưu huỳnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chu trình lưu huỳnh - Người đăng: b0mby12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chu trình lưu huỳnh 9 10 85