Ktl-icon-tai-lieu

Chu trình nhiệt động và máy lạnh

Được đăng lên bởi Trọng Anh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 876 lần   |   Lượt tải: 3 lần
72
Ch¬ng 2. chu tr×nh nhiÖt ®éng vµ m¸y l¹nh
2.1. chu tr×nh ®éng c¬ nhiÖt
2.1.1. C«ng cña chu tr×nh, hiÖu suÊt nhiÖt, hÖ sè lµm l¹nh vµ b¬m nhiÖt
C«ng cña chu tr×nh nhiÖt ®îc tÝnh b»ng tæng c«ng thay ®æi thÓ tich hoÆc
c«ng kü thuËt cña c¸c qu¸ tr×nh trong chu tr×nh.
∑∑
==
kti0
lll (2-1)
C«ng cña chu tr×nh cßn ®îc tÝnh theo nhiÖt:
Víi chu tr×nh ®éng c¬ nhiÖt (thuËn chiÒu, c«ng sinh ra) c«ng cña chu tr×nh lµ
hiÖu sè gi÷a nhiÖt cÊp q
1
cho chu tr×nh vµ nhiÖt nh¶ q
2
cho nguån lµm m¸t.
210
qql = (2-2)
Víi chu tr×nh m¸y l¹nh hoÆc b¬m nhiÖt ( chu tr×nh ngîc chiÒu, tiªu hao
c«ng) c«ng cña chu tr×nh mang dÊu ©m l
0
< 0 vµ còng lµ hiÖu sè gi÷a nhiÖt nh¶ tõ
chu tr×nh q
1
vµ nhiÖt lÊy cña vËt cÇn lµm l¹nh q
2
.
210
qql = (2-3)
HiÖu suÊt nhiÖt η
t
®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thiÖn cña chu tr×nh ®éng c¬
nhiÖt:
1
21
1
0
q
qq
q
l
==η
(2-4)
HÖ sè lµm l¹nh ε ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thiÖn cña chu tr×nh m¸y l¹nh:
21
2
0
2
qq
q
l
q
==ε (2-5)
HÖ sè b¬m nhiÖt ϕ ®Ó ®¸nh gi¸ møc ®é hoµn thiÖn cña chu tr×nh b¬m nhiÖt
(b¬m nhiÖt lµ m¸y lµm viÖc theo nguyªn lý m¸y l¹nh, nhng ë ®ay sö dông nhiÖt
q
1
ë nhiÖt ®é cao cho c¸c qu¸ tr×nh nh sÊy, sëi . . . ):
1
l
q
0
+ε==ϕ
(2-6)
2.1.2. HiÖu suÊt nhiÖt cña chu tr×nh Carno
Chu tr×nh Carno gåm hai qu¸ tr×nh ®¼ng nhiÖt vµ hai qu¸ tr×nh ®o¹n nhiÖt
xen kÏ nhau, ë nhiÖt ®é hai nguån nhiÖt kh«ng ®æi T
1
= const (nguån nãng), T
2
=
const (nguån l¹nh). Chu tr×nh Carno lµ mét trong nh÷ng chu tr×nh thuËn nghÞch.
HiÖu suÊt nhiÖt cña chu tr×nh Carno thuËn chiÒu b»ng:
1
21
tc
T
TT
=η
(2-7)
HÖ sè lµm l¹nh cña chu tr×nh Carno ngîc chiÒu b»ng:
Chu trình nhiệt động và máy lạnh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chu trình nhiệt động và máy lạnh - Người đăng: Trọng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chu trình nhiệt động và máy lạnh 9 10 746