Ktl-icon-tai-lieu

Chuẩn KTKN theo đối tượng HS Toán 10.doc

Được đăng lên bởi Trần Hoàng
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1158 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG PHÙ HỢP ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH
MÔN: TOÁN
KHỐI LỚP: 10
stt

Bài học
hoặc chủ
đề

Học sinh Giỏi

Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng với từng đối tượng học sinh
Học sinh Khá
Học sinh Trung bình

Học sinh Yếu

PHẦN I: ĐẠI SỐ
1.
Mệnh
Chương đề.
1:
Mệnh
Đề Tập
Hợp

Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm mệnh đề, mệnh đề
chứa biến, phủ định của một mệnh đề, mệnh
đề kéo theo, mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương
đương, kí hiệu mọi và tồn tại.
- Vận dụng làm các bài tập dưới dạng ví dụ.
Về kỹ năng:
- Biết cách xác định xác định P và Q trong các
mệnh đề, biết phát biểu các mệnh đề dạng P
 Q, Q  P từ đó dẫn đến P  Q, xác định
mệnh đề phủ định của mệnh đề dưới dạng kí
hiệu.
- Vận dụng các khái niệm vào giải bài tập.
Ví dụ 1: Hãy phủ định 2 mệnh đề sau:
P: “ 7 là một số nguyên tố”
Q: “9 không chia hết cho 6”

Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm mệnh đề,
mệnh đề chứa biến, phủ định của một
mệnh đề, mệnh đề kéo theo, mệnh đề
đảo, hai mệnh đề tương đương, kí
hiệu mọi và tồn tại.
- Vận dụng làm các bài tập dưới dạng
ví dụ.
Về kỹ năng:
- Biết cách xác định xác định P và Q
trong các mệnh đề, biết phát biểu các
mệnh đề dạng P  Q, Q  P từ đó
dẫn đến P  Q, xác định mệnh đề
phủ định của mệnh đề dưới dạng kí
hiệu.
- Sử dụng các khái niệm vào giải bài
tập.
Ví dụ 1: Hãy phủ định 2 mệnh đề
sau:
P: “ 7 là một số nguyên tố”
Q: “9 không chia hết cho 6”

Ví dụ 2: : Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề
sau và lập mệnh đề phủ định của nó.
a)  x  Z: x2 – x chia hết cho 2.
b)  n  R: 4x2 – 7x – 1 = 0.
c)  m  N*: m2 + 2 chia hết cho m +
Ví dụ 2: : Xét tính đúng sai của mỗi
1.
mệnh đề sau và lập mệnh đề phủ định

Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm mệnh
đề, mệnh đề chứa biến, phủ
định của một mệnh đề, mệnh
đề kéo theo, mệnh đề đảo, hai
mệnh đề tương đương, kí
hiệu mọi và tồn tại.
Về kỹ năng:
- Biết cách xác định xác định
P và Q trong các mệnh đề,
biết phát biểu các mệnh đề
dạng P  Q, Q  P từ đó
dẫn đến P  Q, xác định
mệnh đề phủ định của mệnh
đề dưới dạng kí hiệu.
- Sử dụng các khái niệm vào
giải bài tập.
Ví dụ 1: Hãy phủ định 2
mệnh đề sau:
P: “ 7 là một số nguyên tố”
Q: “9 không chia hết cho 6”
Ví dụ 2: : Đọc mỗi mệnh đề
sau và lập mệnh đề phủ định

Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm
mệnh đề, mệnh đề chứa
biến, phủ định của một
mệnh đề, mệnh đề kéo
theo, mệnh đề đảo, hai
mệnh đề tương đương,
kí hiệu mọi và tồn tại.
Về kỹ năng:
- Biết cách xác định xác
định P và Q trong các
mệnh đề, biết phát biểu
các mệnh đề dạng P 
Q, Q  P từ đó dẫn đến
P  Q, xác định mệnh
đề phủ định...
CHUẨN KIẾN THỨC, KỸ NĂNG PHÙ HỢP ĐỐI TƯỢNG HỌC SINH
MÔN: TOÁN
KHỐI LỚP: 10
stt
Bài học
hoặc chủ
đề
Yêu cầu về kiến thức, kĩ năng với từng đối tượng học sinh
Học sinh Giỏi Học sinh Khá Học sinh Trung bình Học sinh Yếu
PHẦN I: ĐẠI SỐ
1.
Chương
1:
Mệnh
Đề -
Tập
Hợp
Mệnh
đề.
Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm mệnh đề, mệnh đề
chứa biến, phủ định của một mệnh đề, mệnh
đề kéo theo, mệnh đề đảo, hai mệnh đề tương
đương, kí hiệu mọi và tồn tại.
- Vận dụng làm các bài tập dưới dạng ví dụ.
Về kỹ năng:
- Biết cách xác định xác định P và Q trong các
mệnh đề, biết phát biểu các mệnh đề dạng P
Q, Q
P từ đó dẫn đến P
Q, xác định
mệnh đề phủ định của mệnh đề dưới dạng kí
hiệu.
- Vận dụng các khái niệm vào giải bài tập.
Ví dụ 1: Hãy phủ định 2 mệnh đề sau:
P: “ 7 là một số nguyên tố”
Q: “9 không chia hết cho 6”
Ví dụ 2: : Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề
sau và lập mệnh đề phủ định của nó.
a)
x
Z: x
2
– x chia hết cho 2.
b)
n
R: 4x
2
– 7x – 1 = 0.
c)
m
N
*
: m
2
+ 2 chia hết cho m +
1.
Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm mệnh đề,
mệnh đề chứa biến, phủ định của một
mệnh đề, mệnh đề kéo theo, mệnh đề
đảo, hai mệnh đề tương đương, kí
hiệu mọi và tồn tại.
- Vận dụng làm các bài tập dưới dạng
ví dụ.
Về kỹ năng:
- Biết cách xác định xác định P và Q
trong các mệnh đề, biết phát biểu các
mệnh đề dạng P
Q, Q
P từ đó
dẫn đến P
Q, xác định mệnh đề
phủ định của mệnh đề dưới dạng kí
hiệu.
- Sử dụng các khái niệm vào giải bài
tập.
Ví dụ 1: Hãy phủ định 2 mệnh đề
sau:
P: “ 7 là một số nguyên tố”
Q: “9 không chia hết cho 6”
Ví dụ 2: : Xét tính đúng sai của mỗi
mệnh đề sau và lập mệnh đề phủ định
Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm mệnh
đề, mệnh đề chứa biến, phủ
định của một mệnh đề, mệnh
đề kéo theo, mệnh đề đảo, hai
mệnh đề tương đương, kí
hiệu mọi và tồn tại.
Về kỹ năng:
- Biết cách xác định xác định
P và Q trong các mệnh đề,
biết phát biểu các mệnh đề
dạng P
Q, Q
P từ đó
dẫn đến P
Q, xác định
mệnh đề phủ định của mệnh
đề dưới dạng kí hiệu.
- Sử dụng các khái niệm vào
giải bài tập.
Ví dụ 1: Hãy phủ định 2
mệnh đề sau:
P: “ 7 là một số nguyên tố”
Q: “9 không chia hết cho 6”
Ví dụ 2: : Đọc mỗi mệnh đề
sau và lập mệnh đề phủ định
Về kiến thức:
- Hiểu được khái niệm
mệnh đề, mệnh đề chứa
biến, phủ định của một
mệnh đề, mệnh đề kéo
theo, mệnh đề đảo, hai
mệnh đề tương đương,
kí hiệu mọi và tồn tại.
Về kỹ năng:
- Biết cách xác định xác
định P và Q trong các
mệnh đề, biết phát biểu
các mệnh đề dạng P
Q, Q
P từ đó dẫn đến
P
Q, xác định mệnh
đề phủ định của mệnh
đề dưới dạng kí hiệu.
- Sử dụng các khái niệm
vào giải bài tập dơn
giản
Ví dụ 1 Xét tính đúng
sai mệnh đề sau:
P: “ 7 là một số nguyên
tố”
1
Chuẩn KTKN theo đối tượng HS Toán 10.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuẩn KTKN theo đối tượng HS Toán 10.doc - Người đăng: Trần Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Chuẩn KTKN theo đối tượng HS Toán 10.doc 9 10 14