Ktl-icon-tai-lieu

Chứng minh bđt lượng giác

Được đăng lên bởi Tiến Sĩ Lee
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 188 lần   |   Lượt tải: 0 lần
kientoanqb@yahoo.com

sent toCHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
BẰNG LƯỢNG GIÁC HÓA
BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN TRUNG KIÊN
Mở đầu: Trong chứng minh bất đẳng thức, đặc biệt là các bài toán có biến ràng buộc bới
một hệ thức cho trước thoạt nhìn chúng ta cứ nghĩ đó là bài toán đại số thuần tuý nhưng
nếu biết biến đổi linh hoạt điều kiện để chuyển bài toán về dạng lượng giác thì cách giải sẽ
trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Qua bài viết này tác giả mong muốn gửi đến các em học
sinh một phương pháp chứng minh bất đẳng thức thường gặp trong các kỳ thi TSĐH.
Khi nào thì có thể vận dụng bất đẳng thức trong tam giác?
- Từ điều kiện a, b, c  R  , ab  bc  ca  1 luôn tồn tại 3 góc của tam giác ABC sao cho
A
B
C
a  tan , b  tan , c  tan
2
2
2
- Từ điều kiện a, b, c  R  , ab  bc  ca  abc bao gìơ cũng tồn tại 3 góc của tam giác sao cho
a  tan A, b  tan B, c  tan C
- Từ điều kiện a, b, c  R  , a 2  b 2  c 2   bc  * với   (0;2)  Tồn tại tam giác ABC có 3
góc thoả mãn điều kiện (*) và ta dễ dàng tính được góc A thông qua định lý hàm số côsin……..
- Từ điều kiện a 2  b2  c 2  2abc  1, a, b, c   1;1 luôn tồn tại a=cosA,b=cosB,c=cosC với
A B  C  
Một số kết quả cơ bản
A
2a
1-a 2
A
a
A
1
;
c
osA=
;sin 
; cos 
* Khi ta đặt a  tan  sin A 
2
2
2
2
1 a
1 a
2
2
1 a
1  a2
* a,b,c  R  , ab+bc+ca=1  1  a 2  (a  b)(a  c ),1  b2  (b  c)(b  a ),1  c 2  (c  a)(c  b) (1)
1  ab
 1 (2) Thật vậy (2) tương đương với
* a,b R  
1  a 2 1  b2

1  ab 

2

 (1  a 2 )(1  b 2 )  2ab  a 2  b 2

1
a
b


(3)
2
2
1 a 1 b
1  c2
Thật vậy trước hết ta chứng minh
a (b  c)  b(c  a )
1  ab
a
b
1  ab


(Áp dụng


2
2
2
2
2
1 a 1 b
(a  b)(b  c)(c  a) (a  b)(b  c)(c  a)
(1  a )(1  b )(1  c )

* a, b, c  R  , ab  bc  ca  1 

kết quả (1))  a (b  c)  b(c  a)  1  ab  ab  bc  ca  1
1  ab
Vì
 1  đpcm
(1  a 2 )(1  b 2 )
1  a 2 1  b2
2c


* a, b, c  R , ab  bc  ca  1 
2
2
1 a 1 b
1  c2


1

Thật vậy trước hết ta chứng minh

1  a 2 1  b2
2c(1  ab)


sau đó dùng kết quả
2
2
1 a 1 b
(1  a 2 )(1  b 2 )(1  c 2 )

(2) ta có điều phải chứng minh
* Nhìn bài toán bằng con mắt lượng giác
- Ta thấy BĐT (2)
1
ab
A
B
A
B
A B


 1  cos .cos  sin .sin  1  cos     1 rõ
2
2
2
2
2
2
2
2
2 2
1 a 1 b
1 a 1 b
ràng bất đẳng thức này luôn đúng
C
- Ta thấy (3)  sin A  sin B  2cos Nhưng ta có
2
C
 A-B 
 A-B 
sin A  sin B  2cos .cos 
 ; cos 
  1  đpcm
2
 2 
 2 
...
1
CHỨNG MINH BẤT ĐẲNG THỨC
BẰNG LƯỢNG GIÁC HÓA
BIÊN SOẠN: GV NGUYỄN TRUNG KIÊN
M đầu: Trong chứng minh bất đẳng thức, đặc biệt là các bài toán có biến ràng buộc bới
một h thức cho trước thot nhìn chúng ta c nghĩ đó là bài toán đại s thuần tuý nhưng
nếu biết biến đổi linh hot điều kiện để chuyển bài toán v dạng lượng giác thì cách giải s
tr nên đơn giản hơn rất nhiều. Qua bài viết này tác gi mong muốn gửi đến các em học
sinh một phương pháp chứng minh bất đẳng thức thường gặp trong các kỳ thi TSĐH.
Khi nào thì có th vận dụng bất đẳng thức trong tam giác?
- T điu kiện , , , 1a b c R ab bc ca
luôn tn tại 3 góc của tam giác ABC sao cho
tan , tan , tan
2 2 2
A B C
a b c
- T điu kiện , , ,a b c R ab bc ca abc
bao gìơ cũng tn tại 3 góc của tam giác sao cho
tan , tan , tana A b B c C
- T điu kiện
2 2 2
, , , *a b c R a b c bc
với (0;2)
Tồn tại tam giác ABC có 3
c tho mãn điều kiện (*) và ta d dàng tính được góc A thông qua định lý hàm s côsin……..
- T điu kiện
2 2 2
2 1, , , 1;1a b c abc a b c luôn tồn tại a=cosA,b=cosB,c=cosC với
A B C
Một s kết qu cơ bản
* Khi ta đặt
2
2 2
2 2
2 1-a A 1
tan sin ; osA= ;sin ; os
2 1 1 2 2
1 1
A a A a
a A c c
a a
a a
* a,b,c R
, ab+bc+ca=1
2 2 2
1 ( )( ),1 ( )( ),1 ( )( )a a b a c b b c b a c c a c b (1)
* a,b
2 2
1
1
1 1
ab
R
a b
(2) Thật vậy (2) tương đương với
2
2 2 2 2
1 (1 )(1 ) 2ab a b ab a b
*
2 2
2
1
, , , 1
1 1
1
a b
a b c R ab bc ca
a b
c
(3)
Thật vậy trước hết ta chứng minh
2 2
2 2 2
1
1 1
(1 )(1 )(1 )
a b ab
a b
a b c
( ) ( ) 1
( )( )( ) ( )( )( )
a b c b c a ab
a b b c c a a b b c c a
(Áp dụng
kết quả (1)) ( ) ( ) 1 1a b c b c a ab ab bc ca
2 2
1
1
(1 )(1 )
ab
a b
đpcm
*
2 2
2 2
2
1 1 2
, , , 1
1 1
1
a b c
a b c R ab bc ca
a b
c
kientoanqb@yahoo.com
sent to
www.laisac.page.tl
Chứng minh bđt lượng giác - Trang 2
Chứng minh bđt lượng giác - Người đăng: Tiến Sĩ Lee
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Chứng minh bđt lượng giác 9 10 525