Ktl-icon-tai-lieu

Chuỗi Fourier và tích phân Fourier

Được đăng lên bởi Linh Line
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 10031 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 8

Chuỗi Fourier và
tích phân Fourier
8.1. Chuỗi Fourier .................................................................................................................275
8.1.1. Phương pháp trung bình cộng trong chuỗi Fourier ....................................................... 276
8.1.2. Tính đầy đủ của các hệ đa thức ..................................................................................... 279
8.1.3. Tính chất của các hệ số Fourier..................................................................................... 282
8.1.4. Đạo hàm, tích phân và tính hội tụ của chuỗi Fourier .................................................... 284
8.1.5. Dạng phức của chuỗi Fourier ........................................................................................ 288
8.1.6. Thí dụ ............................................................................................................................ 289

8.2. Tích phân Fourier ......................................................................................................... 290
8.2.1. Biểu diễn hàm số bằng tích phân Fourier...................................................................... 290
8.2.2. Dạng khác của công thức Fourier ................................................................................. 293

8.3. Biến đổi Fourier............................................................................................................ 295
8.3.1. Định nghĩa..................................................................................................................... 295
8.3.2. Các tính chất của biến đổi Fourier ................................................................................ 296
8.3.3. Biến đổi Fourier của đạo hàm và đạo hàm của biến đổi Fourier................................... 297
8.3.4. Tích chập và biến đổi Fourier ....................................................................................... 299

8.4.

Một số ví dụ về ứng dụng ........................................................................................ 301
8.4.1. Bộ lọc điện .................................................................................................................... 301
8.4.2. Sự truyền nhiệt trong thanh kim loại............................................................................. 302

8.1. Chuỗi Fourier
Trong giáo trình giải tích các hàm số một biến, chúng ta đã được làm quen với
khái niệm chuỗi Fourier của hàm khả tích và xem xét sơ b...
Chương 8
Chui Fourier và
tích phân Fourier
8.1. Chui Fourier .................................................................................................................275
8.1.1. Phương pháp trung bình cng trong chui Fourier ....................................................... 276
8.1.2. Tính đầy đủ ca các h đa thc ..................................................................................... 279
8.1.3. Tính cht ca các h s Fourier..................................................................................... 282
8.1.4. Đạo hàm, tích phân và tính hi t ca chui Fourier .................................................... 284
8.1.5. Dng phc ca chui Fourier........................................................................................ 288
8.1.6. Thí d ............................................................................................................................ 289
8.2. Tích phân Fourier ......................................................................................................... 290
8.2.1. Biu din hàm s bng tích phân Fourier...................................................................... 290
8.2.2. Dng khác ca công thc Fourier ................................................................................. 293
8.3. Biến đổi Fourier............................................................................................................ 295
8.3.1. Định nghĩa..................................................................................................................... 295
8.3.2. Các tính cht ca biến đổi Fourier ................................................................................ 296
8.3.3. Biến đổi Fourier ca đạo hàmđạo hàm ca biến đổi Fourier................................... 297
8.3.4. Tích chp và biến đổi Fourier ....................................................................................... 299
8.4. Mt s ví d v ng dng........................................................................................ 301
8.4.1. B lc đin .................................................................................................................... 301
8.4.2. S truyn nhit trong thanh kim loi............................................................................. 302
8.1. Chui Fourier
Trong giáo trình gii tích các hàm s mt biến, chúng ta đã được làm quen vi
khái nim chui Fourier ca hàm kh tích và xem xét sơ b tính hi t ca nó. Đây
là mt lĩnh vc quan trng ca toán hc và có nhiu ng dng thiết thc trong: Vt
lý, Cơ hc, K thut, Công ngh,... cho nên đã được quan tâm nghiên cu rt
nhiu. Các kết qu v lĩnh vc này vô cùng phong phú, đa dng, và nhng gì chúng
ta đã biết trong giáo trình gii tích nói trên mi ch là nhng kiến thc ban đầu.
Chuỗi Fourier và tích phân Fourier - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuỗi Fourier và tích phân Fourier - Người đăng: Linh Line
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Chuỗi Fourier và tích phân Fourier 9 10 816