Ktl-icon-tai-lieu

Chuỗi số

Được đăng lên bởi Nguyễn Hữu Phúc
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 4048 lần   |   Lượt tải: 6 lần
A.BÀI TẬP CHUỖI SỐ
Bài 1: Xét sự hội tụ của các chuỗi số sau:
∞

a)

∑

n =1

1
n(n + 1)

b)

c)

∞

e)

n

d)

∞

n

2 +3

n

∑ 4 n + 2n
n =1

∞

2

3 (n!)
∑ (2n)!
n =1

1)
(
1
−
cos
∑
n
n =1

∞

1 sin 1
∑n n
n =1

∞

f)

 1 
2
sin
∑
 n!
n =1
n

Toán 4 - Bài tập Chuỗi
số

∞

g)

i)

1 (1 − 1 ) n
∑ 5n n
n =1
∞

n

7 (n!)
∑ n 2n
n =1

∞

 n − 1
∑  n +1 
n =1

2

h)

2

n ( n −1)

∞

1 (1+ 1 ) n 2
∑
n
n
n =1 2

j)

Bài 2: Xét sự hội tụ của chuỗi số có dấu bất kỳ sau:
∞

2

n
(
−
1
)
a) ∑
n
2
n =1
∞

c)

n

n +1
(−1) 2
∑
2n − 5
n =1
n

3n + 4 

(−1) 

∑
 2n − 1 
n =1
∞

b)

n

∞

d)

n

cos nα
∑
2
n =1 Toánn4 - Bài tập Chuỗi
số

e)

∞

∞

2

cos n
∑
n
n =1 2

f)

cos
n
π
∑ 2
n =1 n + n + 1

Bài 3: Tìm miền hội tụ của chuỗi lũy thừa sau:
∞

n

a)

(x − 2)
∑ 2
n
n =1

c)

(x − 4)
∑ n
n =1

e)

 n + 1  ⋅ (x − 2)2n
∑ 2n + 1
n =1


∞

∞

∞

n
x
b) ∑ n
n
n =1 2 + 3

n

n −1

d)

(−1) ⋅ xn
∑
n
n =1 n.2

f)

(x + 5)
∑ 2 n
n =1 n .4

n

∞

∞

2n

Toán 4 - Bài tập Chuỗi
số

A.HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP PHẦN CHUỖI SỐ
Bài 1: Xét sự hội tụ của các chuỗi số sau:
a)

un ~ vn = 1
n

nên chuỗi phân kỳ.

b)

un ~ vn = 1 2
2n

nên chuỗi hội tụ.

c)
d)

un ~ v n = 1 ⋅ 1 = 13
n n n2
n

nên chuỗi hội tụ.

n

un ~ v n = 3 n =  3  nên chuỗi hội tụ.
4  4
Toán 4 - Bài tập Chuỗi
số

e) Dùng tiêu chuẩn D’Alembert

un +1 3 nên chuỗi hội tụ.
→
un
4
n

un ~ vn = 2
n!

f)

mà

vn +1
→0
vn

∞

nên chuỗi

∑ vn

n =1

∞

hội tụ. Vậy chuỗi

∑ un

n =1

hội tụ.

g) Dùng tiêu chuẩn Cauchy
n

n
1
1
un = ⋅ (1− ) → 1
5
5
5e

nên chuỗi hội tụ.
Toán 4 - Bài tập Chuỗi
số

n −1 

un = 

 n +1 

h)

n

i)

un +1 7
→ 2
un
e

k)

n

n −1

→ 12
e

nên chuỗi hội tụ.

nên chuỗi hội tụ.

( )

n

un = 1 1 + 1 → e nên chuỗi phân kỳ.
2 n
2

Toán 4 - Bài tập Chuỗi
số

Bài 2: Xét sự hội tụ của các chuỗi có dấu bất kỳ sau:
∞

∞

n
u
=
∑ n ∑ n
n =1
n =1 2

a) Xét chuỗi trị tuyệt đối

∞

2

∑ un

Đặt vn = n , n vn → 1 nên
n

2

2

∞

2

⇒ ∑ (−1) . nn
2
n =1
b) Xét chuỗi
n

3
un →
2

n

∞

hội tụ

n =1

hội tụ tuyệt đối.

∞

(

)

3
n
+
4
u
=
∑ n ∑ 2n − 1
n =1
n =1
nên

2

∞

∑ un
n =1

n

phân kỳ.
Toán 4 - Bài tập Chuỗi
số

⇒

∞

∑ un

phân kỳ.

n =1

c) Dùng tiêu chuẩn Leibnitz
Chuỗi

∞

n
+
1
(
−
1
)
∑
2
2n − 5
N =1
n

1 =v
u
≤
d)
n , mà
2
n
n

∞

Vậy

un
∑
n =1

hội tụ.

∞

1
∑
2
n =1 n

hội tụ ⇒

hội tụ.

∞

un
∑
n =1

hội tụ tuyệt đối.
Toán 4 - Bài tập Chuỗi
số

e)

()

un ≤ 1n = 1
2 2

n

, mà

∞

Vậy

un
∑
n =1

d ) Ta có

hội tụ

n

∞

 1  hội tụ.
∑
n =1  2 
∞

⇒ ∑...
Toán 4 - Bài tập Chuỗi
số
=
+
1
)1(
1
n
nn
)cos1(
1
1
=
n
n
=
1
1
sin
1
n
nn
A.BÀI TẬP CHUỖI SỐ
Bài 1: Xét sự hội tụ của các chuỗi số sau:
=
+
+
1
24
32
n
n
nn
n
=
1
2
)!2(
)!(3
n
n
n
n
=
1
!
1
sin2
n
n
n
a ) b )
c ) d )
e ) f )
Chuỗi số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuỗi số - Người đăng: Nguyễn Hữu Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Chuỗi số 9 10 600