Ktl-icon-tai-lieu

Chuỗi Taylor và Fourier

Được đăng lên bởi linducvinh
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 143 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SƠ LƯỢC VỀ KHAI TRIỂN HÀM SỐ THÀNH
CHUỖI LŨY THỪA VÀ CHUỖI FOURIER
Bộ Môn Giải Tích

Khoa Toán Tin Học

Ngày 24 tháng 5 năm 2015

1 Chuỗi Taylor
Xét f là một hàm số có đạo hàm mọi cấp trên miền jx aj < R, và f .k/ là đạo
P
f .k/ .a/
.x a/k là chuỗi Taylor của hàm
hàm1 cấp k của f , thì ta gọi chuỗi 1
kD0
k!
số f xung quanh điểm a, và ta viết
f .x/ 

1
X
f .k/ .a/
.x
k!

a/k

(1)

kD0

Khi a D 0 thì chuỗi trên được gọi là chuỗi Mac-Laurin của f .
Lưu ý rằng quan hệ (1) không nói lên điều gì về sự hội tụ của Chuỗi Taylor của
f.

1.1 Sự hội tụ của chuỗi Taylor
Nếu một hàm số f là tổng của một chuỗi lũy thừa xung quanh điểm a với bán kính
hội tụ R thì ta nói f khai triển được thành chuỗi lũy thừa xung quanh điểm a. Ta
có các định lý sau đây
Định lý 1 Nếu một hàm số f khai triển được thành một chuỗi lũy thừa xung
quanh điểm a thì khai P
triển đó là duy nhất. Cụ thể hơn, nếu với mọi x trong miền
jx aj < R, f .x/ D 1
a/k thì các hệ số ck chính là các hệ số trong
kD0 ck .x
chuỗi Taylor của hàm f , nghĩa là
8k  0; ck D

f .k/ .a/
k!

Nói cách khác, chuỗi Taylor của một hàm số f chưa hẳn hội tụ về f . Nhưng nếu
f là tổng của một chuỗi lũy thừa xung quanh điểm a thì chuỗi lũy thừa đó phải là
chuỗi Taylor của f .
1 Qui

ước rằng f .0/ D f .

1

Ta định nghĩa đa thức Taylor bậc n của f xung quanh điểm a là đa thức Tn
định bởi
n
X
f .k/ .a/
Tn .x/ D
.x a/k với jx aj < R
k!
kD0

và ta đặt Rn .x/ D f .x/ Tn .x/.
NHẬN XÉT: Nếu limn!1 Rn .x/ D 0 với jx aj < R thì chuỗi Taylor của f hội
tụ về f , trong trường hợp này ta nói Rn là phần dư (remainder) của chuỗi Taylor.
Định lý 2 (Bất đẳng thức ˇTaylor) Giả
ˇ sử M là hằng số dương độc lập với x, (có
ˇ .nC1/ ˇ
.x/ˇ  M với mọi x trong miền jx aj < R.
thể phụ thuộc n), sao cho ˇf
Khi đó
M
jRn .x/j 
jx ajnC1 với jx aj < R:
.n C 1/!

Trường hợp hằng số M cũng độc lập với n thì chuỗi Taylor của f hội tụ về f .

1.2 Xấp xỉ hàm số bởi đa thức Taylor
Giả sử f là tổng của chuỗi Taylor của nó thì ta có thể xấp xỉ f bởi đa thức Taylor
Tn . Câu hỏi luôn được đặt ra là độ lớn sai số jRn j trong phép xấp xỉ này được đánh
giá ra sao, hay là mức độ chính xác của phép xấp xỉ như thế nào. Câu trả lời dựa
trên bất đẳng thức Taylor, nghĩa là nếu f có đạo hàmˇ đến cấp n ˇC 1 trên miền
ˇ
ˇ
jx aj < R và có hằng số M —độc lập với x—sao cho ˇf .nC1/ .x/ˇ < M với mọi
x trên miền đó, thì phép xấp xỉ f .x/  Tn .x/ có độ chính xác được đánh giá bởi
bất đẳng thức
jf .x/

Tn .x/j D jRn .x/j 

M
jx
.n C 1/!

ajnC1 :

Ví dụ. Viết đa thức Taylor Tn bậc n ...
LƯỢC VỀ KHAI TRIỂN HÀM SỐ THÀNH
CHUỖI LŨY THỪA VÀ CHUỖI FOURIER
Bộ Môn Giải Tích Khoa Toán Tin Học
Ngày 24 tháng 5 năm 2015
1 Chuỗi Taylor
Xét f một hàm số đạo hàm mọi cấp trên miền jx aj < R, f
.k/
đạo
hàm
1
cấp k của f , thì ta gọi chuỗi
P
1
kD0
f
.k/
.a/
k!
.x a/
k
chuỗi Taylor của hàm
số f xung quanh điểm a, ta viết
f .x/
1
X
kD0
f
.k/
.a/
k!
.x a/
k
(1)
Khi a D 0 thì chuỗi trên được gọi chuỗi Mac-Laurin của f .
Lưu ý rằng quan h (1) không nói lên điều gì v sự hội t của Chuỗi Taylor của
f .
1.1 Sự hội tụ của chuỗi Taylor
Nếu một hàm số f tổng của một chuỗi lũy thừa xung quanh điểm a với bán kính
hội tụ R thì ta nói f khai tr iển được thành chuỗi lũy thừa xung quanh điểm a. Ta
các định lý sau đây
Định lý 1 Nếu một hàm số f khai triển được thành một chuỗi lũy thừa xung
quanh điểm a thì khai triển đó duy nhất. C thể hơn, nếu với mọi x trong miền
jx aj < R, f .x/ D
P
1
kD0
c
k
.x a/
k
thì các hệ số c
k
chính các hệ s trong
chuỗi Taylor của hàm f , nghĩa
8k 0; c
k
D
f
.k/
.a/
k!
i cách khác, chuỗi Taylor của m ột hàm số f chưa hẳn hội tụ v f . Nhưng nếu
f là tổng của một chuỗi y thừa xung quanh điểm a t chuỗi lũy thừa đó phải
chuỗi Taylor của f .
1
Qui ước rằng f
.0/
D f .
1
Chuỗi Taylor và Fourier - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuỗi Taylor và Fourier - Người đăng: linducvinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chuỗi Taylor và Fourier 9 10 665