Ktl-icon-tai-lieu

Chuong 1

Được đăng lên bởi hoangdiep2808-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1190 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Søc bÒn vËt liÖu
Môc ®Ých cña m«n häc nh»m trang bÞ cho sinh viªn nh÷ng kiÕn thøc
c¬ b¶n vÒ viÖc tÝnh to¸n, thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt m¸y, kÕt cÊu c«ng tr×nh.
Ch¬ng 1.
Nh÷ng kh¸i niÖm c¬ b¶N
I. NhiÖm vô vμ ®èi tîng cña søc bÒn vËt liÖu
1. NhiÖm vô
TÝnh to¸n vÒ ®é bÒn, ®é cøng vμ ®é æn ®Þnh cña c¸c bé phËn c«ng
tr×nh hoÆc c¸c chi tiÕt m¸y. Khi thiÕt kÕ c¸c bé phËn c«ng tr×nh hoÆc c¸c
chi tiÕt m¸y, ta ph¶i th m·n c¸c ®iÒu kiÖn sau:
- Chi tiÕt kh«ng bÞ ph¸ háng hay ®¶m b¶o
®iÒu kiÖn bÒn
.
- §é biÕn d¹ng cña chi tiÕt kh«ng vît qu¸ møc ®é cho phÐp hay ®¶m
b¶o
®iÒu kiÖn cøng
.
- Chi tiÕt lu«n gi÷ ®îc h×nh d¸ng ban ®Çu hay ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn
æn
®Þnh
.
2. §èi tîng nghiªn cøu
VËt r¾n biÕn d¹ng
: vÒ vËt liÖu lμ c¸c vËt thÓ cã tÝnh
®μn håi tuyÖt ®èi
,
vÒ mÆt h×nh häc chñ yÕu lμ c¸c thanh. Ngoμi ra c¸c d¹ng kh¸c nh: tÊm,
vá, èng dμy, ®Üa, v.v. Th«ng thêng xÐt mét trong ba cÊu h×nh sau:
Khèi (h×nh 1.1)
TÊm vμ (h×nh 1.2)
Thanh (h×nh 1.3)
H×nh 1.3
a
)
b
)
F - diÖn tÝch m
Æ
t c¾t n
g
an
g
Tr
ô
c thanh
H×nh 1.1
H×nh 1.
2
Chuong 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuong 1 - Người đăng: hoangdiep2808-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Chuong 1 9 10 263