Ktl-icon-tai-lieu

Chương 1 Điện Tử Thông Tin

Được đăng lên bởi Bùi Vạn Danh
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 633 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

CHƯƠNG 1

Các khái niệm cơ bản
của hệ thống ĐIệN Tử THÔNG TIN
(thiết bị thu phát)
1.1 Các thành phần của hệ thống thiết bị thu phát
1.1.1 SƠ ĐỒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG THIẾT BỊ THU PHÁT
Trong hệ thống thu phát, thông tin được truyền từ nơi này đến nơi khác bằng thiết
bị điện tử thông qua môi trường truyền. Sơ đồ khối cơ bản của hệ thống được biểu diễn
như hình 1.1:
Tín hiệu vào:
âm thanh, dữ
liệu, hình ảnh

Máy phát
Tx

Môi
trường
truyền

Máy thu
Rx

Nhiễu

Nhiễu

Nhiễu

Tín hiệu ra

Hình 1.1 Sơ đồ khối của hệ thống thiết bị thu phát
+ Máy phát: Tập hợp các linh kiện và mạch điện tử được thiết kế để biến đổi tin tức
thành tín hiệu phù hợp với môi trường truyền.
+ Môi trường truyền: Phương tiện để truyền thông tin, có thể là dây dẫn (gọi là hữu
tuyến như cáp đồng trục, cáp sợi quang) hoặc là khoảng không gian từ nơi phát đến nơi
thu (gọi là vô tuyến, như trong thông tin vi ba số, thông tin vệ tinh)
+ Máy thu: Tập hợp các linh kiện và mạch điện tử được thiết kế để nhận tín hiệu từ
môi trường truyền, xử lý và khôi phục lại tín hiệu ban đầu.
+ Nhiễu: Tín hiệu ngẫu nhiên không momg muốn, xen lẫn vào tín hiệu hữu ích, làm sai
dạng tín hiệu ban đầu. Nhiễu có thể xuất hiện trong cả 3 quá trình phát, truyền dẫn và
thu. Do đó việc triệt nhiễu là một vấn đề quan trọng cần được quan tâm trong hệ thống
thiết bị thu phát nhằm nâng cao chất lượng tín hiệu truyền dẫn.

2
1.1.2 SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MÁY PHÁT
Máy thu thanh và máy thu hình dân dụng thường được đổi tần 1 lần. Máy thu thông
tin chuyên dụng được đổi tần 2 lần nhằm tăng độ chọn lọc và loại bỏ nhiễu tần số ảnh.
Các tín hiệu ban đầu (nguyên thuỷ) dạng tương tự hay số chưa điều chế được gọi là
tín hiệu băng gốc (Base Band Signals). Tín hiệu băng gốc có thể được truyền trực tiếp
trong môi trường truyền như điện thoại nội bộ (Intercom), giữa các máy tính trong
mạng LAN... hoặc truyền gián tiếp bằng kỹ thuật điều chế.
+ Điều chế: là quá trình biến đổi một trong các thông số của sóng mang cao tần hình
sine (biên độ, tần số hoặc pha) tỉ lệ với tín hiệu băng gốc. Có ba loại điều chế cơ bản:
điều biên AM, điều tần FM, điều pha PM và các biến thể của chúng (dạng tương tự)
như SSB, DSB, (dạng số) như FSK, PSK, QPSK, MPSK...

Tín
hiệu
vào

Điều chế

Đổi tần

KĐCS
cao tần

Tổng hợp
tần số

Điều
khiển số

Hình 1.2 Sơ đồ khối tổng quát của máy phát
+ Đổi tần: (Trộn tần-Mixer) là quá trình dịch chuyển phổ của tín hiệu đã điều chế lên
cao (ở máy phát) hoặc xuống thấp (ở máy thu) mà không thay đổi cấu trúc phổ (dạng
tín hiệu) của nó để thu...
1
CHƯƠNG 1
Các khái niệm cơ bản
của hệ thống ĐIệN Tử THÔNG TIN
(thiết bị thu phát)
1.1 Các thành phần của hệ thống thiết bị thu phát
1.1.1 SƠ ĐỒ KHỐI CỦA HỆ THỐNG THIẾT BỊ THU PHÁT
Trong hthống thu phát, thông tin được truyền từ nơi này đến i khác bằng thiết
bị điện tử thông qua môi trường truyền. Sơ đồ khối cơ bản của hệ thống được biểu diễn
như hình 1.1:
+ Máy phát: Tập hợp các linh kiện và mạch điện tử được thiết kế để biến đổi tin tức
thành tín hiệu phù hợp với môi trường truyền.
+ Môi trường truyn: Phương tiện để truyền thông tin, thể là dây dẫn (gọi là hữu
tuyến như cáp đồng trục, cáp sợi quang) hoặc là khoảng không gian từ nơi phát đến nơi
thu (gọi là vô tuyến, như trong thông tin vi ba số, thông tin vệ tinh)
+ Máy thu: Tập hợp các linh kiện và mạch điện tử được thiết kế để nhận tín hiệu t
môi trường truyền, xử lý và khôi phục lại tín hiệu ban đầu.
+ Nhiễu: Tín hiệu ngẫu nhiên không momg muốn, xen lẫn vào tín hiu hữu ích, làm sai
dạng n hiệu ban đầu. Nhiễu thể xuất hiện trong cả 3 quá trình phát, truyền dẫn và
thu. Do đó việc triệt nhiễu là một vấn đề quan trọng cần được quan m trong hệ thống
thiết bị thu phát nhằm nâng cao chất lượng tín hiệu truyền dẫn.
Máy phát
Tx
Môi
trường
truy
n
Máy thu
Nhiu
Tín hiu vào:
âm thanh, d
liu, hình nh
Tín hiu ra
Hình 1.1 Sơ đồ khi ca h thng thiết b thu phát
Nhiu
Nhiu
Chương 1 Điện Tử Thông Tin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 1 Điện Tử Thông Tin - Người đăng: Bùi Vạn Danh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Chương 1 Điện Tử Thông Tin 9 10 432