Ktl-icon-tai-lieu

Chuong 2

Được đăng lên bởi hoangdiep2808-gmail-com
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
10
Ch¬ng 2.
kÐo (nÐn) ®óng t©m
I. Lùc däc vμ biÓu ®å lùc däc
Thanh bÞ kÐo (nÐn) ®óng t©m lμ thanh mμ trªn mäi mÆt c¾t
ngang chØ cã mét thμnh phÇn néi lùc lμ lùc däc
z
N
G
n»m trªn trôc
thanh.
§Ó biÕt sù biÕn thiªn cña lùc däc
z
N
G
theo trôc thanh, ngêi
ta lËp mét ®å thÞ biÓu diÔn, gäi lμ
biÓu ®å lùc däc
.
VÝ dô 2.1
: VÏ biÓu ®å lùc däc cña mét thanh chÞu lùc nh
(h×nh 2.1a)
Bμi gi¶i
:
1. X¸c ®Þnh ph¶n lùc
t¹i C: P
1
- P
2
- P
c
= 0
P
c
= P
1
- P
2
= 20 kN, cã
chiÒu nh h×nh vÏ.
2. VÏ biÓu ®å:
+ XÐt ®o¹n AB:
(h×nh 2.1b) (0 < z < 2a)
ChiÕu xuèng trôc z,
ta cã:
1
zZ1
FN P0=−=
1
z1
N P 40kN 0== >
+ §o¹n BC
(h×nh 2.1c), (
aza 32
2
)
XÐt c©n b»ng cña
phÇn ph¶i, ta ®îc:
2
zz21
FN PP0=+=
Suy ra:
2
Z12
N
P P 40 60 20kN 0=−= = <
- lùc nÐn.
T¬ng tù ta cã thÓ xÐt c¸c mÆt c¾t tõ phÇn tr¸i, chän gèc to¹
®é t¹i C (h×nh 2.1d). KÕt qu¶ thu ®îc còng gièng nh trªn.
BiÓu ®å néi lùc nh trªn h×nh 2.1e.
H×nh 2.1
Chuong 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chuong 2 - Người đăng: hoangdiep2808-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Chuong 2 9 10 680