Ktl-icon-tai-lieu

Chương 2. KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Được đăng lên bởi Zoomer Chan
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 4235 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 2. KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
2.1. Cấu trúc khí quyển
2.2. Sự hình thành và thành phần khí quyển
2.3. Các phản ứng của oxy trong khí quyển
2.4. Ô nhiễm không khí
2.4.1. Khái niệm chung
2.4.2. Lưu huỳnh dioxit
2.4.3. Các oxit của nitơ
2.4.4. Các oxit của carbon
2.4.5. Các hydrocarbon
2.4.6. Các hợp chất hữu cơ-halogen
2.4.7. Các hạt lơ lửng

2.5. Tác động tổng hợp của các chất ÔNKK
2.5.1. Hiệu ứng nhà kính (Bài tập nhóm)
2.5.2. Suy giảm ozon tầng bình lưu (Bài tập nhóm)
2.5.3. Sương khói (Smog)
2.5.4. Mưa acid
Bài gi ng Hóa Môi tr

ng

2-1

Chương 2. KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
2.1. Cấu trúc khí quyển
• Khí quyển: Lớp vỏ khí bao quanh Trái đất, 500~1000 km từ
mặt đất.
• Theo sự biến đổi nhiệt
độ, phân tầng:
Tầng đối lưu
(Troposphere)

Tầng bình lưu
(Stratosphere)

Tầng trung gian
(Mesosphere)

Tầng nhiệt
(Thermosphere)
Tầng ngoài (Exosphere)

Tầng đối lưu chiếm >70%
khối lượng khí quyển
Bài gi ng Hóa Môi tr

ng

2-2

Chương 2. KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ

Biến thiên áp suất và nhiệt độ khí quyển theo độ cao
Bài gi ng Hóa Môi tr

ng

2-3

Chương 2
2.. KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
2.2. Sự hình thành và thành phần khí quyển
2.2.1. S hình thành khí quy n
• Gắn với sự hình thành và phát triển sự sống trên Trái Đất
• Khí quyển sơ khai (hơn 1 tỷ năm trước): chủ yếu hơi nước, NH3, CH4;
lượng nhỏ O2 và H2 (do phân ly H2O), CO2 – khí quyển có “tính khử”
• Dưới tác dụng của UV, sấm sét,… ⇒ phản ứng hóa học tạo các hợp
chất hữu cơ: amino acid, đường,… ⇒ các chất sống và dạng sống
đầu tiên xuất hiện trong đại dương
• Tiến hóa các sinh vật có khả năng quang hợp ⇒ tạo O2 đi vào khí
quyển – khí quyển có “tính oxy hóa”
• O2 tích lũy → hình thành lớp O3 bình lưu → bảo vệ sự sống trên Trái
Đất khỏi bức xạ UV ⇒ sinh vật phát triển lên cạn
• Phát triển mạnh động thực vật ⇒ gia tăng bài tiết, phân huỷ xác chết
⇒ tăng nồng độ khí N2 trong khí quyển.
• Thành phần khí quyển ngày nay giống với khí quyển ở Kỷ Cambri
(500 triệu năm trước)
Bài gi ng Hóa Môi tr

ng

2-4

Chương 2. KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
2.2.2. Thành ph n hóa h c khí quy n
• Thành phần hóa học khác nhau ở các tầng khí quyển:
120
Độ cao (km)

Tầng nhiệt
o

-92 ~1200 C

100

O2+, O+, O, NO+

Tầng ion
(Ionosphere)

80
+

O2 , NO

Tầng trung gian

60

40

+

o

-2 ~ -92 C

Tầng bình lưu

O3, O2, N2, O

o

-56 ~ -2 C

20
Tầng đối lưu
o

15 ~ -56 C

0
-100

-50

N2, O2, CO2, H2O

0

50
o
Nhiệt độ ( C)

Bài gi ng Hóa Môi tr

ng

2-5

Chương 2.
2. KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ
•...
2.1. Cu trúc khí quyn
2.2. S hình thành và thành phn khí quyn
2.3. Các phn ng ca oxy trong khí quyn
2.4. Ô nhim không khí
Chương Chương 22. KHÍ QUYN VÀ S Ô NHIM KHÔNG KHÍ. KHÍ QUYN VÀ S Ô NHIM KHÔNG KHÍ
2.4.1. Khái nim chung
2.4.2. Lưu hunh dioxit
2.4.3. Các oxit ca nitơ
2.4.4. Các oxit ca carbon
2.4.5. Các hydrocarbon
2.4.6. Các hp cht hu cơ-halogen
2.4.7. Các ht lơ lng
ng 2 - 1
2.5. Tác động tng hp ca các cht ÔNKK
2.5.1. Hiu ng nhà kính (Bài tp nhóm)
2.5.2. Suy gim ozon tng bình lưu (Bài tp nhóm)
2.5.3. Sương khói (Smog)
2.5.4. Mưa acid
Chương 2. KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 2. KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ - Người đăng: Zoomer Chan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
Chương 2. KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÔNG KHÍ 9 10 264