Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: phân loại thực vật

Được đăng lên bởi cutoan85
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 5697 lần   |   Lượt tải: 13 lần
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LÂM VĨNH TOÀN

Liên hệ: ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Khoa Sinh học, Trường Đại
học Đồng Tháp. ĐT: 0673.882648


ucchuong3.htm

Đặc điểm chung của nhóm Nấm
3.1. Ngành Nấm nhày (Myxomycota = Myxophyta)
3.2. Ngành Nấm (Mycota = Mycophyta)
* Đặc điểm chung
3.2.1. Lớp Nấm cổ (Chytridiomycetes)
3.2.2. Lớp Nấm trứng = Nấm noãn (Oomycetes)
3.2.3. Lớp Nấm tiếp hợp (Zygomycetes)
3.2.4. Lớp Nấm túi (Ascomycetes)
3.2.5. Lớp Nấm đảm (Basidiomycetes)
3.2.6. Lớp Nấm bất toàn (Deuteromycetes = Fungi imperfecti)
3.3. Nguồn gốc và sự xuất hiện của Nấm
3.4. Vai trò của Nấm trong tự nhiên và trong đời sống con người

ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Trường Đại học Đồng Tháp

1

PHÂN LỌAI HỌC THỰC VẬT

CHƯƠNG 3


acdiemchung.htm

Đặc điểm chung:
Nấm là các sinh vật có nhân thật, không có sắc tố quang hợp, không
có khả năng cố định nitơ, dinh dưỡng theo kiểu hấp thụ (phân giải thức ăn
bên ngoài cơ thể và chỉ hấp thụ những chất cần thiết): sống trên những xác
hữu cơ hoại mục (nấm hoại sinh) hoặc sống nhờ các động thực vật khác
(nấm kí sinh), một số chung sống với tảo (cộng sinh) tạo thành Địa y.
Theo quan điểm cổ điển, nấm là những tản thực vật không có diệp lục
nên sống dị dưỡng.
Theo quan điểm Sinh học hiện đại, nấm được tách khỏi giới Thực vật
và tập hợp thành giới Nấm với các đặc điểm cơ bản trên.
Giới Nấm gồm 2 ngành: Nấm nhày và Nấm.

3.1. Ngành Nấm nhày (Myxomycota =
Myxophyta)
Nấm nhày là những cơ thể đơn bào dạng amíp, hoặc thông thường hơn,
là những khối chất nguyên sinh lớn, kích thước đến vài chục cm, có nhiều
nhân, không có màng bao bọc, gọi là thể nguyên hình. Thể nguyên hình có
khả năng chuyển động trên các giá thể rắn theo dạng chuyển động amip,
nhiều khi dinh dưỡng theo kiểu động vật (có thể thu nhận các mảnh thức ăn
nhỏ).
Sinh sản vô tính của nấm nhày thực hiện chủ yếu bằng bào tử nằm
trong túi bào tử. Bình thường, thể nguyên hình sống chui rút trong các nơi
tối ẩm thấp như hốc cây mục, vỏ cây. Đến thời kỳ sinh sản chúng di chuyển
ra chỗ có ánh sáng, ít ẩm trên bề mặt giá thể và tạo thành túi bào tử ở đó.
Toàn bộ nội chất của thể nguyên hình tạo nên một túi bào tử khổng lồ, trong
có các sợi xoắn đơn hay phân nhánh, riêng biệt hoặc dính lại với nhau thành
mạng lưới màu đen, chứa đầy bào tử đơn bội. Bào tử phát tán ra ngoài,
màng vở ra và nội chất chui ra ngoài phát...
TÀI LIỆU THAM KHẢO LÂM VĨNH TOÀN
Liên hệ: ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Khoa Sinh học, Trường Đại
học Đồng Tháp. ĐT: 0673.882648
http://thuviensinhhoc.com/Baigiang/PLTV/NOIDUNG/Chuong3.NHOMNAM/Cautr
ucchuong3.htm
Đặc điểm chung của nhóm Nấm
3.1. Ngành Nấm nhày (Myxomycota = Myxophyta)
3.2. Ngành Nấm (Mycota = Mycophyta)
* Đặc điểm chung
3.2.1. Lớp Nấm cổ (Chytridiomycetes)
3.2.2. Lớp Nấm trứng = Nấm noãn (Oomycetes)
3.2.3. Lớp Nấm tiếp hợp (Zygomycetes)
3.2.4. Lớp Nấm túi (Ascomycetes)
3.2.5. Lớp Nấm đảm (Basidiomycetes)
3.2.6. Lớp Nấm bất toàn (Deuteromycetes = Fungi imperfecti)
3.3. Nguồn gốc và sự xuất hiện của Nấm
3.4. Vai trò của Nấm trong tự nhiên và trong đời sống con người
ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Trường Đại học Đồng Tháp
1
Chương 3: phân loại thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: phân loại thực vật - Người đăng: cutoan85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Chương 3: phân loại thực vật 9 10 152