Ktl-icon-tai-lieu

Chương 3: TẢI TRỌNG DI ĐỘNG TRONG CƠ KẾT CẤU 1

Được đăng lên bởi Bê Tông Và Thép
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOÜC KÃÚT CÁÚU 1 Page 67
CHÆÅNG 3
XAÏC ÂËNH NÄÜI LÆÛC TRONG HÃÛ PHÀÓNG TÉNH ÂËNH CHËU
TAÍI TROÜNG DI ÂÄÜNG.
§ 1. CAÏC KHAÏI NIÃÛM.
I. Taíi troüng di âäüng vaì nguyãn tàõc nh hãû chëu taíi troüng di âäüng:
1. Taíi troüng di âäüng: laì taíi troüng coï trê thay âäøi taïc duûng lãn cäng trçnh nhæ
taíi troüng cuía âoaìn xe, âoaìn ngæåìi di chuyãøn trãn cáöu...
Khi taíi troüng di âäüng trãn hãû, âaûi læåüng nghiãn cæïu S (näüi læûc, phaín læûc, chuyãøn
...) seî thay âäøi. Do âoï, khi nghiãn cæïu hãû chëu taíi troüng di âäüng, ta phaíi gaíi quyãút hai
nhiãûm vuû:
- Xaïc âënh trê báút låüi hay coìn goüi laì trê âãø tênh cuía taíi troüng di âäüng trãn
cäng trçnh laì trê cuía taíi troüng âãø sao cho æïng våïi vë trê âoï, âaûi læåüng nghiãn cæïu S coï
giaï trë låïn nháút hay nhoí nháút.
- Xaïc âënh trë säú âãø tênh hay coìn goüi laì giaï trë âãø tênh laì trë säú låïn nháút vãö trë
tuyãût âäúi cuía âaûi læåüng nghiãn cæïu S æïng våïi trê âãø tênh cuía taíi troüng di âäüng.
2. Nguyãn tàõc chung âãø tçm trê báút låüi vaì giaï trë âãø tênh:
- Giaí thiãút khoaíng caïch giæîa caïc taíi troüng di âäüng trãn cäng trçnh laì khäng âäøi
vaì trê cuía chuïng âæåüc xaïc âënh theo mäüt toüa âäü chaûy z.
- Thiãút láûp biãøu thæïc cuía âaûi læåüng nghiãn cæïu S theo trê cuía taíi troüng di âäüng
(theo toüa âäü z) bàòng caïc nguyãn tàõc nhæ âaî biãút trong pháön hãû chëu taíi troüng báút âäün. S
laì haìm säú theo z S(z).
- Tçm cæûc trë cuía haìm S(z). Giaï trë låïn nháút hoàûc nhoí nháút cuía caïc cæûc trë laì giaï
trë âãø tênh. trê z
o
tæång æïng cuía âoaìn taíi troüng laì trê âãø tênh.
Haìm S(z) thæåìng laì haìm nhiãöu âoaûn vaì khäng liãn tuûc vãö giaï trë cuîng nhæ âaûo
haìm cuía noï n viãûc tçm caïc cæûc trë khoï khàn. Ngæåìi ta sæí duûng phæång phaïp âæåìng
aíng hæåíng âãø nghiãn cæïu.
II. Âënh nghéa âæåìng aính hæåíng:
Âæåìng aính hæåíng cuía âaûi læåüng nghiãn cæïu S laì âäö thë biãøu diãùn quy luáût biãún
thiãn cuía âaûi læåüng S taûi mäüt t xaïc âënh trãn cäng trçnh theo trê cuía mäüt læûc táûp
trung bàòng âån , khäng thæï nguyãn, coï phæång vaì chiãöu khäng âäøi di âäüng trãn cäng
trçnh gáy ra. Kyï hiãûu â.a.h.S
III. Caïc quy æåïc khi veî âæåìng aính hæåíng:
- Âæåìng chuáøn thæåìng choün coï phæång vuäng goïc våïi læûc P =1 di âäüng (hoàûc
truûc caïc cáúu kiãûn).
- Caïc tung âäü dæûng vuäng goïc våïi âæåìng chuáøn.
- Caïc tung âäü dæång dæûng theo chiãöu cuía taíi troüng di âäüng vaì ngæåüc laûi.
- Ghi caïc kyï hiãûu (Å), (Q) vaìo miãön dæång, ám cuía â.a.h.S.
Chương 3: TẢI TRỌNG DI ĐỘNG TRONG CƠ KẾT CẤU 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 3: TẢI TRỌNG DI ĐỘNG TRONG CƠ KẾT CẤU 1 - Người đăng: Bê Tông Và Thép
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Chương 3: TẢI TRỌNG DI ĐỘNG TRONG CƠ KẾT CẤU 1 9 10 477