Ktl-icon-tai-lieu

Chương 4: phân loại học thực vật

Được đăng lên bởi cutoan85
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 7696 lần   |   Lượt tải: 21 lần
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LÂM VĨNH TOÀN

Liên hệ: ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Khoa Sinh học, Trường Đại
học Đồng Tháp. ĐT: 0673.882648


cchuong4.htm

4.1. Nhóm Tảo (Algae)
4.1.1. Đại cương về Tảo
4.1.1.1. Tổ chức cơ thể
4.1.1.2. Cấu tạo tế bào
4.1.1.3. Sinh sản
4.1.2. Giới thiệu một số ngành
4.1.2.1. Ngành Tảo Silic (Bacillariophyta = Diatomae)
4.1.2.2. Ngành Tảo nâu (Phaeophyta)
4.1.2.3. Ngành Tảo đỏ (Rhodophyta)
4.1.2.4. Ngành Tảo lục (Chlorophyta)
4.1.2.5. Ngành Tảo vòng (Charophyta)
4.1.3. Vai trò của Tảo trong thiên nhiên và trong đời sống con người
4.2. Nhóm cộng sinh = Địa y (Lichenes)
ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Trường Đại học Đồng Tháp.

1

PHÂN LỌAI HỌC THỰC VẬT

CHƯƠNG 4


omTao.htm

4.1. NHÓM TẢO (ALGAE)
Tảo là những sinh vật có nhân thật, trong tế bào luôn có chất diệp
lục nên chủ yếu sống tự dưỡng. Một số ít cộng sinh với Nấm thành Địa y.
Tảo sống chủ yếu trong nước, một số ít sống trên đất ẩm hoặc trên vỏ cây.
Từ thời Linné (1753), Tảo được coi như một nhóm tập hợp tất cả
các “Thực vật bậc thấp” có diệp lục.
Phần lớn các hệ thống phân loại công nhận quan điểm này. Theo quan
điểm này, Tảo lam cũng nằm trong nhóm Tảo. Tuy nhiên, khi xét các đặc
điểm về Tế bào học và đặc biệt là sự có mặt của nhân thật - dấu hiệu cơ bản
nhất của sự tiến hóa, Tảo lam vì chưa có nhân thật đã được tách khỏi nhóm
Tảo.
Theo hệ thống sinh giới gồm 4 giới: nhóm Tảo được xếp vào giới
Thực vật → làm thành phân giới Thực vật bậc thấp.
Theo P. Raven & G. Johnson (1989): sự phân chia sinh giới nhất
là nhóm có nhân chuẩn thành các giới đôi khi tùy tiện. Không có một hệ
thống phân loại nào được toàn thế giới chấp nhận.
Ngày nay, một số các nhà sinh học chấp nhận hệ thống sinh giới
gồm 5 giới. Theo hệ thống này thì Tảo được tách khỏi giới Thực vật và được
xếp vào giới Nguyên sinh (Protista).

4.1.1. Đại cương về Tảo
4.1.1.1. Tổ chức cơ thể
Tảo có cấu trúc rất đa dạng: đơn bào, tập đoàn hay đa bào. Mặc
dù về cấu tạo, hình dạng, kích thước và màu sắc của tảo rất khác nhau nhưng
các Tảo cũng có 1 số điểm chung nhau như:

ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Trường Đại học Đồng Tháp.

2

PHÂN LỌAI HỌC THỰC VẬT

CHƯƠNG 4

Tảo có cơ thể dạng tản chưa phân hóa thành thân, rễ, lá → gọi là
Tản thực vật (Thallophyta) và cũng chưa có các loại mô điển hình trong cấu
trúc của tản.
Tảo có một ...
TÀI LIỆU THAM KHẢO LÂM VĨNH TOÀN
Liên hệ: ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Khoa Sinh học, Trường Đại
học Đồng Tháp. ĐT: 0673.882648
http://thuviensinhhoc.com/Baigiang/PLTV/NOIDUNG/Chuong4.NHOMTAO/Cautru
cchuong4.htm
4.1. Nhóm Tảo (Algae)
4.1.1. Đại cương về Tảo
4.1.1.1. Tổ chức cơ thể
4.1.1.2. Cấu tạo tế bào
4.1.1.3. Sinh sản
4.1.2. Giới thiệu một số ngành
4.1.2.1. Ngành Tảo Silic (Bacillariophyta = Diatomae)
4.1.2.2. Ngành Tảo nâu (Phaeophyta)
4.1.2.3. Ngành Tảo đỏ (Rhodophyta)
4.1.2.4. Ngành Tảo lục (Chlorophyta)
4.1.2.5. Ngành Tảo vòng (Charophyta)
4.1.3. Vai trò của Tảo trong thiên nhiên và trong đời sống con người
4.2. Nhóm cộng sinh = Địa y (Lichenes)
ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Trường Đại học Đồng Tháp.
1
Chương 4: phân loại học thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 4: phân loại học thực vật - Người đăng: cutoan85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Chương 4: phân loại học thực vật 9 10 598