Ktl-icon-tai-lieu

chương 6: mạch đo và xử lý kết quả đo

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Năng
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1354 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN_KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

CHƯƠNG 6: MẠCH ĐO VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ ĐO

CHƯƠNG 6.
MẠCH ĐO VÀ XỬ LÝ KẾT QUẢ ĐO

(3 LT)

6.1. Khái niệm chung.
a) Định nghĩa: mạch đo là thiết bị kĩ thuật làm nhiệm vụ biến đổi, gia công
thông tin tính toán, phối hợp các tin tức với nhau trong một hệ vật lý thống nhất.
b) Phân loại: theo chức năng có các loại mạch đo:
- Mạch tỉ lệ: thực hiện một phép nhân (hoặc chia) với một hệ số k, đại lượng
vào là x thì đại lượng ra là k.x. Ví dụ: sun, phân áp, biến dòng, biến áp…
- Mạch khuếch đại: thực hiện một phép nhân (hoặc chia) với một hệ số k (gọi
là hệ số khuếch đại) nhưng có công suúat tín hiệu ra lớn hơn công suất tín hiệu vào
(đại lượng vào điều khiển đại lượng ra).
- Mạch gia công và tính toán: thực hiện các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia,
tích phân, vi phân, lôgarit, hàm mũ…
- Mạch so sánh: thực hiện so sánh giữa hai tín hiệu (thường là hai điện áp),
thường được sử dụng trong các thiết bị đo dùng phương pháp so sánh.
- Mạch tạo hàm: tạo ra những hàm số theo yêu cầu của phép đo, nhằm mục
đích tuyến tính hóa các đặc tính của tín hiệu đo ở đầu ra các bộ cảm biến.
- Mạch biến đổi A/D, D/A: biến đổi tín hiệu từ dạng tương tự sang dạng số và
ngược lại, sử dụng cho kĩ thuật đo số và chế tạo các mạch ghép nối với máy tính.
- Mạch đo sử dụng kỹ thuật vi xử lý: mạch đo có cài đặt vi xử lý để tạo ra các
cảm biến thông minh, khắc độ bằng máy tính, nhớ và gia công sơ bộ số liệu đo…
Mạch đo càng phức tạp khi thiết bị đo càng hiện đại, chức năng càng chính xác.
Mạch đo có tác dụng làm tăng độ nhạy và độ chính xác của thiết bị đo và hệ thống
đo.
6.2. Các đặc tính cơ bản của mạch đo.
Mỗi mạch đo đều có những đặc tính kỹ thuật cụ thể quyết định tính chất, tác
dụng của mạch đo đó, tùy từng mạch đo sẽ có những đặc tính riêng biệt, tuy nhiên
có thể xét những đặc tính cơ bản chung của các loại mạch đo khác nhau.
6.2.1. Chức năng và phạm vi làm việc:
- Chức năng của mạch đo: chức năng cơ bản của mạch đo là thực hiện các
phép tính. Phương trình quan hệ giữa đầu vào và đầu ra của mạch đo trong trường
hợp đơn giản là tỉ số W=Y/X với X là tập các đầu vào và Y là tập các đầu ra.
Trong trường hợp phức tạp thì W là một hàm của thời gian W(t) gọi là hàm truyền
đạt tương hỗ.
Dựa vào hàm truyền đạt W xác định được chức năng của mạch đo.
- Phạm vi của mạch đo: hàm truyền đạt W được xác định trong một phạm vi
nào đó của đại lượng vào và đại lượng ra gọi là phạm vi làm việc của mạch đo, vượt
ra ngoài phạm vi đó thì W không còn đảm bảo sai số cho phép.
6.2.2. Sai số:...
GIÁO ÁN_K THUT ĐO LƯỜNG CHƯƠNG 6: MCH ĐO VÀ X LÝ KT QU ĐO
GV: Lê Quc Huy_B môn TĐ-ĐL_Khoa Đin
1
C
C
H
H
Ư
Ư
Ơ
Ơ
N
N
G
G
6
6
.
.
M
M
C
C
H
H
Đ
Đ
O
O
V
V
À
À
X
X
L
L
Ý
Ý
K
K
T
T
Q
Q
U
U
Đ
Đ
O
O
(
(
3
3
L
L
T
T
)
)
6.1. Khái nim chung.
a) Định nghĩa: mch đo là thiết b kĩ thut làm nhim v biến đổi, gia công
thông tin tính toán, phi hp các tin tc vi nhau trong mt h vt lý thng nht.
b) Phân loi: theo chc năng có các loi mch đo:
- Mch t l: thc hin mt phép nhân (hoc chia) vi mt h s k, đại lượng
vào là x thì đại lượng ra là k.x. Ví d: sun, phân áp, biến dòng, biến áp…
- Mch khuếch đại: thc hin mt phép nhân (hoc chia) vi mt h s k (gi
là h s khuếch đại) nhưng có công suúat tín hiu ra ln hơn công sut tín hiu vào
(đại lượng vào điu khin đại lượng ra).
- Mch gia công và tính toán: thc hin các phép tính: cng, tr, nhân, chia,
tích phân, vi phân, lôgarit, hàm mũ
- Mch so sánh: thc hin so sánh gia hai tín hiu (thường là hai đin áp),
thường được s dng trong các thiết b đo dùng phương pháp so sánh.
- Mch to hàm: to ra nhng hàm s theo yêu cu ca phép đo, nhm mc
đích tuyến tính hóa các đặc tính ca tín hiu đo đầu ra các b cm biến.
- Mch biến đổi A/D, D/A: biến đổi tín hiu t dng tương t sang dng s
ngược li, s dng cho kĩ thut đo s và chế to các mch ghép ni vi máy tính.
- Mch đo s dng k thut vi x lý: mch đo có cài đặt vi xđể to ra các
cm biến thông minh, khc độ bng máy tính, nh và gia công sơ b s liu đo…
Mch đo càng phc tp khi thiết b đo càng hin đại, chc năng càng chính xác.
Mch đo có tác dng làm tăng độ nhy và độ chính xác ca thiết b đo và h thng
đo.
6.2. Các đặc tính cơ bn ca mch đo.
Mi mch đo đều có nhng đặc tính k thut c th quyết định tính cht, tác
dng ca mch đo đó, tùy tng mch đo s có nhng đặc tính riêng bit, tuy nhiên
có th xét nhng đặc tính cơ bn chung ca các loi mch đo khác nhau.
6.2.1. Chc năng và phm vi làm vic:
- Chc năng ca mch đo: chc năng cơ bn ca mch đo là thc hin các
phép tính. Phương trình quan h gia đầu vào và đầu ra ca mch đo trong trường
hp đơn gin là t s W=Y/X vi X là tp các đầu vào và Y là tp các đầu ra.
Trong trường hp phc tp thì W là mt hàm ca thi gian W(t) gi là hàm truyn
đạt tương h.
Da vào hàm truyn đạt W xác định được chc năng ca mch đo.
- Phm vi ca mch đo: hàm truyn đạt W được xác định trong mt phm vi
nào đó ca đại lượng vào và đại lượng ra gi là phm vi làm vic ca mch đo, vượt
ra ngoài phm vi đó thì W không còn đảm bo sai s cho phép.
6.2.2. Sai s:
Sai s trong mch đo có th chia làm hai loi:
chương 6: mạch đo và xử lý kết quả đo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chương 6: mạch đo và xử lý kết quả đo - Người đăng: Nguyễn Văn Năng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
chương 6: mạch đo và xử lý kết quả đo 9 10 584