Ktl-icon-tai-lieu

Chương 6: phân loại học thực vật

Được đăng lên bởi cutoan85
Số trang: 97 trang   |   Lượt xem: 24416 lần   |   Lượt tải: 21 lần
TÀI LIỆU THAM KHẢO

LÂM VĨNH TOÀN

Liên hệ: ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Khoa Sinh học, Trường Đại
học Đồng Tháp. ĐT: 0673.882648


Cautrucchuong6.htm

6.1. Đại cương về ngành Hạt kín
6.1.1. Đặc điểm chung
6.1.2. Nguồn gốc và tiến hóa
6.1.3. Phân loại tới lớp
6.2. Lớp Hai lá mầm (Dicotyledonae) hay lớp Ngọc lan
(Magnoliopsida)
6.2.1. Phân lớp Ngọc lan (Magnoliidae) : Đặc điểm chung, giới thiệu
một số bộ họ phổ biến.
6.2.1.1. Bộ Ngọc lan (Magnoliales)
6.2.1.2. Bộ Long não (Laurales)
6.2.1.3. Bộ Hồ tiêu (Piperales)
6.2.1.4. Bộ Súng (Nymphaeales)
6.2.1.5. Bộ Sen (Nelumbonales)
6.2.2. Phân lớp Mao lương (Ranunculidae): Đặc điểm chung, giới
thiệu một số bộ họ.
6.2.2.1. Bộ Mao lương (Raununculales)
6.2.2.2. Bộ Á phiện (Papaverales)
6.2.3. Phân lớp Sau sau (Hamamelididae): Đặc điểm chung, giới thiệu
một số bộ họ.
ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Trường Đại học Đồng Tháp.

1

PHÂN LỌAI HỌC THỰC VẬT

CHƯƠNG 6

6.2.3.1. Bộ Gai (Urticales)
6.2.3.2. Bộ Phi lao (Casuarinales)
6.2.3.3. Bộ Dẻ (Fagales)
6.2.4. Phân lớp Cẩm chướng (Caryophyllidae): Đặc điểm chung, giới
thiệu một số bộ họ.
6.2.4.1. Bộ Cẩm chướng (Caryophyllales)
6.2.4.2. Bộ Rau răm (Polygonales)
6.2.5. Phân lớp Sổ (Dilleniidae): Tính chất chung và vị trí của phân
lớp. Các bộ:
6.2.5.1. Bộ Sổ (Dilleniales)
6.2.5.2. Bộ Chè (Theales)
6.2.5.3. Bộ Hoa tím (Violales)
6.2.5.3. Bộ Màn màn (Capparales)
6.2.5.4. Bộ Thị (Ebenales)
6.2.5.5. Bộ Bông (Malvales)
6.2.5.6. Bộ Thầu dầu (Euphorbiales)
6.2.6. Phân lớp Hoa hồng (Rosidae) (seminar): Tính chất chung và vị
trí của phân lớp. Các bộ:
6.2.6.1. Bộ Cỏ tai hổ (Saxifragales)
6.2.6.2. Bộ Hoa hồng (Rosales)
6.2.6.3. Bộ Đậu (Fabales)
6.2.6.4. Bộ Nắp ấm (Nepenthales)
6.2.6.5. Bộ Sim (Myrtales)
6.2.6.6. Bộ Cam (Rutales)
6.2.6.7. Bộ Bồ hòn (Sapindales)
6.2.6.8. Bộ Nhân sâm (Araliales)
6.2.7. Phân lớp Cúc (Asteridae) (seminar): Đặc điểm và vị trí. Các
bộ:
6.2.7.1. Bộ Hoa vặn (Contortae) = Bộ Long đởm (Gentianales)
6.2.7.2. Bộ Khoai lang (Convolvulales)
6.2.7.3. Bộ Hoa mõm sói (Serophulariales)
6.2.7.4. Bộ Hoa môi (Lamiales)
ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Trường Đại học Đồng Tháp.

2

PHÂN LỌAI HỌC THỰC VẬT

CHƯƠNG 6

6.2.7.5. Bộ Cúc (Asterales)
6.3. Lớp Một lá mầm (Monocotyledonae) hay lớp Hành
(Liliopsida)
6.3.1. Đại cương Một lá mầm
6.3.2. Phân lớp Trạch tả (Alismidae): Tính chất bộ Trạch tả
6.3.3. Phân lớp Hành hay phân lớp Huệ tây (Liliidae) (s...
TÀI LIỆU THAM KHẢO LÂM VĨNH TOÀN
Liên hệ: ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Khoa Sinh học, Trường Đại
học Đồng Tháp. ĐT: 0673.882648
http://thuviensinhhoc.com/Baigiang/PLTV/NOIDUNG/Chuong6.NGANHHATKIN/
Cautrucchuong6.htm
6.1. Đại cương về ngành Hạt kín
6.1.1. Đặc điểm chung
6.1.2. Nguồn gốc và tiến hóa
6.1.3. Phân loại tới lớp
6.2. Lớp Hai mầm (Dicotyledonae) hay lớp Ngọc lan
(Magnoliopsida)
6.2.1. Phân lớp Ngọc lan (Magnoliidae) : Đặc điểm chung, giới thiệu
một số bộ họ phổ biến.
6.2.1.1. Bộ Ngọc lan (Magnoliales)
6.2.1.2. Bộ Long não (Laurales)
6.2.1.3. Bộ Hồ tiêu (Piperales)
6.2.1.4. Bộ Súng (Nymphaeales)
6.2.1.5. Bộ Sen (Nelumbonales)
6.2.2. Phân lớp Mao lương (Ranunculidae): Đặc điểm chung, giới
thiệu một số bộ họ.
6.2.2.1. Bộ Mao lương (Raununculales)
6.2.2.2. Bộ Á phiện (Papaverales)
6.2.3. Phân lớp Sau sau (Hamamelididae): Đặc điểm chung, giới thiệu
một số bộ họ.
ThS. Phạm Thị Thanh Mai - ThS. Nguyễn Thị Bé Nhanh, Trường Đại học Đồng Tháp.
1
Chương 6: phân loại học thực vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương 6: phân loại học thực vật - Người đăng: cutoan85
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
97 Vietnamese
Chương 6: phân loại học thực vật 9 10 565