Ktl-icon-tai-lieu

Chương 8: Bảng nhận biết hoá học

Được đăng lên bởi Trung Nguyễn
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 45 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ANION

HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH

CATION

THẠC SĨ: NGUYỄN XUÂN TRUNG
CHƯƠNG 8 NHẬN BIẾT. CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH
ION
THUỐC THỬ
DẤU HIỆU
Na+
Tẩm trên dây Pt,
Lửa vàng chói
đốt
K+
Ngọn lửa đỏ tím
H+
Quỳ tím
Hoá đỏ
Zn
Sủi bọt khí
CaCO3
Sủi bọt CO2

OH
,
đun
nhẹ
Tạo khí mùi khai
NH 4
(xanh quì tím ẩm)
Pb2+
S2 đen
2
Ca2+
 trắng
CO 3
2
2+
Ba
 trắng
SO 4
2
 vàng tươi
CrO 4
+
Ag
OH
trắng, hoá đen
hay Cltrắng, hoá đen ngoài ánh
sáng tan trong NH3 dư
2+
Cd
dđ H2S
vàng,dễ tan trong axit mạnh
Mg2+
keo trắng
3+
Fe
 nâu đỏ
Fe2+
 trắng xanh,
hoá nâu trong không khí
Cu2+
keo xanh lam,
tan trong NH3 dư
Ni2+
 keo xanh lục,
OH
tan trong NH3 dư
hay dung dịch
2+
Zn
 trắng,
NH3
tan trong OH- dư
hoặc NH3 dư
2+
Be
 trắng,
tan trong OH- dư
Al3+
 keo trắng,
tan trong OH- dư
Cr3+
 xám,
tan trong OH- dư
S2-

H+
Pb(NO3)2

 mùi trứng thối
 đen

(mất màu dung dịch Br2)
keo trắng
Sủi bọt khí

2

SO 3

HSO 3
2
SiO 3
2
CO 3

HCO 3
2
SO 4
ClBrI-

H+

Ba2+

THPT HỒNG BÀNG-HP
BẢNG THUỐC NHẬN BIẾT ION
PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG

Zn + 2H+  Zn2+ + H2
CaCO3+ 2H+  Ca2++CO2+ H2O
0
NH 4 + OH- t
NH3+ H2O
Pb2+ + S2-  PbS
2
CO 3 + Ca2+  CaCO3 trắng
2
SO 4 + Ba2+  BaSO4 trắng
CrO 24  + Ba2+  BaCrO4 vàng tươi
Ag+ + OH-  AgOH (hay Ag2O+ H2O)
Ag++Cl-  AgCl AgCl as Ag+Cl2
AgCl+2NH3  Ag(NH3)2Cl
Cd2++ S2-  CdS vàng
Mg2+ + 2OH-  Mg(OH)2
Fe3++3OH-  Fe(OH)3
Fe2++2OH-  Fe(OH)2
4Fe(OH)2+O2+2H2O4Fe(OH)3
Cu2++2OH-  Cu(OH)2
Cu(OH)2+4NH3  Cu(NH3)4(OH)2
Ni2++ 2OH- Ni(OH)2
Ni(OH)2+6NH3  Ni(NH3)6(OH)2
Zn2++2OH- Ni(OH)2
Zn(OH)2+ 2OH-  Zn(OH) 24 
Zn(OH)2+4NH3  Zn(NH3)4(OH)2
Be2++2OH-  Be(OH)2
Be (OH)2+ 2OH-  Be (OH) 24 
Al3++3OH-  Al(OH)3
Al(OH)3+OH-  Al(OH) 4
Cr3++3OH-  Cr(OH)3
Cr(OH)3+OH-  Cr(OH) 4
S2- + 2H+  H2S
S2- + Pb2+  PbS
2
SO 3 + 2H+  SO2  + H2O
SO2+ 2H2O + Br2  2HBr+ H2SO4
2
SiO 3 +2H+  H2SiO3
2
CO 3 + 2H+  CO2  + H2O

HCO 3 + H+  CO2  + H2O
2
Ba2+ + SO 4  BaSO4
+
Cl + Ag  AgCl
Br- + Ag+  AgBr
I- + Ag+  AgI
3
PO 4 + 3Ag+  Ag3PO4

3Cu+2NO 3 +8H+ 3Cu2++2NO+4H2O
2NO+ O2  2NO2.
0
NH 4 + OH- t
NH3+ H2O

 trắng
 trắng
 vàng nhạt
+
 vàng
Ag (AgNO3)
3
 vàng (tan trong axit mạnh)
PO 4

H
SO
loãng
+
Cu
 không màu, hoá nâu, tạo
2
4
NO 3
thành dung dịch xanh lam
đun nhẹ
OH
Quỳ tím
Hoá xanh
NH4Cl,t0
 mùi khai
BẢNG MÀU MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
Oxit
Hiđroxit kim loại
Sunfua kim loại
Muối
Đỏ : Fe2O3¸CrO3.
Trắng : Mg(OH)2,
Đen : CuS, FeS,
AgCl trắng
Zn(OH)2, Be(OH)2, Fe2S3, PbS, HgS,
Xanh lục : Cr2O3.
AgBr vàng nhạt
Pb(...
1
THẠC SĨ: NGUYỄN XUÂN TRUNG THPT HỒNG BÀNG-HP
CHƯƠNG 8 NHẬN BIẾT. CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCH BẢNG THUỐC NHẬN BIẾT ION
ION THUỐC THỬ DẤU HIỆU PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG
CATION
Na
+
K
+
Tẩm trên dây Pt,
đốt
Lửa vàng chói
Ngọn lửa đỏ tím
H
+
Quỳ tím
Zn
CaCO
3
Hoá đỏ
Sủi bọt khí
Sủi bọt CO
2
Zn + 2H
+
Zn
2+
+ H
2
CaCO
3
+ 2H
+
Ca
2+
+CO
2
+ H
2
O
4
NH
OH
-
, đun nhẹ Tạo khí mùi khai
(xanh quì tím ẩm)
4
NH
+ OH
-
0
t

NH
3
+ H
2
O
Pb
2+
S
2-
đen Pb
2+
+ S
2-
PbS
Ca
2+
CO
2
3
trắng
CO
2
3
+ Ca
2+
CaCO
3
trắng
Ba
2+
SO
2
4
CrO
2
4
trắng
vàng tươi
SO
2
4
+ Ba
2+
BaSO
4
trắng
CrO
2
4
+ Ba
2+
BaCrO
4
vàng tươi
Ag
+
OH
-
hay Cl
-
trắng, hoá đen
trắng, hoá đen ngoài ánh
sáng tan trong NH
3
Ag
+
+ OH
-
AgOH (hay Ag
2
O+ H
2
O)
Ag
+
+Cl
-
AgCl AgCl
as

Ag+Cl
2
AgCl+2NH
3
Ag(NH
3
)
2
Cl
Cd
2+
dđ H
2
S vàng,dễ tan trong axit mạnh Cd
2+
+ S
2-
CdS vàng
Mg
2+
OH
-
hay dung dịch
NH
3
keo trắng Mg
2+
+ 2OH
-
Mg(OH)
2
Fe
3+
nâu đỏ Fe
3+
+3OH
-
Fe(OH)
3
Fe
2+
trắng xanh,
hoá nâu trong không khí
Fe
2+
+2OH
-
Fe(OH)
2
4Fe(OH)
2
+O
2
+2H
2
O4Fe(OH)
3
Cu
2+
keo xanh lam,
tan trong NH
3
Cu
2+
+2OH
-
Cu(OH)
2
Cu(OH)
2
+4NH
3
Cu(NH
3
)
4
(OH)
2
Ni
2+
keo xanh lục,
tan trong NH
3
Ni
2+
+ 2OH
-
Ni(OH)
2
Ni(OH)
2
+6NH
3
Ni(NH
3
)
6
(OH)
2
HIĐROXIT LƯỠNG TÍNH
Zn
2+
trắng,
tan trong OH
-
hoặc NH
3
Zn
2+
+2OH
-
Ni(OH)
2
Zn(OH)
2
+ 2OH
-
Zn(OH)
2
4
Zn(OH)
2
+4NH
3
Zn(NH
3
)
4
(OH)
2
Be
2+
trắng,
tan trong OH
-
Be
2+
+2OH
-
Be(OH)
2
Be (OH)
2
+ 2OH
-
Be (OH)
2
4
Al
3+
keo trắng,
tan trong OH
-
Al
3+
+3OH
-
Al(OH)
3
Al(OH)
3
+OH
-
Al(OH)
4
Cr
3+
xám,
tan trong OH
-
Cr
3+
+3OH
-
Cr(OH)
3
Cr(OH)
3
+OH
-
Cr(OH)
4
ANION
S
2-
H
+
Pb(NO
3
)
2
mùi trứng thối
đen
S
2-
+ 2H
+
H
2
S
S
2-
+ Pb
2+
PbS
SO
2
3
HSO
3
H
+
(mất màu dung dịch Br
2
)
SO
2
3
+ 2H
+
SO
2
+ H
2
O
SO
2
+ 2H
2
O + Br
2
2HBr+ H
2
SO
4
SiO
2
3
keo trắng
SiO
2
3
+2H
+
H
2
SiO
3
CO
2
3
HCO
3
Sủi bọt khí
CO
2
3
+ 2H
+
CO
2
+ H
2
O
HCO
3
+ H
+
CO
2
+ H
2
O
SO
2
4
Ba
2+
trắng
Ba
2+
+ SO
2
4
BaSO
4
Cl
-
Br
-
I
-
Ag
+
(AgNO
3
)
trắng
vàng nhạt
vàng
Cl
-
+ Ag
+
AgCl
Br
-
+ Ag
+
AgBr
I
-
+ Ag
+
AgI
PO
3
4
vàng (tan trong axit mạnh)
PO
3
4
+ 3Ag
+
Ag
3
PO
4
NO
3
H
2
SO
4
loãng + Cu
đun nhẹ
không màu, hoá nâu, tạo
thành dung dịch xanh lam
3Cu+2NO
3
+8H
+
3Cu
2+
+2NO+4H
2
O
2NO+ O
2
2NO
2
.
OH
-
Quỳ tím
NH
4
Cl,t
0
Hoá xanh
mùi khai
4
NH
+ OH
-
0
t

NH
3
+ H
2
O
BẢNG MÀU MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ
Oxit Hiđroxit kim loại Sunfua kim loại Muối Dung dịch
Đỏ : Fe
2
O
3
¸CrO
3
.
Xanh lục : Cr
2
O
3
.
Vàng : HgO/OH
-
.
Đen : FeO, Fe
3
O
4
,
CuO, CrO.
Nâu đen:MnO
2
,PbO
2
.
Trắng : Mg(OH)
2
,
Zn(OH)
2
, Be(OH)
2
,
Pb(OH)
2
, Al(OH)
3
.
Nâu đỏ : Fe(OH)
3
.
Lục xám : Cr(OH)
3
.
Xanh lam:Cu(OH)
2
Đen : CuS, FeS,
Fe
2
S
3
, PbS, HgS,
Ag
2
S.
Hồng : MnS.
Vàng : CdS.
Trắng : ZnS.
AgCl trắng
AgBr vàng nhạt
AgI vàng đậm
CrO
2
4
: vàng
Cr
2
O
2
7
: da cam
Fe
3+
:vàng MnO
4
: tím
Cu
2+
, Ni
2+
, Cr
3+
: xanh
Br
2
: nâu đỏ
BẢNG NHẬN BIẾT CHẤT KHÍ - KIM LOẠI - OXIT
Gmail: trungnxhp@gmail.com SĐT: 0936 190 885- 0944 190 885
Chương 8: Bảng nhận biết hoá học - Trang 2
Chương 8: Bảng nhận biết hoá học - Người đăng: Trung Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Chương 8: Bảng nhận biết hoá học 9 10 685