Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG ESTE - LIPIT

Được đăng lên bởi namthckt-gmail-com
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 2008 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG ESTE - LIPIT
Câu 18: Anlyl fomiat phản ứng được với:
A. dd Br2
B. NaOH
C. AgNO3/NH3
D. tất cả đều đúng
Câu 19: Để phân biệt vinyl axetat và metyl axetat, dùng hóa chất:
A. AgNO3/NH3 B. Cu(OH)2/NaOH
C. Dd Br2
D. tất cả đều đúng.
Câu 20: Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì công thức cấu tạo của este đó là:
A. CH3COOC2H5
B. C2H5COOCH3
C. HCOOC3H7 D. CH3COOCH3
Câu 21: Hợp chất sau đây là este:
A. C3H5(OCOCH=CH2)3 B. C2H5COOC2H5
C. CH3OCOCH3
D. tất cả đều đúng
Câu 22: Cho este có công thức phân tử là C5H10O2 có gốc ancol là etylic thì công thức cấu tạo của este phải là:
A. CH3CH2CH2COOCH3 B. C2H5COOC2H5
C. CH3COOCH2CH2CH3 D. (CH3)2CHCOOCH3
Câu 23: Trong phản ứng este hóa giữa ancol và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra este khi:
A. chưng cất ngay để tách este.
B. cho rượu dư hay axit dư
C. dùng chất hút nước để tách nước
D. tất cả đều đúng.
Câu 24: Cho 2 chất hữu cơ: C2H4O2, C3H6O2 mạch hở. Các chất này có đặc điểm chung sau:
A. trong phân tử có 1 liên kết π
B. đều là este đơn chức.
C. đều là axit no đơn chức
D. đều cho phản ứng với dung dịch NaOH
Câu 25 : Cho các chất : CH2=CH-COOH (A) ; CH3COOC2H5 (B) ; HCOOCH=CH2 (C) ; C2H5OH (D). Phương
pháp hóa học để nhận biết B là:
A. đem xà phòng hóa
B. dùng Br2 rồi dùng Na; Chất còn lại là CH3COOC2H5
C. AgNO3/NH3
D. dùng Br2
Câu 26: Khi thủy phân HCOOC6H5 trong môi trường kiềm dư thì thu được:
A. 2 muối
B. 2 muối và nước
C. 1 muối vá 1 ancol
D. 2 ancol và nước
Câu 27: Sản phẩm thu được khi thủy phân vinylaxetat trong dung dịch kiềm là:
A. 1 muối và 1 ancol
B. 1 muối và 1 andehit
C. 1 axit cacboxylic và 1 ancol
D. 1 axit cacboxylic và 1 xeton
Câu 28: Cho một axit không no mạch hở chứa 1 liên kết đôi C=C, đơn chức tác dụng với 1 rượu no đơn chức thu
được este X có công thức tổng quát là:
A. CnH2n-4O4
B. CnH2n-2O2
C. CnH2nO2
D. CnH2n+2O2
Câu 29: Từ nguyên liệu chính là CH4 có thể điều chế được số este trong đó phân tử chứa không quá 2 nguyên tử
cacbon là:
A. 2
B. 3
C. 1
D. 4
Câu 30: Khi thủy phân este HCOOCH2CH=CH2 bằng kiềm ta được:
A. 2 muối và nước
B. 1 muối và 1 anđehit
C. 1 muối và 1 xeton
D. 1 muối và 1 ancol
Câu 31: Khi cho axit axetic tác dụng với HO-CH2-CH2-OH có thể thu được các este:
A. CH3COO-CH2-CH2-OH và CH3COO-CH2-CH2-COO-CH3
B. CH3COO-CH2-CH2-OOCCH3 và CH3COO-CH2-CH2OH
C. CH3-OOC-CH2-CH2-OH và CH3COO-CH2-CH2-OOC-CH3
d. CH3COO-CH2-CH2-OH và CH3-OOC-CH2-CH2-COO-CH3
Câu 32: Vinyl fomiat phản ứng được với:
A. AgNO3/NH3
B. NaOH
C. Cu(OH)2/NaOH
D. tất cả đều đúng
Câu 33: Cho phản ...
CHƯƠNG ESTE - LIPIT
Câu 18: Anlyl fomiat phản ứng được với:
A. dd Br
2
B. NaOH C. AgNO
3
/NH
3
D. tất cả đều đúng
Câu 19: Để phân biệt vinyl axetat và metyl axetat, dùng hóa chất:
A. AgNO
3
/NH
3
B. Cu(OH)
2
/NaOH C. Dd Br
2
D. tất cả đều đúng.
Câu 20: Este C4H8O2 có gốc ancol là metyl thì công thức cấu tạo của este đó là:
A. CH
3
COOC
2
H
5
B. C
2
H
5
COOCH
3
C. HCOOC
3
H
7
D. CH
3
COOCH
3
Câu 21: Hợp chất sau đây là este:
A. C
3
H
5
(OCOCH=CH
2
)
3
B. C
2
H
5
COOC
2
H
5
C. CH
3
OCOCH
3
D. tất cả đều đúng
Câu 22: Cho este có công thức phân tử là C
5
H
10
O
2
có gốc ancol là etylic thì công thức cấu tạo của este phải là:
A. CH
3
CH
2
CH
2
COOCH
3
B. C
2
H
5
COOC
2
H
5
C. CH
3
COOCH
2
CH
2
CH
3
D. (CH
3
)
2
CHCOOCH
3
Câu 23: Trong phản ứng este hóa giữa ancol và axit hữu cơ thì cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiều tạo ra este khi:
A. chưng cất ngay để tách este. B. cho rượu dư hay axit dư
C. dùng chất hút nước để tách nước D. tất cả đều đúng.
Câu 24: Cho 2 chất hữu cơ: C
2
H
4
O
2
, C
3
H
6
O
2
mạch hở. Các chất này có đặc điểm chung sau:
A. trong phân tử có 1 liên kết
π
B. đều là este đơn chức.
C. đều là axit no đơn chức D. đều cho phản ứng với dung dịch NaOH
Câu 25 : Cho các chất : CH
2
=CH-COOH (A) ; CH
3
COOC
2
H
5
(B) ; HCOOCH=CH
2
(C) ; C
2
H5OH (D). Phương
pháp hóa học để nhận biết B là:
A. đem xà phòng hóa B. dùng Br2 rồi dùng Na; Chất còn lại là CH
3
COOC
2
H
5
C. AgNO
3
/NH
3
D. dùng Br
2
Câu 26: Khi thủy phân HCOOC
6
H
5
trong môi trường kiềm dư thì thu được:
A. 2 muối B. 2 muối và nước C. 1 muối vá 1 ancol D. 2 ancol và nước
Câu 27: Sản phẩm thu được khi thủy phân vinylaxetat trong dung dịch kiềm là:
A. 1 muối và 1 ancol B. 1 muối và 1 andehit
C. 1 axit cacboxylic và 1 ancol D. 1 axit cacboxylic và 1 xeton
Câu 28: Cho một axit không no mạch hở chứa 1 liên kết đôi C=C, đơn chc tác dụng với 1 rượu no đơn chức thu
được este X có công thức tổng quát là:
A. C
n
H
2n-4
O
4
B. C
n
H
2n-2
O2 C. C
n
H
2n
O
2
D. CnH
2n+2
O
2
Câu 29: Từ nguyên liệu chính là CH
4
thể điều chế được số este trong đó phân tử chứa không quá 2 nguyên tử
cacbon là: A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
Câu 30: Khi thủy phân este HCOOCH
2
CH=CH
2
bằng kiềm ta được:
A. 2 muối và nước B. 1 muối và 1 anđehit C. 1 muối và 1 xeton D. 1 muối và 1 ancol
Câu 31: Khi cho axit axetic tác dụng với HO-CH
2
-CH
2
-OH có thể thu được các este:
A. CH
3
COO-CH
2
-CH
2
-OH và CH
3
COO-CH
2
-CH
2
-COO-CH
3
B. CH
3
COO-CH
2
-CH
2
-OOCCH
3
và CH
3
COO-CH
2
-CH
2
OH
C. CH
3
-OOC-CH
2
-CH
2
-OH và CH
3
COO-CH
2
-CH
2
-OOC-CH
3
d. CH
3
COO-CH
2
-CH
2
-OH và CH
3
-OOC-CH
2
-CH
2
-COO-CH
3
Câu 32: Vinyl fomiat phản ứng được với:
A. AgNO
3
/NH
3
B. NaOH C. Cu(OH)
2
/NaOH D. tất cả đều đúng
Câu 33: Cho phản ứng hóa học: CH
3
COOH + C
2
H5OH CH
3
COOC
2
H
5
+ H
2
O
Vai trò của H
2
SO
4
đ trong phản ứng trên là:
A. xúc tác B. hút nước C. môi trường D. xúc tác và hút nước
Câu 34:Điều chế CH3COOCH=CH2, người ta đi từ:
A. CH
2
=CH-OH và CH
3
COOH B. CH
3
OH và CH
2
=CH-COOH
C. CH
3
COOH và C
2
H
2
D. CH
3
COOH và CH
3
OH
Câu 36: Chất mà khi đốt cháy sẽ cho số mol H
2
O lớn hơn số mol CO
2
có thể là:
A. rượu no, mạch hở B. andehit no, mạch hở
C. axit no, mạch hở D. este no, mạch hở
Câu 37: Hợp chất thơm A công thức phân tử C
8
H
8
O
2
khi phản ng với dung dịch NaOH thì thu được 2
muối. Vậy A có số đồng phân cấu tạo phù hợp với giả thiết trên là:
A. 2 B. 5 C. 4 D. 3
Câu 38: Hợp chất hữu cơ đơn chức mạch hở C
4
H
8
O
2
có số đồng phân cùng tác dụng được với dung dịch NaOH là:
A. 3 B. 4 C. 6 D. 4
Câu 39: Số este không no mạch hở chung công thức C
4
H
6
O
2
tham gia được phản ứng phòng hóa tạo thành
ancol no là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
Câu 40: Hợp chất hữuđơn chức có công thức phân tử C
2
H
4
O
2
tham gia được phản ứng tráng gương thuộc loại
hợp chất: A. andehit B. este C. xeton D. ete
Câu 41 : Xà phòng hóa một hợp chất có công thức phân tử C
10
H
14
O
6
trong dung dịch NaOH dư, thu được glixerol
và hỗn hợp gồm 3 muối (không có đồng phân hình học). công thức của ba muối đó là :
A. CH
2
=CH-COONa, HCOONa và CH
C-COONa B. CH
3
-COONa, HCOONa và CH
3
-CH=CH-COONa
C. HCOONa, CH
C-COONa và CH
3
-CH
2
-COONa D. CH
2
=CH-COONa, CH
3
-CH
2
-COONa và HCOONa
CHƯƠNG ESTE - LIPIT - Trang 2
CHƯƠNG ESTE - LIPIT - Người đăng: namthckt-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CHƯƠNG ESTE - LIPIT 9 10 914