Ktl-icon-tai-lieu

Chương Halogen hóa học 10

Được đăng lên bởi Văn Lam
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 5649 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Halogen

1

IV.1. Đặc điểm chung
Nhóm VIIA gồm các nguyên tố hiđro (H), flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I),
atatin (At). Dưới đây là một số dạng đặc điểm của các nguyên tử của nhóm nguyên tố
nhóm VIIA (bảng IV.1)
Bảng IV.1: Một số đặc điểm của các nguyên tử các nguyên tố nhóm VIIA
Nguyên tố

F

Cl

Br

I

At

STT nguyên tố

9

17

35

53

85

[He]2s22p5

[Ne]3s23p5

[Ar]4s24p5

[Kr]5s25p5

[Xe]6s26p5

18,9984

35,4527

79,904

36,90447

209,9824

I1

17,48

13,01

11,84

10,454

9,5

I2

34,98

23,80

21,6

19,09

20,1

I3

62,64

39,90

35,9

33

29,3

I4

87,14

53,5

47,3

-

-

)

0,64

0,99

1,14

1,33

1,4

1,33 (F-1)

1,81 (-1)

1,96 (-1)

2,20 (-1)

2,30 (-1)

3,98

3,16

2,96

2,66

2,2

-1

1,3,5,7

1,5

1,5,7

1,3,5,7

ái lực electron (eV)

3,58

3,81

3,56

3,29

-

% nguyên tử trong vỏ trái
đất

0,02

0,02

3.10-5

4.10-6

-

Thế điện cực (V)

2,870

1,358

1,065

0,535

-

Nđnc (0C)

-219,6

-101,9

-7,3

113,6

-

Nđs (0C)

-187,9

-34,1

58,2

184,5

-

1,69

3,214

3,119

4,93

-

Cấu hình electron
Khối lượng nguyên tử

Năng lượng ion
hoá I (eV)

Bán kính nguyên tử (
Bán kính ion (

)

Độ âm điện (eV)
Số oxi hoá bền

Khối lượng riêng (g/cm3)

Phân nhóm chính nhóm VIIA gồm các nguyên tố hiđro (H), flo (F), clo (Cl), brom
(Br), iot (I), atatin (At) được sắp xếp theo một đường thẳng đứng và phân nhóm này được
chia thành 2 phân nhóm nhỏ gồm: phân nhóm các nguyên tố điển hình (hiđro, flo, clo) và

Molti

Trích dẫn
sách hoá vô cơ tập 2 Hoàng Nhâm!!

Halogen

2

phân nhóm brom, iot, atatin. Các nguyên tố flo, clo, brom, iot, atatin còn được gọi là
nhóm halogen (tiếng Hi Lạp halogenao có nghĩa là tạo nên muối ăn).
Để nghiên cứu được rõ ràng, chính xác và dễ so sánh, chúng ta sẽ nghiên cứu cụ
thể vào từng phân nhóm.
Các nguyên tử halogen đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2 np5 nên so
với cấu hình của khí hiếm chỉ còn thiếu 1e. Vì vậy, các halogen dễ dàng kết hợp thêm
1e thành X- nên các halogen là những phi kim điển hình.
Xét từ trên xuống trong phân nhóm VIIA, tính phi kim giảm dần. Từ F đến At,
bán kính nguyên tử tăng dần do số lớp electron tăng dần. Vì vậy, khả năng nhường
electron tăng dần từ trên xuống dưới, tính khử tăng dần, ngược lại tính ôxi hoá giảm dần.
Hay nói một cách khác, đi từ F đến At, khả năng nhường electron tăng, khả năng nhận
electron giảm và khả năng này được đánh giá định lượng một cách gần đúng dựa vào
năng lượng ion hoá và năng lượng ái lực electron. Đi từ F đến At, năng lượng ion hóa
giảm dần nên tính kh...
Halogen 1
Molti Trích dẫn
sách hoá vô cơ tập 2 Hoàng Nhâm!!
IV.1. Đặc điểm chung
Nhóm VIIA gm các nguyên t hiđro (H), flo (F), clo (Cl), brom (Br), iot (I),
atatin (At). Dưới đây là một s dạng đặc đim của các nguyên tcủa nm nguyên t
nhóm VIIA (bảng IV.1)
Bảng IV.1: Một số đặc điểm của các nguyên t các nguyên tnhóm VIIA
Nguyên t F Cl Br I At
STT ngun t 9 17 35 53 85
Cấu hình electron [He]2s
2
2p
5
[Ne]3s
2
3p
5
[Ar]4s
2
4p
5
[Kr]5s
2
5p
5
[Xe]6s
2
6p
5
Khi lưng nguyên t 18,9984 35,4527 79,904 36,90447 209,9824
I
1
17,48 13,01 11,84 10,454 9,5
I
2
34,98 23,80 21,6 19,09 20,1
I
3
62,64 39,90 35,9 33 29,3
Năng lượng ion
hoá I (eV)
I
4
87,14 53,5 47,3 - -
Bán kính nguyên t ( )
0,64 0,99 1,14 1,33 1,4
Bán kính ion ( )
1,33 (F
-1
) 1,81 (-1) 1,96 (-1) 2,20 (-1) 2,30 (-1)
Độ âm điện (eV) 3,98 3,16 2,96 2,66 2,2
Số oxi hoá bền
-1
1,3,5,7 1,5 1,5,7 1,3,5,7
ái lực electron (eV) 3,58 3,81 3,56 3,29 -
% nguyên ttrong vỏ trái
đất
0,02 0,02 3.10
-5
4.10
-6
-
Thế điện cực (V) 2,870 1,358 1,065 0,535 -
Nđnc (
0
C) -219,6 -101,9 -7,3 113,6 -
Nđs (
0
C) -187,9 -34,1 58,2 184,5 -
Khối lượng riêng (g/cm
3
) 1,69 3,214 3,119 4,93 -
Phân nhóm chính nhóm VIIA gm các nguyên tố hiđro (H), flo (F), clo (Cl), brom
(Br), iot (I), atatin (At) được sắp xếp theo một đường thẳng đứng và phân nhómy được
chia thành 2 phân nhóm nh gồm: phân nhóm các nguyên t điển hình (hiđro, flo, clo) và
Chương Halogen hóa học 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương Halogen hóa học 10 - Người đăng: Văn Lam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Chương Halogen hóa học 10 9 10 710