Ktl-icon-tai-lieu

Chương II: Động Lực Học Chất Điểm

Được đăng lên bởi fcbuihung
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
_____________________________________________**NSQ**
_
CHƯƠNG II ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
BÀI 13. TỔNG HỢP LỰC - PHÂN TÍCH LỰC
Dạng I: Tổng hợp lực
13.1 Cho hai lực có độ lớn lần lượt là F1 = 3 N, F2 = 4 N. Tính độ lớn hợp lực của hai lực đó trong
các trường hợp sau:
a) Hai lực cùng giá, cùng chiều. (7N).
b) Hai lực cùng giá, ngược chiều.(1N).


F1

c) Hai lực có giá vuông góc. (5N).
d) Hướng của hai lực tạo với nhau góc 600.


F3

13.2 Một chất điểm chịu các lực tác dụng có hướng như hình 13.2 và độ lớn lần
lượt là F1 = 60 N, F2 = 30 N, F3 = 40 N. Xác định hướng và độ lớn lực tổng
hợp tác dụng lên điện tích.


F2

0

13.3 Một chất chịu hai lực tác dụng có còng độ lớn 40 N và tạo với nhau góc 120 .
Tính độ lớn của hợp lực tác dụng lên chất điểm.




F
F
F
1
2
13.4 Hợp lực F của 2 lực
và
tạo với hướng của lực 1 góc 450 và có
độ lớn 8 2 N và độ lớn của F1 = 8N. Xác định hướng và độ lớn của lực

F2 .
13.5 Một đèn giao thông được treo chính giữa đoạn dây căng ngang và mỗi
phần chịu một lực căng như nhau 200 N. Biết góc tạo bởi hai dây 150 0.
Tính trọng lượng của đèn.

Hình 13. 2

Hình 13.5

Dạng 2: Phân tích lực

13.6 Cho lực F có độ lớn 100 N và có hướng tạo với trục Ox một góc 36,87 0 (hình

13.5). Xác định độ lớn các thành phần của lực F trên các trụ Ox và Oy.

x


F
α

13.7 Một vật nằm trên mặt nghiêng góc 300 so với phương ngang chịu trọng lực tác
dụng có độ lớn là 50 N. Xác định độ lớn các thành phần của trọng lực
α
theo các phương vuông góc và song song với mặt nghiêng.
13.8 Xác định thành phần phân tích của trọng lực tác dụng lên vật theo
phương vuông góc và song song với mặt nghiêng biết trọng lượng của
vật là 200 N.

y

Hình 13. 6

Hình 13.8

BÀI 14. ĐỊNH LUẬT I NEWTON
14.1 Một quả nặng có trọng lượng 20 N treo trên sợi dây như hình 14.1.
Biểu diễn trọng lực và lực căng dây tác dụng lên quả nặng. Tính độ
lớn lực căng dây.
14.2 Tại hai điểm A và B cách nhau 0,5 m, người ta gắn hai đầu của một
sợi dây. Khi treo một quả nặng 40 N vào chính giữa sợi dây thì điểm
treo võng xuống một đoạn 12,5 cm. Tính lực căng mỗi phần sợi dây
tác dụng vào điểm C.

A

B

C
m
Hình 14.3

14.3 Treo một quả nặng có trọng lượng 50 N vào vào dây treo tại điểm C như hình 14.3. Thấy độ
lớn lực căng T1 bằng 30 N. Tính lực căng T2.

Created by Nguyen Sinh Quan

_ Tel: 0912946580_

1

Quytlau@yahoo.com

_____________________________________________**NSQ**
_
BÀI 15. ĐỊNH LUẬT II NEWTON
15.1

Một vật khối lượng 4,5 kg chuyển động với gia tốc 1,2 m/s2. Tính độ lớn hợp lực tác...
_____________________________________________**NSQ**
_
Created by Nguyen Sinh Quan _ Tel: 0912946580_ 1 Quytlau@yahoo.com
CHƯƠNG II ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM
BÀI 13. TỔNG HỢP LỰC - PHÂN TÍCH LỰC
Dạng I: Tổng hợp lực
13.1 Cho hai lực độ lớn lần lượt F
1
= 3 N, F
2
= 4 N. Tính độ lớn hợp lực của hai lực đó trong
các trường hợp sau:
a) Hai lực cùng giá, cùng chiều. (7N).
b) Hai lực cùng giá, ngược chiều.(1N).
c) Hai lực có giá vuông góc. (5N).
d) Hướng của hai lực tạo với nhau góc 60
0
.
13.2 Một chất điểm chịu các lực c dụng hướng như hình 13.2 độ lớn lần
lượt F
1
= 60 N, F
2
= 30 N, F
3
= 40 N. Xác định hướng đlớn lực tổng
hợp tác dụng lên điện tích.
13.3 Một chất chịu hai lực tác dụng có còng độ lớn 40 N và tạo với nhau góc 120
0
.
Tính độ lớn của hợp lực tác dụng lên chất điểm.
13.4 Hợp lực
F
của 2 lực
1
F
2
F
tạo với hướng của lực
1
F
góc 45
0
độ lớn
28
N và độ lớn của F
1
= 8N. Xác định hướng và độ lớn của lực
2
F
.
13.5 Một đèn giao thông được treo chính giữa đoạn dây căng ngang và mỗi
phần chịu một lực căng như nhau 200 N. Biết góc tạo bởi hai dây 150
0
.
Tính trọng lượng của đèn.
Dạng 2: Phân tích lực
13.6 Cho lực
F
có độ lớn 100 N và có hướng tạo với trục Ox một góc 36,87
0
(hình
13.5). Xác định độ lớn các thành phần của lực
F
trên các trụ Ox và Oy.
13.7 Một vật nằm trên mặt nghiêng góc 30
0
so với phương ngang chịu trọng lực tác
dụng độ lớn 50 N. Xác định độ lớn các thành phần của trọng lực
theo các phương vuông góc và song song với mặt nghiêng.
13.8 Xác định thành phần phân tích của trọng lực c dụng lên vật theo
phương vuông góc song song với mặt nghiêng biết trọng lượng của
vật là 200 N.
BÀI 14. ĐỊNH LUẬT I NEWTON
14.1 Một quả nặng trọng lượng 20 N treo trên sợi dây như hình 14.1.
Biểu diễn trọng lực lực căng dây tác dụng lên quả nặng. Tính độ
lớn lực căng dây.
14.2 Tại hai điểm A B cách nhau 0,5 m, người ta gắn hai đầu của một
sợi dây. Khi treo một quả nặng 40 N vào chính giữa sợi dây thì điểm
treo võng xuống một đoạn 12,5 cm. Tính lực căng mỗi phần sợi dây
tác dụng vào điểm C.
14.3 Treo một quả nặng trọng lượng 50 N vào vào dây treo tại điểm C như hình 14.3. Thấy độ
lớn lực căng T
1
bằng 30 N. Tính lực căng T
2
.
1
F
2
F
3
F
Hình 13. 2
F
Hình 13. 6
x
y
α
A
B
C
m
Hình 14.3
α
Hình 13.8
Hình 13.5
Chương II: Động Lực Học Chất Điểm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương II: Động Lực Học Chất Điểm - Người đăng: fcbuihung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chương II: Động Lực Học Chất Điểm 9 10 780