Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG IV VẬT LÝ 12

Được đăng lên bởi lethuytien6797
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 289 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHƯƠNG IV. GIAO THOA SONG ­ SONG DƯNG
I. Giao thoa song:
1. Đinh nghia:
La sư tông hơp hai hay nhiêu SONG KÊT HƠP trong không gian, trong đo co nhưng chô biên đô song 
tông hơp đươc tăng cương hoăc giam bơt.
2. Song kêt hơp:
* 2 song kêt hơp do hai nguôn kêt hơp phat ra
* 2 nguôn kêt hơp la 2 nguôn co cung tân sô va co đô lêch pha không đôi theo thơi gian.
3. Môt sô điêm cân lưu y:
a) Nêu 2 nguôn kêt hơp cung pha:
Trên đoan nôi 2 nguôn:
+ Đương trung trưc LUÔN la cưc đai
+ Sô cưc đai LUÔN la sô le
+ Sô cưc tiêu LUÔN la sô chăn
b) 2 nguôn kêt hơp ngươc pha:
Trên đương thăng nôi 2 nguôn:
+ Đương trung trưc LUÔN la cưc tiêu
+ Sô cưc đai LUÔN la sô chăn
+ Sô cưc tiêu LUÔN la sô le
II. Song dưng:
1. Đinh nghia:
La song co cac nut va bung song cô đinh trong không gian.
2. Tinh chât:
+ Song dưng la trương hơp đăc biêt cua giao thoa song: la sư giao thoa cua hai song kêt h ơp truy ên 
ngươc chiêu nhau trên cung môt phương truyên song.
+ Khoang cach giưa 2 nut (2 bung) liên tiêp: lamđa/2
+ Khoang cach giưa nut va bung liên tiêp: lamđa/4
+ 2 điêm trên cung môt bo song (2 nut 1 bung) luôn dao đông cung pha va ngươc pha vơi bo song tiêp 
theo.
+ Thơi gian 2 lân dây duôi thăng liên tiêp: ∆t = T/2
+ Bê rông 1 bung song la 4a.
3. Điêu kiên đê co song dưng trên dây:
* 2 đâu cô đinh:
l = k * lamđa/2
Sô bung = k
Sô nut = k + 1
* 1 đâu cô đinh 1 đâu tư do:
l = (2k ­ 1)*lamđa/4
Sô bung = sô nut = k
Note:
+ Môt dây thep căng thăng, đăt gân môt đâu NAM CHÂM ĐIÊN THĂNG, nêu dong điên co tân sô f thi 
dây se dao đông vơi tân sô 2f.

+ Đan: 2 đâu cô đinh
+ Ông sao: 1 đâu cô đinh, 1 đâu tư do

...
CH NG IV. GIAO THOA SONG - SONG D NG
I. Giao thoa song:
1. Đ nh nghia:
La s t ng h p hai hay nhi u SONG K T H P trong không gian, trong đo co nh ng ch biên đ song
t ng h p đ c tăng c ng ho c gi m b t.  
2. Song k t h p:
* 2 song k t h p do hai ngu n k t h p phat ra
* 2 ngu n k t h p la 2 ngu n co cung t n s va co đ l ch pha không đ i theo th i gian.
3. M t s đi m c n l u y:
a) N u 2 ngu n k t h p cung pha:
Trên đo n n i 2 ngu n:
+ Đ ng trung tr c LUÔN la c c đ i
+ S c c đ i LUÔN la s l
+ S c c ti u LUÔN la s ch n
b) 2 ngu n k t h p ng c pha: 
Trên đ ng th ng n i 2 ngu n:
+ Đ ng trung tr c LUÔN la c c ti u
+ S c c đ i LUÔN la s ch n
+ S c c ti u LUÔN la s l
II. Song d ng:
1. Đ nh nghia:
La song co cac nut va b ng song c đ nh trong khô ng gian.
2. Tinh ch t:
+ Song d ng la tr ng h p đ c bi t c a giao thoa song: la s giao thoa c a hai song k t h p truy n 
ng c chi u nhau trên cung m t ph ng truy n song. !
+ Kho ng cach gi a 2 nut (2 b ng) liên ti p: lamđa/2
+ Kho ng cach gi a nut va b ng liên ti p: lamđa/4
+ 2 đi m trên cung m t bo song (2 nut 1 b ng) luôn dao đ ng cung pha va ng c pha v i bo song ti p 
theo.
+ Th i gian 2 l n dây du i th ng liên ti p: t = T/2
+ B r ng 1 b ng song la 4a.
3. Đi u ki n đ co song d ng trên dâ y:
* 2 đ u c đ nh:
l = k * lamđa/2
S b ng = k
S nut = k + 1
* 1 đ u c đ nh 1 đ u t do:
l = (2k - 1)*lamđa/4
S b ng = s nut = k
Note:
+ M t dây thep căng th ng, đ t g n m t đ u NAM CHÂM ĐI N TH NG, n u dong đi n co t n s f thi " #
dây s dao đ ng v i t n s 2f.$
CHƯƠNG IV VẬT LÝ 12 - Trang 2
CHƯƠNG IV VẬT LÝ 12 - Người đăng: lethuytien6797
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
CHƯƠNG IV VẬT LÝ 12 9 10 12