Ktl-icon-tai-lieu

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN - Điện từ học

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 273 lần   |   Lượt tải: 0 lần
-1TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA VẬT LÝ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
___________________

_____________

CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
Ngành : VẬT LÝ
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN
Điện từ học

1. Tên học phần:
2. Mã số học phần:

VL 1103

3. Tên học phần bằng tiếng Anh:

Electromagnetism

4. Số tín chỉ:

3

Học phần bắt buộc hay tự chọn: Bắt buộc

5. Trình độ :

Cho sinh viên năm thứ 2

6. Phân bố thời gian:
- Lên lớp lý thuyết:
- Bài tập:

37 tiết
8 tiết

7. Điều kiện tiên quyết: Sinh viên đã học xong các học phần Cơ học, Nhiệt học
8. Mục tiêu học phần:
Học phần “Điện từ học” nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về
các hiện tượng điện và từ và những ứng dụng của chúng trong kỹ thuật.
9. Mô tả vắn tắt nội dung:
Nghiên cứu tương tác tĩnh điện, trường tĩnh điện trong chân không và trong điện môi.
Dòng điện trong kim loại, các hiện tượng điện tử và iôn, từ trường của dòng điện, từ
trường của điện tích chuyển động. Hiện tượng cảm ứng điện từ, điện từ trường,
thuyết Maxwell. Dao động và sóng điện từ.
10. Nhiệm vụ của sinh viên:
- Nghe giảng phần lý thuyết,
- Làm bài tập.
11. Tài liệu tham khảo
[1]. Lưu Thế Vinh. Điện từ học. Đại học Đà lạt. 2006.
[2]. С.Г. Калашников. Электричество. -М.: Наука, 1970.
[3]. И.В. Савельев. Курс Общей физики. Том 2. -М.: Наука, 1988
[4]. Vũ Thanh Khiết, Nguyễn Thế Khôi, Vũ Ngọc Hồng. Điện đại cương.
NXB Giáo dục. 1982
[5]. Vũ Thanh Khiết. Điện học. N.x.b. Giáo dục -2001
[6]. Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyễn Hữu Hồ. Vật lý đại cương
Tập 2. NXB Giáo dục . 1995
[7]. Davit Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Cơ Sở Vật lý T4, T5.
NXB Giáo dục 1998
12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
– Dự giờ lý thuyết.
– Làm bài tập
– Kết quả thi.
13. Thang điểm đánh giá:
10/10

-214. Nôi dung chi tiết học phần.
Chương 1.
§1.1
§1.2
§1.3
§1.4
§1.5
Chương 2.
§2.1
§2.2
§2.3
Chương 3.
§3.1
§3.2
§3.3
§3.4
§3.5
Chương 4
§ 4.1
§ 4.2
§ 4.3
§ 4.4
§ 4.5
Chương 5
§ 5.1
§ 5.2
§ 5.3
§ 5.4
§ 5.5
§ 5.6
§ 5.7
§ 5.8
Chương 6
§ 6.1
§ 6.2
§ 6.3
§ 6.4
§ 6.5
Chương 7
§ 7.1
§ 7.2
§ 7.3
Chương 8

Mở đầu
Điện trường trong chân không
Điện tích, định luật bảo toàn điện tích. Vật dẫn điện và vật cách điện
Tương tác tĩnh điện, định luật Coulomb
Điện trường trong chân không
Điện dịch thông, định lý Ostrogradsky-Gauss
Điện thế
Bài tập chương 1
Vật dẫn điện
Cân bằng tĩnh điện, những tích chất của vật dẫn cân bằng tĩnh điện
Điện dung, tụ điện
Năng lượng điện trường
Bài tập chương 2
Điện trường trong chất điện môi
Hiện tượng phân c...
- 1 -
TRƯỜNG ĐẠI HC ĐÀ LT
KHOA VT LÝ
_____________
CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Độc lp – T do – Hnh phúc
___________________
CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HC
Ngành : VT LÝ
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIT HC PHN
1. Tên hc phn: Đin t hc
2. Mã s hc phn: VL 1103
3. Tên hc phn bng tiếng Anh: Electromagnetism
4. S tín ch: 3 Hc phn bt buc hay t chn: Bt buc
5. Trình độ : Cho sinh viên năm th 2
6. Phân b thi gian:
- Lên lp lý thuyết: 37 tiết
- Bài tp: 8 tiết
7. Điu kin tiên quyết: Sinh viên đã hc xong các hc phn Cơ h
c, Nhit hc
8. Mc tiêu hc phn:
Hc phn “Đin t hc” nhm cung cp cho sinh viên nhng kiến thc cơ bn v
các hin tượng đin và t và nhng ng dng ca chúng trong k thut.
9. Mô t vn tt ni dung:
Nghiên cu tương tác tĩnh đin, trường tĩnh đin trong chân không và trong đi
n môi.
Dòng đin trong kim loi, các hin tượng đin t và iôn, t trường ca dòng đin, t
trường ca đin tích chuyn động. Hin tượng cm ng đin t, đin t trường,
thuyết Maxwell. Dao động và sóng đin t.
10. Nhim v ca sinh viên:
- Nghe ging phn lý thuyết,
- Làm bài tp.
11. Tài liu tham kh
o
[1]. Lưu Thế Vinh. Đin t hc. Đại hc Đà lt. 2006.
[2]. С.Г. Калашников. Электричество. -М.: Наука, 1970.
[3]. И.В. Савельев. Курс Общей физики. Том 2. -М.: Наука, 1988
[4]. Vũ Thanh Khiết, Nguyn Thế Khôi, Vũ Ngc Hng. Đin đại cương.
NXB Giáo dc. 1982
[5]. Vũ Thanh Khiết. Đ
in hc. N.x.b. Giáo dc -2001
[6]. Lương Duyên Bình, Dư Trí Công, Nguyn Hu H. Vt lý đại cương
Tp 2. NXB Giáo dc . 1995
[7]. Davit Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. Cơ S Vt lý T4, T5.
NXB Giáo dc 1998
12. Tiêu chun đánh giá sinh viên:
D gi lý thuyết.
Làm bài tp
Kết qu thi.
13. Thang đim đánh giá: 10/10
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN - Điện từ học - Trang 2
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN - Điện từ học - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN - Điện từ học 9 10 394