Ktl-icon-tai-lieu

Chương trình con và lập trình có cấu trúc

Được đăng lên bởi daksong12-gmail-com
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 924 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương trình con và lập
trình có cấu trúc

I. Mục tiêu của chương
1. Kiến thức

Học sinh cần nắm được:

- Một số khái niệm về chương trình con, lợi ích của việc viết chương
trình con.Phân biệt được hai loại chương trình con: Hàm và thủ tục.
2. Kĩ năng.
- Học sinh biết cách khai báo chương trình con cùng với các tham số
hình thức của chúng.
- Học sinh biết cách sử dụng chương trình chính gọi chương trình con
thực hiện với những tham số thực sự.
- Học sinh được rèn luyện kĩ năng tổ chức chương trình con trong lập
trình, khả năng diễn đạt một số thuật toán cơ bản, góp phần phát triển tư duy
thuật toán.
3. thái độ.

- Tiếp tục rèn luyện các phẩm chất của người lập trình như tinh thần hợp
tác, sẵn sáng làm việc theo nhóm, tuân thủ theo yêu cầu vì một việc chung.
II. Nội dung chủ yếu của chương
Hai loại chương trình con: Thủ tục và hàm. Hai loại tham số: Tham số
giá trị và tham số biến. Hai loại biến: biến toàn cục và biến cục bộ.

Chương trình con và phân loại

I. Mục tiêu.
1. Kiến thức:
- Biết được khái niệm chương trình con.
- Biết được ý nghĩa của chương trình con, sự cần thiết phải viết một
chương trình thành các chương trình con.
- Biết được cấu trúc của chương trình con.
- Phân biệt được hai loại chương trình con là hàm và thủ tục.
2. Kĩ năng.
- Nhận biết được các thành phần trong đầu của thủ tục.
- Nhận biết được hai loại tham số hình thức trong đầu của thủ tục.

- Biết cách khai báo hai loại chương trình con cùng với tham số hình
thức của chúng.
- Biết cách viết lời gọi chương trình con trong thân chương trình chính.
3. thái độ:
- Rèn luyện các phẩm chất của người lập trình như tinh thần hợp tác, làm
việc theo nhóm, tuân thủ yêu cầu vì một công việc chung.
III. Đồ dùng dạy học.
1. Chuẩn bị của giáo viên.
- Máy vi tính, máy chiếu Projector để giới thiệu ví dụ, máy chiếu
Overhead, bìa trong, bút dạ.
2. Chuẩn bị của học sinh.
- Sách giáo khoa.
III. Hoạt động dạy – học .
1. Hoạt động 1: Tìm hiểu về chương trình con và lợi ích của việc sử dụng
chương trình con khi lập trình.
a. Mục tiêu:
- Học sinh biết được khái niệm về chương trình con và lợi ích của việc
viết chương trình có sử dụng chương trình con.
b. Mở bài: Khi viết chương trình giải các bài toán phức tạp, chương trình
thường rất dài, người đọc rất khó nhận biết được chương trình thực hiện

công việc gi. Vấn đề đặt ra là phải cấu trúc chương trình như thế nào để dễ
đọc, dễ hiểu. Mặt khác, việc giải quyết các bài toán lớn hơn thường đói hỏi
phải phân thành các bài toán con. Vì vậy, khi lập trình cần...
Chương trình con và lập
trình có cấu trúc
I. Mục tiêu của chương
1. Kiến thức Học sinh cần nắm được:
- Một số khái niệm về cơng trình con, lợi ích của việc viết chương
trình con.Phân biệt được hai loại chương trình con: Hàm và thủ tục.
2. Kĩ năng.
- Học sinh biết cách khai báo chương trình con cùng vi các tham số
hình thức của chúng.
- Học sinh biết cách sử dụng chương trình chính gọi chương trình con
thực hiện với những tham số thực sự.
- Học sinh được rèn luyn kĩ năng tchức chương trình con trong lập
trình, khả năng diễn đạt một số thuật toán cơ bản, góp phần phát triển tư duy
thuật toán.
3. thái độ.
Chương trình con và lập trình có cấu trúc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chương trình con và lập trình có cấu trúc - Người đăng: daksong12-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Chương trình con và lập trình có cấu trúc 9 10 431