Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 12 : DẠNG BÀI CO2, SO2, H3PO4 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 384 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 12 : DẠNG BÀI CO2, SO2, H3PO4 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM
CHUYÊN ĐỀ 12 : DẠNG BÀI CO2, SO2, H3PO4 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM
1. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO2 (đktc). vào dung dịch nước vôi trong có chứa 0,075 mol Ca(OH) 2. Sản phẩm
thu được sau phản ứng gồm:
A. Chỉ có CaCO3
B. Chỉ có Ca(HCO3)2
C. CaCO3 và Ca(HCO3)2.
D. Ca(HCO3)2 và CO2
2. Hấp thu hết CO2 vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Biết rằng:Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch
A thì phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí thoát ra. Mặt khác cho dd Ba(OH)2 dư vào dung dịch A
được 7,88 gam kết tủa. Dung dịch A chứa?
A. Na2CO3
B. NaHCO3
C. NaOH và Na2CO3.
D. NaHCO3, Na2CO3
3. Dẫn 5,6 lít CO2 (đktc). vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được có khả năng
tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?
A. 0,75
B. 1,5
C. 2.
D. 2,5
4. (Đại học khối A năm 2007). Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2 (đktc). vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)2 nồng độ
a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Gía trị của a là?
A. 0,032
B. 0,048 C. 0,06
D. 0,04.
5. Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO2 vào 3 lít dd Ca(OH)2 0,01M được?
A. 1g kết tủa
B. 2g kết tủa.
C. 3g kết tủa
D. 4g kết tủa
6. Hấp thụ 0,224lít CO2 (đktc). vào 2 lít Ca(OH)2 0,01M ta thu được m gam kết tủa. Gía trị của m là?
A. 1g.
B. 1,5g
C. 2g
D. 2,5g
7. (ĐH B-2007). Nung 13,4 gam 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II, được 6,8 gam rắn và khí X. khí X
sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan sau phản ứng là?
A. 5,8gam
B. 6,5gam
C. 4,2gam
D. 6,3gam.
8. Thổi CO2 vào dd chứa 0,02 mol Ba(OH)2. Giá trị khối lượng kết tủa biến thiên trong khoảng nào khi CO 2
biến thiên trong khoảng từ 0,005 mol đến 0,024 mol?
A. 0 gam đến 3,94g B. 0,985 gam đến 3,94g
C. 0 gam đến 0,985g
D. 0,985 gam đến
3,152g.
9. Sục 2,24 lít (đktC. CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp
thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủA. Tính m
A. 19,7g
B. 14,775g.
C. 23,64g
D. 16,745g
10. Sục 4,48 lít (đktC. CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị
hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủA. Tính m
A. 23,64g
B. 14,775g
C. 9,85g .
D. 16,745g
11. Hấp thụ 3,36 lít SO2 (đktC. vào 0,5 lít hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và KOH 0,2M. Cô cạn dung dịch sau
phản ứng thu được khối lượng muối khan là
A. 9,5gam
B. 13,5g
C. 12,6g
D. 18,3g.
12. Cho 6,72 lit khí CO2 (đktc). vào 380 ml dd NaOH 1M, thu được dd A. Cho 100 ml dd Ba(OH)2 1M vào dd
A được m gam kết tủa. Gía trị m bằng:
A. 19,7g .
B. 15,76...
CHUYÊN ĐỀ 12 : DẠNG BÀI CO
2
, SO
2
, H
3
PO
4
TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM
CHUYÊN ĐỀ 12 : DẠNG BÀI CO
2
, SO
2
, H
3
PO
4
TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM
1. Hấp thụ hoàn toàn 2,24 lít CO
2
(đktc). vào dung dịch nước vôi trongchứa 0,075 mol Ca(OH)
2
. Sản phẩm
thu được sau phản ứng gồm:
A. Chỉ có CaCO
3
B. Chỉ có Ca(HCO
3
)
2
C. CaCO
3
và Ca(HCO
3
)
2.
D. Ca(HCO
3
)
2
và CO
2
2. Hấp thu hết CO
2
vào dung dịch NaOH được dung dịch A. Biết rằng:Cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch
A thì phải mất 50ml dd HCl 1M mới thấy bắt đầu có khí thoát ra. Mặt khác cho dd Ba(OH)
2
dư vào dung dịch A
được 7,88 gam kết tủa. Dung dịch A chứa?
A. Na
2
CO
3
B. NaHCO
3
C. NaOH và Na
2
CO
3.
D. NaHCO
3
, Na
2
CO
3
3. Dẫn 5,6 lít CO
2
(đktc). vào bình chứa 200ml dung dịch NaOH nồng độ a M; dung dịch thu được có khả năng
tác dụng tối đa 100 ml dung dịch KOH 1M. Giá trị của a là?
A. 0,75 B. 1,5 C. 2. D. 2,5
4. (Đại học khối A năm 2007). Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO
2
(đktc). vào 2,5 lít dung dịch Ba(OH)
2
nồng độ
a mol/l, thu được 15,76 gam kết tủa. Gía trị của a là? A. 0,032 B. 0,048 C. 0,06 D. 0,04.
5. Hấp thụ toàn bộ 0,896 lít CO
2
vào 3 lít dd Ca(OH)
2
0,01M được?
A. 1g kết tủa B. 2g kết tủa. C. 3g kết tủa D. 4g kết tủa
6. Hấp thụ 0,224lít CO
2
(đktc). vào 2 lít Ca(OH)
2
0,01M ta thu được m gam kết tủa. Gía trị của m là?
A. 1g. B. 1,5g C. 2g D. 2,5g
7. (ĐH B-2007). Nung 13,4 gam 2 muối cacbonat của 2 kim loại hóa trị II, được 6,8 gam rắn khí X. khí X
sinh ra cho hấp thụ vào 75 ml dung dịch NaOH 1M, khối lượng muối khan sau phản ứng là?
A. 5,8gam B. 6,5gam C. 4,2gam D. 6,3gam.
8. Thổi CO
2
vào dd chứa 0,02 mol Ba(OH)
2
. Giá trị khối lượng kết tủa biến thiên trong khoảng nào khi CO
2
biến thiên trong khoảng từ 0,005 mol đến 0,024 mol?
A. 0 gam đến 3,94g B. 0,985 gam đến 3,94g C. 0 gam đến 0,985g D. 0,985 gam đến
3,152g.
9. Sục 2,24 lít (đktC. CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M và Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị hấp
thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủA. Tính m
A. 19,7g B. 14,775g. C. 23,64g D. 16,745g
10. Sục 4,48 lít (đktC. CO2 vào 100ml hỗn hợp dung dịch gồm KOH 1M Ba(OH)2 0,75M. Sau khi khí bị
hấp thụ hoàn toàn thấy tạo m g kết tủA. Tính m
A. 23,64g B. 14,775g C. 9,85g . D. 16,745g
11. Hấp thụ 3,36 lít SO2 (đktC. vào 0,5 lít hỗn hợp gồm NaOH 0,2M KOH 0,2M. cạn dung dịch sau
phản ứng thu được khối lượng muối khan là
A. 9,5gam B. 13,5g C. 12,6g D. 18,3g.
12. Cho 6,72 lit khí CO
2
(đktc). vào 380 ml dd NaOH 1M, thu được dd A. Cho 100 ml dd Ba(OH)
2
1M vào dd
A được m gam kết tủa. Gía trị m bằng:
A. 19,7g . B. 15,76g C. 59,1g D.55,16g
13. Hấp thụ hết 0,672 lít CO
2
(đktc). vào bình chứa 2 lít dung dịch Ca(OH)
2
0,01M. Thêm tiếp 0,4gam NaOH
vào bình này. Khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng là?
A. 1,5g B. 2g. C. 2,5g D. 3g
14. Cho 0,012 mol CO
2
hấp thụ bởi 200 ml NaOH 0,1M và Ca(OH)
2
0,01M.Khối lượng muối được là?
A. 1,26gam B. 2gam C. 3,06gam D. 4,96gam.
15. Hấp thụ 4,48 lít CO2 (đktC.o 0,5 lít NaOH 0,4M KOH 0,2M. Sau phản ứng được dd X. Lấy 1/2 X
tác dụng với Ba(OH)2 dư, tạo m gam kết tủA. m và tổng khối lượng muối khan sau cô cạn X lần lượt là
A. 19,7g và 20,6g. B. 19,7gvà 13,6g C. 39,4g và 20,6g D. 1,97g và 2,06g
16. Hấp thụ toàn bộ 0,3 mol CO
2
vào dung dịch chứa 0,25 mol Ca(OH)
2
. khối lượng dung dịch sau phản ứng
tăng hay giảm bao nhiêu gam?
A. Tăng 13,2g B. Tăng 20g C. Giảm 16,8g D. Giảm 6,8g.
1
CHUYÊN ĐỀ 12 : DẠNG BÀI CO2, SO2, H3PO4 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM - Trang 2
CHUYÊN ĐỀ 12 : DẠNG BÀI CO2, SO2, H3PO4 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 12 : DẠNG BÀI CO2, SO2, H3PO4 TÁC DỤNG VỚI DUNG DỊCH KIỀM 9 10 59