Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 177 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH
CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH
1. DẠNG 1: Cho từ từ b mol OH  vào dung dịch chứa a mol Al 3 thu được c mol kết tủa . Tính c theo a,b.
Khi cho từ từ OH  vào dung dịch chứa Al 3 thì xuất hiện kết tủa Al (OH )3 ( trắng keo), sau đó kết tủa tan dần. Các
phản ứng xảy ra :
Al 3 + 3 OH   Al (OH )3  (1)

Al (OH )3  + OH   [ Al (OH ) 4 ] (dd ) (2)
TH1: xảy ra 1 phản ứng , khi đó OH  hết , Al 3 có thể dư hoặc hết . Số mol kết tủa tính theo số mol OH  .
Al 3 + 3 OH   Al (OH )3 

b
3



b



b
3

b
b
b
 n  c  . Khi a  thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất .
3
3
3
3
TH2 : Xảy ra 2 phản ứng , khi đó Al hết , OH  có thể hết hoặc dư .Số mol tham gia phản ứng (1) được tính theo
Al 3 .
Al 3 + 3 OH   Al (OH )3  (1)
 a
a  3a
Al (OH )3  + OH   [ Al (OH ) 4 ] (dd ) (2)
x

x
nAl 3  a 

nOH   3a  x  b 
n  a  x  c

  c  4a  b


Để có kết tủa Al (OH )3 thì c  4a  b  0 hay a 

b
4

b
n
(n khi b  3a)
  b  3a  n 
 OH
3 max

 3a  nOH   b  4a  n  4a  b


Vậy

 n
 OH   4a  khoâng coù keát tuûa


2. DẠNG 2: Cho từ từ b mol OH  vào dung dịch chứa a mol Al 3 thu được c mol kết tủa . Tính b theo a,c.
Khi c  a (lượng kết tủa thu được là lớn nhất )  b  3a
Khi

 b  3a(1 phaûn öùng)
 b  4a  c(2 phaûn öùng)

ca


Lưu ý : Khi sục CO2 vào dung dịch sau phản ứng sẽ xuất hiện lại kết tủa nếu trong dung dịch có [ Al (OH ) 4 ] .

-1-

1

CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH

CO2 + [ Al (OH ) 4 ]  Al (OH )3  + HCO3


3. DẠNG 3 : Cho từ từ b mol H  vào dung dịch chứa a mol [ Al(OH )4 ] thu được c mol kết tủa . Tính c theo a,b.

Khi cho từ từ H  vào dung dịch chứa [ Al(OH )4 ] thì xuất hiện kết tủa trắng keo Al (OH )3 , lượng kết tủa tăng dần
đến cực đại . Sau đó kết tủa tan dần. Các phản ứng xảy ra :

H  + [ Al(OH )4 ]  Al (OH )3  + H 2O (1)

Al (OH )3  + 3 H   Al 3 + 3 H 2O (2)

TH1 : Xảy ra 1 phản ứng , khi đó H  hết , [ Al(OH )4 ] có thể dư hoặc hết .Lượng kết tủa tính theo số mol H  .

H  + [ Al(OH )4 ]  Al (OH )3  + H 2O (1)

b  b
b

n[ Al(OH )


4]

 a  b  n  c  b . Lượng kết tủa lớn nhất khi

ab

.


TH2 : Xảy ra 2 phản ứng , khi đó [ Al(OH )4 ] hết , H  có thể hết hoặc dư . Số mol các chất tham gia phản ứng (1)

được tính theo [ Al(OH )4 ] .

H  + [ Al(OH )4 ]  Al (OH )3  + H 2O (1)
a
a 
a
Al (OH )3  + 3 H   Al 3 + 3 H 2O (2)
x
 3x

nH   3a  x  b 
n  a  x  c

  c  4a  b


Để có kết tủa Al (OH )3 th...
CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH
CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH
1. DẠNG 1: Cho từ từ b mol
OH
vào dung dịch chứa a mol
3
Al
thu được c mol kết tủa . Tính c theo a,b.
Khi cho từ từ
OH
vào dung dịch chứa
3
Al
thì xuất hiện kết tủa
3
( )Al OH
( trắng keo), sau đó kết tủa tan dần. Các
phản ứng xảy ra :
3
Al
+ 3
OH
3
( )Al OH
(1)
3
( )Al OH
+
OH
4
[ ( ) ] ( )Al OH dd
(2)
TH1: xảy ra 1 phản ứng , khi đó
OH
hết ,
3
Al
có thể dư hoặc hết . Số mol kết tủa tính theo số mol
OH
.
3
Al
+ 3
OH
3
( )Al OH
3
b
b
3
b
3
3
Al
b
n a
3
b
n c
. Khi
thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất .
TH2 : Xảy ra 2 phản ứng , khi đó
3
Al
hết ,
OH
có thể hết hoặc dư .Số mol tham gia phản ứng (1) được tính theo
3
Al
.
3
Al
+ 3
OH
3
( )Al OH
(1)
a
3a
a
3
( )Al OH
+
OH
4
[ ( ) ] ( )Al OH dd
(2)
x
x
3
4
OH
n a x b
c a b
n a x c
Để có kết tủa
3
( )Al OH
thì
4 0c a b
hay
Vậy
max
3 ( 3 )
3
3 4 4
4
OH
OH
OH
b
n b a n n khi b a
a n b a n a b
n a khoângcoùkeát tuûa
2. DẠNG 2: Cho từ từ b mol
OH
vào dung dịch chứa a mol
3
Al
thu được c mol kết tủa . Tính b theo a,c.
Khi
c a
(lượng kết tủa thu được là lớn nhất )
3b a
Khi
3 (1 phaûn öùng)
4 (2phaûn öùng)
b a
c a
b a c
Lưu ý : Khi sục
2
CO
vào dung dịch sau phản ứng sẽ xuất hiện lại kết tủa nếu trong dung dịch có
4
[ ( ) ]
Al OH
.
- 1 -
1
CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 12: HIDROXIT LƯỠNG TÍNH 9 10 545