Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 12 PP ĐỒ THỊ

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 406 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 12 PP ĐỒ THỊ

Giải toán hoá học bằng phương pháp đồ thị
A. Phương pháp chung
 Chỉ cần nhớ cho tớ cái đóng khung là được .
 Nhớ là chỉ trường hợp tạo ra kết tủa thôi nhé
 Và nhớ cho tớ cái đỉnh lớn nhất của đồ thì là lượng kết tủa max
 Nhớ kết tủa : CaCO3 ; BaCO3 ; Al(OH)3 ; Zn(OH)2 , BaSO3 ; BaSO4
 Các cậu có thể giải bình thường bằng viết PT (CT trên rút ra từ đồ thị hoặc PT
Mình chỉ tổng hợp CT thôi )
 CHú ý : Một kết tủa có thể có 2 V CO2 hoặc 2 n H+(dựa vào đồ thị x và y đó) =>
(Có thể đáp án cho 2 thể tích )
 Mới cách giải này giúp ích cho phần Al và Zn về sau .
 Cách vẽ đồ thị dựa vào pp Trung bình trong tam giác .

Dạng 1: Thổi từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 hoặc
Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được b mol kết tủa.
Sè mol kÕt tña
a

b
x

a

Sè mol CO2 ®· ph¶n øng lµ:

y

2a

Sè mol CO2

x = b (mol)
y = 2a - b (mol).

(1)

VD1: (ĐK – KA – 2007) Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dd Ba(OH)2 nồng độ a
mol/l thu được 15,76 g kết tủa . Giá trị của a là :
A.0,032

B.0,06

C.0,04

D.0,048

nCO2 = 0,12 mol ; nBaCO3= 15,76/197=0,08
Ta thấy nCO2 # nCaCO3 => Loại TH 1 :
AD CT TH2 : nCO2 = 2nBa(OH)2 – nBaCO3 => nBa(OH)2 = 0,1 mol => CM = 0,04

D¹ng 2: Rãt tõ tõ dung dÞch kiÒm ®Õn d vµo dung dÞch chøa a mol muèi Al 3+
hoÆc Zn2+. Sau ph¶n øng thu ®îc b mol kÕt tña.

1

CHUYÊN ĐỀ 12 PP ĐỒ THỊ

Sè mol Al(OH)3
a
b

Sè mol OH0

x

* Sè mol OH- ®· ph¶n øng lµ:

3a

y

4a

x = 3b (mol)
y = 4a - b (mol).

(2)

VD1: (Trích đề ĐH – KB – 2007) Cho 200ml dd AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dd NaOH 0,5M
lượng kết tủa thu được là 15,6 g . Giá trị lớn nhất của V lít là :
A.1,2

B.1,8

C.2

D.2,4

Dựa vào đồ thị => V max => Tại vị trí y : Ta có : nAlCl3 = nAl3+ = 0,2.1,5 = 0,3 mol ;
nAl(OH)3= 15,6/78 = 0,2 mol => AD CT : y = 4nAl3+ - nAl(OH)3 = 1 mol => V = 2 lít =>C

Sè mol Zn(OH)2
a
b
Sè mol OH0

x

2a

* Sè mol OH- ®· ph¶n øng lµ:

y

4a

x = 2b (mol)
y = 4a - 2b (mol).

(3)

Câu 10:(ĐH 2009 – MĐ 825) Hoà tan hết m gam ZnSO4 vào nước được dung dịch X. Cho 110 ml
dung dịch KOH 2M vào X, thu được a gam kết tủa. Mặt khác, nếu cho 140 ml dung dịch KOH 2M
vào X thì cũng thu được a gam kết tủa. Giá trị của m là
A.20,125.

B. 12,375.

C. 22,540.

D. 17,710.

Từ đồ thị => TH1 : Cho vào 110ml KOH 2M => a g kết tủa . (Theo CT 1)
=>TH1 : nOH-= 2n kết tủa => n Kết tủa = nOH-/2 = 0,11.2/2 = 0,11 mol (1)
TH2 : Cho vào 140 ml dd KOH 2M => a g kết tủa (Theo CT 2)
=>TH2 : nOH- = 4nZn2+ - 2n kết tủa => n Kết tủa = (4nZn2- - nOH- )/2 (2)
Từ 1...
a
b
CHUYÊN ĐỀ 12 PP ĐỒ THỊ
Giải toán hoá học bằng phương pháp đồ thị
A. Phương pháp chung
Chỉ cần nhớ cho tớ cái đóng khung là được .
Nhớ là chỉ trường hợp tạo ra kết tủa thôi nhé
Và nhớ cho tớ cái đỉnh lớn nhất của đồ thì là lượng kết tủa max
Nhớ kết tủa : CaCO3 ; BaCO3 ; Al(OH)3 ; Zn(OH)2 , BaSO3 ; BaSO4
Các cậu thể giải bình thường bằng viết PT (CT trên rút ra từ đồ thị hoặc PT
Mình chỉ tổng hợp CT thôi )
CHú ý : Một kết tủa thể 2 V CO2 hoặc 2 n H+(dựa vào đồ thị x y đó) =>
(Có thể đáp án cho 2 thể tích )
Mới cách giải này giúp ích cho phần Al và Zn về sau .
Cách vẽ đồ thị dựa vào pp Trung bình trong tam giác .
Dạng 1: Thổi từ t khí CO2 đến vào dung dịch chứa a mol Ca(OH)2 hoặc
Ba(OH)2. Sau phản ứng thu được b mol kết tủa.
Sè mol kÕt tña
x a y 2a Sè mol CO
2
Sè mol CO
2
®· ph¶n øng lµ: x = b (mol)
y = 2a - b (mol). (1)
VD1: (ĐK – KA – 2007) Hấp thụ hoàn toàn 2,688 lít CO2 (đktc) vào 2,5 lít dd Ba(OH)2 nồng độ a
mol/l thu được 15,76 g kết tủa . Giá trị của a là :
A.0,032 B.0,06 C.0,04 D.0,048
nCO2 = 0,12 mol ; nBaCO3= 15,76/197=0,08
Ta thấy nCO2 # nCaCO3 => Loại TH 1 :
AD CT TH2 : nCO2 = 2nBa(OH)2 – nBaCO3 => nBa(OH)2 = 0,1 mol => CM = 0,04
D¹ng 2: Rãt dung dÞch kiÒm ®Õn d vµo dung dÞch chøa a mol muèi Al
3+
hoÆc Zn
2+
. Sau ph¶n øng thu ®îc b mol kÕt tña.
1
CHUYÊN ĐỀ 12 PP ĐỒ THỊ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ 12 PP ĐỒ THỊ - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 12 PP ĐỒ THỊ 9 10 868