Ktl-icon-tai-lieu

Chuyên đề 3 Toán cực trị

Được đăng lên bởi thgiachtc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 128 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1. Tìm số tự nhiên có hai chữ số sao cho tỉ số giữa số đó và tổng các chữ số của nó có giá trị :
a) Nhỏ nhất; b) Lớn nhất
Giải
Giả sử số có hai chữ số là ab ( 1  a  9, 0  b  9; a, b  ¥ ), ta có:
ab
10a  b a  b  9a
9


 1
b
ab
ab
ab
1
a
 ab 
 b
 
 b = 9 và a = 1. Vậy số cần tìm là 19
a) Tỉ số 

 a max
 a  b min


ab 
 b
    b = 0. Các số cần tìm là 10, 20, …, 90.

 a min
 a  b max
2. Tìm số tự nhiên có ba chữ số sao cho tỉ số giữa số đó và tổng các chữ số của nó là nhỏ nhất.
(Thi HSG tỉnh BRVT. NH: 2010 – 2011)
Giải
Giả sử số có ba chữ số là abc ( 1  a  9, 0  b, c  9; a, b, c  ¥ ), ta có:
abc
100a  10b  c a  b  c  9(11a  b)
9


 1
abc
abc
abc
abc
11a  b
 abc 
 11a  b 
 a = 1, b = 0, c = 9. Vậy số cần tìm là 109.
Khi đó: 
 

 a  b  c min
 a  b  c min
b) Tỉ số 

...
1. Tìm số tự nhiên có hai chữ số sao cho tỉ số giữa số đó và tổng các chữ số của nó có giá trị :
a) Nhỏ nhất; b) Lớn nhất
Giải
Giả sử số có hai chữ số là
ab
(
1 9,0 9; ,a b a b ¥
), ta có:
10 9 9
1
1
ab a b a b a
b
a b a b a b
a
a) Tỉ số
max
min
ab b
a b a
b = 9 và a = 1. Vậy số cần tìm là 19
b) Tỉ số
min
max
ab b
a b a
b = 0. Các số cần tìm là 10, 20, …, 90.
2. Tìm số tự nhiên có ba chữ số sao cho tỉ số giữa số đó và tổng các chữ số của nó là nhỏ nhất.
(Thi HSG tỉnh BRVT. NH: 2010 – 2011)
Giải
Giả sử số có ba chữ số là
abc
(
1 9,0 , 9; , ,a b c a b c ¥
), ta có:
100 10 9(11 ) 9
1
11
abc a b c a b c a b
a b c
a b c a b c a b c
a b
Khi đó:
min
min
11abc a b
a b c a b c
a = 1, b = 0, c = 9. Vậy số cần tìm là 109.
Chuyên đề 3 Toán cực trị - Người đăng: thgiachtc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Chuyên đề 3 Toán cực trị 9 10 543