Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 4 CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGUYỄN VĂN HẢI

Được đăng lên bởi Luan Vu Thanh
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1404 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ 4

CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
NGUYỄN VĂN HẢI

NỘI DUNG
Thông tư 118/2007/TT-BTC ngày 02 -10 -2007
của Bộ TC
HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ
QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ CỦA CÁC DỰ ÁN SỬ
DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
1. QUY ĐỊNH CHUNG
2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ

I. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Chi phí quản lý dự án đầu tư là toàn bộ các khoản chi phí cần thiết để
chủ đầu tư, ban quản lý dự án (BQLDA) tổ chức thực hiện nhiệm vụ
quản lý dự án trong suốt quá trình đầu tư của dự án.
2. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh: các chủ đầu tư, BQLDA quản lý các
dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước (NSNN) kể cả các dự án sử
dụng vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn Trái phiếu Chính
phủ phải quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư theo quy định
của pháp luật hiện hành và hướng dẫn cụ thể tại Thông tư này, đảm
bảo đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.
3. Các dự án có tổng mức đầu tư dưới 7 tỷ đồng không phải lập và duyệt
dự toán riêng nhưng phải sử dụng chi phí quản lý dự án theo nội dung
quy định tại điểm 3 (3.2), mục IV, phần Quy định cụ thể của Thông tư
này và không vượt định mức về chi phí quản lý dự án theo quy định
của cấp quyết định đầu tư. Quyết toán chi phí quản lý dự án cùng với
quyết toán dự án hoàn thành.
4. Doanh nghiệp tư vấn thực hiện quản lý dự án theo hợp đồng tư vấn
không thuộc đối tượng điều chỉnh của Thông tư này.

II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
2.1. PHÂN NHÓM QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
1. Nhóm I: gồm các BQLDA do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ
quan ngang bộ, Thủ trưởng các cơ quan khác ở trung ương,
Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh,
thành phố trực thuộc trung ương quyết định thành lập để
quản lý các dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A quy
mô lớn; có tư cách pháp nhân độc lập; có biên chế cán bộ
BQLDA hưởng lương từ nguồn kinh phí quản lý dự án.
2. Nhóm II: gồm các chủ đầu tư trong trường hợp không thành
lập BQLDA và các BQLDA khác với quy định tại nhóm I;
cán bộ BQLDA nhóm này không hưởng lương từ nguồn
kinh phí quản lý dự án.

2.2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ ĐỐI VỚI CÁC NHÓM QLDA
1. Đối với Nhóm I
1.1. BQLDA nhóm I thực hiện Chế độ kế toán chủ đầu tư theo
quy định hiện hành của Nhà nước.
1.2. Hàng năm, căn cứ kế hoạch vốn đầu tư được giao, BQLDA
lập dự toán chi phí quản lý dự án năm, đề nghị cơ quan tài
chính của cấp quyết định thành lập BQLDA thẩm định và
phê duyệt. Thời gian lập và phê duyệt dự toán chi phí quản
lý dự án hàng năm tính từ khi có quyết định phân bổ kế
hoạch vốn đầu tư và chậm nhất vào ngày 31/01 năm kế
hoạch. Quyết định ph...
CHUYÊN ĐỀ 4
CHUYÊN ĐỀ 4
CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
NGUYỄN VĂN HẢI
CHUYÊN ĐỀ 4 CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGUYỄN VĂN HẢI - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ 4 CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGUYỄN VĂN HẢI - Người đăng: Luan Vu Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 4 CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NGUYỄN VĂN HẢI 9 10 472