Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 6 QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

Được đăng lên bởi Luan Vu Thanh
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 486 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHUYÊN ĐỀ 6

QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ
VỆ SINH MÔI TRƯỜNG
NGƯỜI TRÌNH BÀY: NGUYỄN VĂN HẢI

07/31/14

1

Mục tiêu của quản lý dự án

Quản lý chất lượng
xây dựng công
trình

Quản lý tiến độ thi
công xây dựng
công trình

Quản lý an toàn
lao động

Quản lý môi
trường
Quản lý chi phí
(khối lượng)

07/31/14

2

1. Quản lý an toàn lao động trên công trường
XD
- Nhà thầu thi công xây dựng phải lập các biện pháp an toàn cho ng ười và công trình
trên công trường xây dựng. Trường hợp các biện pháp an toàn liên quan đ ến
nhiều bên thì phải được các bên thỏa thuận.
- Các biện pháp an toàn, nội quy về an toàn phải đ ược th ể hiện công khai trên công
trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành. ở những v ị trí nguy hi ểm
trên công trường, phải bố trí người hướng dẫn, cảnh báo đ ề phòng tai n ạn.
- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan ph ải th ường xuyên
kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công tr ường. Khi phát hi ện
có vi phạm về an toàn lao động thì phải đình chỉ thi công xây d ựng. Ng ười đ ể
xảy ra vi phạm về an toàn lao động thuộc phạm vi quản lý của mình ph ải ch ịu
trách nhiệm trước pháp luật.
- Nhà thầu xây dựng có trách nhiệm đào tạo, hướng d ẫn, phổ bi ến các quy đ ịnh v ề
an toàn lao động. Đối với một số công việc yêu cầu nghiêm ng ặt v ề an toàn
lao động thì người lao động có phải giấy chứng nhận đào t ạo an toàn lao đ ộng.
Nghiêm cấm sử dụng người lao động chưa được đào tạo và chưa được hướng
dẫn về an toàn lao động.
- Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm cấp đầy đ ủ các trang bị b ảo h ộ lao
động, an toàn lao động cho người lao động theo quy đ ịnh khi sử d ụng lao đ ộng
trên công trường.
- Khi có sự cố về an toàn lao động, nhà thầu thi công xây d ựng và các bên có liên
quan có trách nhiệm tổ chức xử lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà n ước v ề an
toàn lao động theo quy định của pháp luật đồng thời chịu trách nhiệm kh ắc
phục và bồi thường những thiệt hại do nhà thầu không bảo đ ảm an toàn lao
động gây ra.

07/31/14

3

2. Quản lý môi trường xây dựng
- Nhà thầu thi công xây dựng phải thực hiện các biện pháp đ ảm
bảo về môi trường cho người lao động trên công trường và
bảo vệ môi trường xung quanh, bao gồm có biện pháp chống
bụi, chống ồn, xử lý phế thải và thu dọn hiện trường. Đ ối với
những công trình xây dựng trong khu vực đô thị thì còn ph ải
thực hiện các biện pháp bao che, thu dọn ph ế thải đưa đến
nơi quy định.
Trong quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng, phế th ải ph ải có
biện pháp che chắn đảm bảo a...
07/31/14 1
CHUYÊN Đ 6
CHUYÊN Đ 6
QU N LÝ AN TOÀN LAO Đ NG VÀ
QU N LÝ AN TOÀN LAO Đ NG VÀ
V SINH MÔI TR NG ƯỜ
V SINH MÔI TR NG ƯỜ
NG I TRÌNH BÀY: NGUY N VĂN H IƯỜ
NG I TRÌNH BÀY: NGUY N VĂN H IƯỜ
CHUYÊN ĐỀ 6 QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG - Trang 2
CHUYÊN ĐỀ 6 QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG - Người đăng: Luan Vu Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 6 QUẢN LÝ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG 9 10 407