Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 8: CACBOHIDRAT

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 349 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 8: CACBOHIDRAT
CHUYÊN ĐỀ 8: CACBOHIDRAT
Câu 1: Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Với hiệu suất phản ứng 85%. Lượng glucozơ thu
được là A. 261,43 g.
B. 200,8 g.
C. 188,89 g.
D. 192,5 g.
Câu 2: Cho m g tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO 2 sinh ra được hấp thụ hoàn
toàn vào dd Ca(OH)2, thu được 550 g kết tủa và dd X. Ðun kỹ dd X thu thêm được 100 g kết tủa. Giá trị của m là A.
650.
B. 550.
C. 810.
D. 750.
Câu 3: Thể tích dd HNO3 67,5% (khối lượng riêng là 1,5 g/ml) cần dùng để tác dụng với xenlulozơ tạo thành 89,1 kg xenlulozơ
trinitrat là (biết lượng HNO3 bị hao hụt là 20 %)
A. 70 lít.
B. 49 lít.
C. 81 lít.
D. 55 lít.
Câu 4: Lên men m g glucozơ với hiệu suất 90%. Lượng CO2 sinh ra được hấp thụ vào dd Ca(OH) 2 thu được 10 g kết
tủa và khối lượng dd giảm 3,4 g. Giá trị của m là
A. 30.
B. 15.
C. 17.
D. 34.
Câu 5: Thủy phân hoàn toàn 62,5 g dd saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) được dd X. Cho dd
AgNO3/NH3 vào X đun nhẹ được m g Ag. Giá trị của m là
A. 6,75.
B. 13,5.
C. 10,8.
D. 7,5.
Câu 6: Cho 34,2 g hỗn hợp saccarozơ có lẫn mantozơ phản ứng hoàn toàn dd AgNO 3/NH3 dư thu được 0,216 g bạc.
Độ tinh khiết của saccarozơ là
A. 1%.
B. 99%.
C. 90%.
D. 10%.
Câu 7: Khí cacbonic chiếm tỉ lệ 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí
(ở đktc) để cung cấp đủ CO2 cho phản ứng quang hợp?
A. 1382716 lít.
B. 1382600 lít.
C. 1402666,7 lít.
D. 1382766 lít.
Câu 8: Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (Có H 2SO4 đặc làm xúc tác) thu được 11,1g hỗn hợp X gồm
xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat và 6,6g CH 3COOH. Thành phần phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ
triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là
A. 77% và 23%.
B. 77,84% và 22,16%.
C. 76,84% và 23,16%.
D. 70% và 30%.
Câu 9: Lên men m g glucozơ với hiệu suất 72%. Lượng CO 2 sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 500 ml dd hỗn hợp
gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M, sinh ra 9,85 g kết tủa. Giá trị của m là
A. 25,00.
B. 12,96.
C. 6,25.
D. 13,00.
Câu 10: Thủy phân 324 g tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là
A. 360 g.
B. 270 g.
C. 250 g.
D. 300 g.
Câu 11: Cho 360 g glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn bộ khí CO 2 sinh ra hấp thụ vào dd NaOH dư được
318 g muối. Hiệu suất phản ứng lên men là
A. 50,0%.
B. 62,5%.
C. 75,0%.
D. 80,0%.
Câu 12: Cho m g glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dd AgNO 3/NH3 tạo ra 43,2 g Ag. Cũng m g hỗn hợp này
tác dụng vừa...
CHUYÊN ĐỀ 8: CACBOHIDRAT
CHUYÊN ĐỀ 8: CACBOHIDRAT
Câu 1: Thủy phân 1 kg sắn chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Với hiệu suất phản ứng 85%. Lượng glucozơ thu
được là A. 261,43 g. B. 200,8 g. C. 188,89 g. D. 192,5 g.
Câu 2: Cho m g tinh bột lên men thành ancol etylic với hiệu suất 81%. Toàn bộ lượng CO
2
sinh ra được hấp thụ hoàn
toàn vào dd Ca(OH)
2
, thu được 550 g kết tủa và dd X. Ðun kỹ dd X thu thêm được 100 g kết tủa. Giá trị của m là A.
650. B. 550. C. 810. D. 750.
Câu 3 : Th tích dd HNO
3
67,5% (khi lưng riêng là 1,5 g/ml) cn dùng đtác dng vi xenlulozơ to thành 89,1 kg xenlulozơ
trinitrat là (biết lưng HNO
3
b hao ht là 20 %)
A. 70 lít. B. 49 lít. C. 81 lít. D. 55 lít.
Câu 4: Lên men m g glucozơ với hiệu suất 90%. Lượng CO
2
sinh ra được hấp thụo dd Ca(OH)
2
thu được 10 g kết
tủa và khối lượng dd giảm 3,4 g. Giá trị của m là
A. 30. B. 15. C. 17. D. 34.
Câu 5: Thủy phân hoàn toàn 62,5 g dd saccarozơ 17,1% trong môi trường axit (vừa đủ) được dd X. Cho dd
AgNO
3
/NH
3
vào X đun nhẹ được m g Ag. Giá trị của m là
A. 6,75. B. 13,5. C. 10,8. D. 7,5.
Câu 6: Cho 34,2 g hỗn hợp saccarozơ lẫn mantozơ phản ứng hoàn toàn dd AgNO
3
/NH
3
thu được 0,216 g bạc.
Độ tinh khiết của saccarozơ là
A. 1%. B. 99%. C. 90%. D. 10%.
Câu 7: Khí cacbonic chiếm tỉ lệ 0,03% thể tích không khí. Muốn tạo ra 500g tinh bột thì cần bao nhiêu lít không khí
(ở đktc) để cung cấp đủ CO
2
cho phản ứng quang hợp?
A. 1382716 lít. B. 1382600 lít. C. 1402666,7 lít. D. 1382766 lít.
Câu 8: Cho xenlulozơ phản ứng với anhiđrit axetic (Có H
2
SO
4
đặc làm xúc tác) thu được 11,1g hỗn hợp X gồm
xenlulozơ triaxetat, xenlulozơ điaxetat 6,6g CH
3
COOH. Thành phần phần trăm theo khối lượng của xenlulozơ
triaxetat và xenlulozơ điaxetat trong X lần lượt là
A. 77% và 23%. B. 77,84% và 22,16%.
C. 76,84% và 23,16%. D. 70% và 30%.
Câu 9: Lên men m g glucozơ với hiệu suất 72%. Lượng CO
2
sinh ra được hấp thụ hoàn toàn vào 500 ml dd hỗn hợp
gồm NaOH 0,1M
và Ba(OH)
2
0,2M, sinh ra 9,85 g kết tủa. Giá trị của m là
A. 25,00. B. 12,96. C. 6,25. D. 13,00.
Câu 10: Thủy phân 324 g tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là
A. 360 g. B. 270 g. C. 250 g. D. 300 g.
Câu 11: Cho 360 g glucozơ lên men thành ancol etylic và cho toàn bộ khí CO
2
sinh ra hấp thụ vào dd NaOH dư được
318 g muối. Hiệu suất phản ứng lên men là
A. 50,0%. B. 62,5%. C. 75,0%. D. 80,0%.
Câu 12: Cho m g glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư dd AgNO
3
/NH
3
tạo ra 43,2 g Ag. Cũng m g hỗn hợp này
tác dụng vừa hết với 8 g Br
2
trong dd. Số mol glucozơ và fructozơ trong hỗn hợp này lần lượt là
A. 0,05 mol và 0,15 mol. B. 0,10 mol và 0,15 mol.
C. 0,2 mol và 0,2 mol. D. 0,05 mol và 0,35 mol.
Câu 13: Để có 29,7 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dd chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%). Giá trị của
m là
A. 30. B. 10. C. 21. D. 42.
Câu 14: Khi đốt cháy một cacbohđrat X được
2 2
H O CO
m :m
= 33 : 88. CTPT của X là
A. C
6
H
12
O
6
. B. C
12
H
22
O
11
. C. (C
6
H
10
O
5
)
n
. D. C
n
(H
2
O)
m
.
Câu 15: Phản ứng nào sau đây chứng tỏ glucozơ có cấu tạo mạch vòng?
A. Phản ứng CH
3
OH/HCl. B. Phản ứng với Cu(OH)
2
.
C. Phản ứng với dd AgNO
3
/ NH
3
. D. Phản ứng H
2
/Ni,t
0
.
Câu 16: Phản ứng với chất nào sau đây có thể chuyển hoá glucozơ, fructozơ thành những sản phẩm giống nhau? A.
Phản ứng H
2
/Ni, t
0
.
B. Phản ứng với Cu(OH)
2
.
C. Dd AgNO
3
.
D. Phản ứng với Na.
Câu 17: Chọn câu nói đúng
A. Xenlulozơ có phân tử khối lớn hơn nhiều so với tinh bột.
B. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối nhỏ.
C. Xenlulozơ có phân tử khối nhỏ hơn tinh bột.
D. Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.
- 1 -
CHUYÊN ĐỀ 8: CACBOHIDRAT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ 8: CACBOHIDRAT - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 8: CACBOHIDRAT 9 10 124