Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN

Được đăng lên bởi curuanon
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN
CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN
Câu 1: Anilin và phenol đều pứ với:
A.dd HCl
B.dd NaOH
Câu 2: Cho sơ đồ : NH3

CH3I
1:1

X

C.dd Br2

HNO2

Y

CuO
to

D. dd NaCL

Z

Biết Z có khả năng tham gia pứ tráng gương. Y và Z lần lượt là
A.C2H5OH, HCHO
B.C2H5OH, CH3CHO
C.CH3OH, HCHO
D.CH3OH, HCOOH
Câu 3: Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là
A. anilin, metyl amin, amoniac
B.amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit
C. anilin, aminiac, natri hidroxit
D. metyl amin , amoniac, natri axetat.
Câu 4: Có 3 chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn .
Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là :
A. dd phenolphtalein
B.dd Br2
C.dd NaOH
D. Quỳ tím
Câu 5: Cho các chất: etyl axetat, etanol , axit acrylic , phenol , anilin , phenyl amoni clorua, ancol benzylic, p –
crezol. Trong các chất trên , số chất pứ với NaOH là :
A.3
B.4
C.5.
D.6
Câu 6: NHận định nào sau đây ko đúng ?
A.các amin đều có khả năng nhận proton.
B.Tính bazo của các amin đều mạnh hơn NH3.
C.Metyl amin có tính bazo mạnh hơn anilin
D.CT TQ của amino , mạnh hở là : CnH2n+2+2Nk
Câu 7: dd metyl amin không tác dụng với chất nào sau đây?
A.dd HCl
B.dd Br2/CCL4
C.dd FeCL3
D. HNO2
Câu 8: Để tách riêng hh khí CH4 và CH3NH2 ta dùng :
A.HCL
B. HCl, NaOH
C. NaOH , HCL
D.HNO2
Câu 9: Để phân biệt các dd : CH3NH2, C6H5OH , CH3COOH , CH3CHO không thể dùng
A.quỳ tím , dd Br2
B.Quỳ tím , AgNO3/NH3
C.dd Br2 , phenolphtalein
D. Quỳ tím, Na kim loại
Câu 10: Cho anilin tác dụng với các chất sau: dd Br2 , H2 , CH3I , dd HCl , dd NaOH , HNO2. Số pứ xảy ra là :
A.3
B.4
C.5
D.6
Câu 11: Cho các chất sau: (1) NH3 ; (2) CH3NH2; (3) (CH3)2NH ; (4) C6H5NH2 ; (5) (C6H5)2NH . Thứ tự tăng dần
tính bazo của các chất trên là :
A.(4) < (5) < (1) < (2) < (3)
B.(1) < (4) < (5) < (2) < (3)
C.(5) < (4) < (1) < (2) < (3)
D.(1) < (5) < (2) < (3) < (4)
Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau :

+CH3OH/HCL

+NH3

+HNO2

Alanin
X
Y
Z
Chất Z là :
A.CH3 –CH(OH) – COOH
B.H2N – CH2 – COOCH3
C.CH3 – CH(OH) – COOCH3
D.H2N – CH(CH3) – COOCH3
Câu 13: Để chứng minh glyxin C2H5O2N là một amino axit , chỉ cân cho pứ với
A.NaOH
B.HCL
C.CH3OH/HCL
D. HCL và NaOH
Câu 14: Ứng với CT C3H7O2N có bao nhiêu đồng phân amino axit ?
A.2
B.3
C.4
D.5
Câu 15: Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ ẩm là :
A.CH3NH2
B.C6H5ONa C.H2N – CH2 – CH(NH2) – COOH
D. H2NCH2 COOH
Câu 16: Chất X có CT là C3H7O2N . X có thể tác dụng với NaOH , HCl và làm mất màu dd Br. CT của X là:
A.CH2 = CH COONH4
B.CH3CH(NH2)...
CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN
CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN
Câu 1: Anilin và phenol đều pứ với:
A.dd HCl B.dd NaOH C.dd Br2 D. dd NaCL
Câu 2: Cho sơ đồ : NH3 X Y Z
Biết Z có khả năng tham gia pứ tráng gương. Y và Z lần lượt là
A.C2H5OH, HCHO B.C2H5OH, CH3CHO C.CH3OH, HCHO D.CH3OH, HCOOH
Câu 3: Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là
A. anilin, metyl amin, amoniac B.amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit
C. anilin, aminiac, natri hidroxit D. metyl amin , amoniac, natri axetat.
Câu 4: Có 3 chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn .
Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là :
A. dd phenolphtalein B.dd Br2 C.dd NaOH D. Quỳ tím
Câu 5: Cho các chất: etyl axetat, etanol , axit acrylic , phenol , anilin , phenyl amoni clorua, ancol benzylic, p
crezol. Trong các chất trên , số chất pứ với NaOH là :
A.3 B.4 C.5. D.6
Câu 6: NHận định nào sau đây ko đúng ?
A.các amin đều có khả năng nhận proton. B.Tính bazo của các amin đều mạnh hơn NH3.
C.Metyl amin có tính bazo mạnh hơn anilin D.CT TQ của amino , mạnh hở là : CnH2n+2+2Nk
Câu 7: dd metyl amin không tác dụng với chất nào sau đây?
A.dd HCl B.dd Br2/CCL4 C.dd FeCL3 D. HNO2
Câu 8: Để tách riêng hh khí CH4 và CH3NH2 ta dùng :
A.HCL B. HCl, NaOH C. NaOH , HCL D.HNO2
Câu 9: Để phân biệt các dd : CH3NH2, C6H5OH , CH3COOH , CH3CHO không thể dùng
A.quỳ tím , dd Br2 B.Quỳ tím , AgNO3/NH3
C.dd Br2 , phenolphtalein D. Quỳ tím, Na kim loại
Câu 10: Cho anilin tác dụng với các chất sau: dd Br2 , H2 , CH3I , dd HCl , dd NaOH , HNO2. Số pứ xảy ra là :
A.3 B.4 C.5 D.6
Câu 11: Cho các chất sau: (1) NH3 ; (2) CH3NH2; (3) (CH3)2NH ; (4) C6H5NH2 ; (5) (C6H5)2NH . Thứ tự tăng dần
tính bazo của các chất trên là :
A.(4) < (5) < (1) < (2) < (3) B.(1) < (4) < (5) < (2) < (3)
C.(5) < (4) < (1) < (2) < (3) D.(1) < (5) < (2) < (3) < (4)
Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau :
Alanin X Y Z
Chất Z là :
A.CH3 –CH(OH) – COOH B.H2N – CH2 – COOCH3
C.CH3 – CH(OH) – COOCH3 D.H2N – CH(CH3) – COOCH3
Câu 13: Để chứng minh glyxin C2H5O2N là một amino axit , chỉ cân cho pứ với
A.NaOH B.HCL C.CH3OH/HCL D. HCL và NaOH
Câu 14: Ứng với CT C3H7O2N có bao nhiêu đồng phân amino axit ?
A.2 B.3 C.4 D.5
Câu 15: Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ ẩm là :
A.CH3NH2 B.C6H5ONa C.H2N – CH2 – CH(NH2) – COOH D. H2NCH2 COOH
Câu 16: Chất X có CT là C3H7O2N . X có thể tác dụng với NaOH , HCl và làm mất màu dd Br. CT của X là:
A.CH2 = CH COONH4 B.CH3CH(NH2)COOH
C.H2NCH2CH2COOH D.CH3CH2CH2NO2
Câu 17: dd chất nào sau đây ko làm chuyển màu quỳ tím. ?
A.H2N(CH2)2CH(NH2)COOH. B.CH3CH(OH)COOH
C.H2NCH2COOH D.C6H5NH3Cl
Câu 18: Axit glutamic (HCOO(CH2)2CH(NH2)COOH) là chất
A. Chỉ có tính axit B.chỉ có tính bazo C.Lưỡng tính D.trung tính.
Câu 19: Cho các loại hợp chất : amino axit(X) , muối amoni của axit cacboxylic(Y) , amin(Z) este của amino axit(T) ,
dãy gồm các hợp chất đều pứ với NaOH và dd HCl là :
A.X, Y,Z , T B.X,Y,T C.X,Y,Z D.Y,Z,T
- 1 -
CH3I HNO2 CuO
1:1 t
o
+CH3OH/HCL +NH3 +HNO2
CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN - Người đăng: curuanon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN 9 10 865