Ktl-icon-tai-lieu

CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN

Được đăng lên bởi Harvest Moon
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 7062 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN
CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN

Câu 1: Anilin và phenol đều pứ với:
A.dd HCl

Câu 2: Cho sơ đồ : NH3

B.dd NaOH

CH3I
1:1

X

C.dd Br2

HNO2

Y

CuO
to

D. dd NaCL

Z

Biết Z có khả năng tham gia pứ tráng gương. Y và Z lần lượt là
A.C2H5OH, HCHO
B.C2H5OH, CH3CHO
C.CH3OH, HCHO
D.CH3OH, HCOOH
Câu 3: Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là
A. anilin, metyl amin, amoniac
B.amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit
C. anilin, aminiac, natri hidroxit
D. metyl amin , amoniac, natri axetat.
Câu 4: Có 3 chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn .
Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là :
A. dd phenolphtalein
B.dd Br2
C.dd NaOH
D. Quỳ tím
Lý thuyết => B : benzen ko làm mất màu dd Br2 ; anilin tạo kết tủa với dd Br2 , striren làm mất màu dd Br2 .
Câu 5: Cho các chất: etyl axetat, etanol , axit acrylic , phenol , anilin , phenyl amoni clorua, ancol benzylic, p – crezol. Trong
các chất trên , số chất pứ với NaOH là :
A.3
B.4
C.5.
D.6
etyl axetat(CH3COOC2H5), etanol(C2H5OH) , axit acrylic(CH2=CH-COOH) , phenol(C6H5OH) , anilin(C6H5NH2) , phenyl
amoni clorua(C6H5NH3Cl), ancol benzylic(C6H5-CH2-OH), p – crezol (C6H5-p-OH)
Chất pứ với NaOH => Có nhóm OH gắn với vòng benzen ; Có gốc COOH ; có gốc COO
=> Các chất pứ với NaOH : CH3COOC2H5 ; CH2=CH-COOH ; C6H5OH ; C6H5NH3CL ; C6H5 – p – OH
=> Có 5 chất “Trường hợp C6H5NH3+ Cl- + NaOH => C6H5NH2 + NaCl + H2O”
Câu 6: NHận định nào sau đây ko đúng ?
A.các amin đều có khả năng nhận proton.
B.Tính bazo của các amin đều mạnh hơn NH3.
C.Metyl amin có tính bazo mạnh hơn anilin
D.CT TQ của amino , mạnh hở là : CnH2n+2+2Nk
Lý thuyết cơ bản : - Dung dịch metylamin và nhiều đồng đẳng của nó có khả năng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng
phenolphtalein do kết hợp với proton mạnh hơn amoniac => B
Câu 7: dd metyl amin không tác dụng với chất nào sau đây?
A.dd HCl
B.dd Br2/CCL4
C.dd FeCL3
D. HNO2

Câu 8: Để tách riêng hh khí CH4 và CH3NH2 ta dùng :
A.HCL

B. HCl, NaOH

C. NaOH , HCL D.HNO2

Câu 9: Để phân biệt các dd : CH3NH2, C6H5OH , CH3COOH , CH3CHO không thể dùng
A.quỳ tím , dd Br2
B.Quỳ tím , AgNO3/NH3
C.dd Br2 , phenolphtalein
D. Quỳ tím, Na kim loại
Câu 10: Cho anilin tác dụng với các chất sau: dd Br2 , H2 , CH3I , dd HCl , dd NaOH , HNO2. Số pứ xảy ra là :
A.3
B.4
C.5
D.6
Câu 11: Cho các chất sau: (1) NH3 ; (2) CH3NH2; (3) (CH3)2NH ; (4) C6H5NH2 ; (5) (C6H5)2NH . Thứ tự tăng dần tính bazo
của các chất trên là :
A.(4) < (5) < (1) < (2) ...
CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN
CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN
Câu 1: Anilin và phenol đều pứ với:
A.dd HCl B.dd NaOH C.dd Br2 D. dd NaCL
Câu 2: Cho sơ đồ : NH3 X Y Z
Biết Z có khả năng tham gia pứ tráng gương. Y và Z lần lượt là
A.C2H5OH, HCHO B.C2H5OH, CH3CHO C.CH3OH, HCHO D.CH3OH, HCOOH
Câu 3: Dãy gồm các chất đều làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là
A. anilin, metyl amin, amoniac B.amoni clorua, metyl amin, natri hidroxit
C. anilin, aminiac, natri hidroxit D. metyl amin , amoniac, natri axetat.
Câu 4: Có 3 chất lỏng: benzen , anilin, stiren đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn .
Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là :
A. dd phenolphtalein B.dd Br2 C.dd NaOH D. Quỳ tím
Lý thuyết => B : benzen ko làm mất màu dd Br2 ; anilin tạo kết tủa với dd Br2 , striren làm mất màu dd Br2 .
Câu 5: Cho các chất: etyl axetat, etanol , axit acrylic , phenol , anilin , phenyl amoni clorua, ancol benzylic, p crezol. Trong
các chất trên , số chất pứ với NaOH là :
A.3 B.4 C.5. D.6
etyl axetat(CH3COOC2H5), etanol(C2H5OH) , axit acrylic(CH2=CH-COOH) , phenol(C6H5OH) , anilin(C6H5NH2) , phenyl
amoni clorua(C6H5NH3Cl), ancol benzylic(C6H5-CH2-OH), p – crezol (C6H5-p-OH)
Chất pứ với NaOH => Có nhóm OH gắn với vòng benzen ; Có gốc COOH ; có gốc COO
=> Các chất pứ với NaOH : CH3COOC2H5 ; CH2=CH-COOH ; C6H5OH ; C6H5NH3CL ; C6H5 – p – OH
=> Có 5 chất “Trường hợp C6H5NH3
+
Cl
-
+ NaOH => C6H5NH2 + NaCl + H2O”
Câu 6: NHận định nào sau đây ko đúng ?
A.các amin đều có khả năng nhận proton. B.Tính bazo của các amin đều mạnh hơn NH3.
C.Metyl amin có tính bazo mạnh hơn anilin D.CT TQ của amino , mạnh hở là : CnH2n+2+2Nk
thuyết bản : - Dung dịch metylamin nhiều đồng đẳng của khả năng làm xanh giấy quỳ tím hoặc làm hồng
phenolphtalein do kết hợp với proton mạnh hơn amoniac => B
Câu 7: dd metyl amin không tác dụng với chất nào sau đây?
A.dd HCl B.dd Br2/CCL4 C.dd FeCL3 D. HNO2
Câu 8: Để tách riêng hh khí CH4 và CH3NH2 ta dùng :
A.HCL B. HCl, NaOH C. NaOH , HCL D.HNO2
Câu 9: Để phân biệt các dd : CH3NH2, C6H5OH , CH3COOH , CH3CHO không thể dùng
A.quỳ tím , dd Br2 B.Quỳ tím , AgNO3/NH3
C.dd Br2 , phenolphtalein D. Quỳ tím, Na kim loại
Câu 10: Cho anilin tác dụng với các chất sau: dd Br2 , H2 , CH3I , dd HCl , dd NaOH , HNO2. Số pứ xảy ra là :
A.3 B.4 C.5 D.6
Câu 11: Cho các chất sau: (1) NH3 ; (2) CH3NH2; (3) (CH3)2NH ; (4) C6H5NH2 ; (5) (C6H5)2NH . Thứ tự tăng dần tính bazo
của các chất trên là :
A.(4) < (5) < (1) < (2) < (3) B.(1) < (4) < (5) < (2) < (3)
C.(5) < (4) < (1) < (2) < (3) D.(1) < (5) < (2) < (3) < (4)
Câu 12: Cho sơ đồ chuyển hóa sau :
Alanin X Y Z
Chất Z là :
A.CH3 –CH(OH) – COOH B.H2N – CH2 – COOCH3
C.CH3 – CH(OH) – COOCH3 D.H2N – CH(CH3) – COOCH3
Câu 13: Để chứng minh glyxin C2H5O2N là một amino axit , chỉ cân cho pứ với
A.NaOH B.HCL C.CH3OH/HCL D. HCL và NaOH
Câu 14: Ứng với CT C3H7O2N có bao nhiêu đồng phân amino axit ?
A.2 B.3 C.4 D.5
Câu 15: Hợp chất không làm đổi màu giấy quỳ ẩm là :
A.CH3NH2 B.C6H5ONa C.H2N – CH2 – CH(NH2) – COOH D. H2NCH2 COOH
Câu 16: Chất X có CT là C3H7O2N . X có thể tác dụng với NaOH , HCl và làm mất màu dd Br. CT của X là:
A.CH2 = CH COONH4 B.CH3CH(NH2)COOH
C.H2NCH2CH2COOH D.CH3CH2CH2NO2
Câu 17: dd chất nào sau đây ko làm chuyển màu quỳ tím. ?
A.H2N(CH2)2CH(NH2)COOH. B.CH3CH(OH)COOH
C.H2NCH2COOH D.C6H5NH3Cl
- 1 -
CH3I HNO2 CuO
1:1 t
o
+CH3OH/HCL +NH3 +HNO2
CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN - Người đăng: Harvest Moon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
CHUYÊN ĐỀ 9: AMIN – AMINOAXIT – PROTEIN 9 10 159